Προσκλήσεις για συνεργάτες

Προσκλήσεις ΙΕΛ Προσκλήσεις ΙΠΣΥ Προσκλήσεις ΙΝΒΙΣ

Οι παρακάτω προσκλήσεις αφορούν τη Γενική Διεύθυνση και τις Μονάδες του Κέντρου

Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ρ41Θ469ΗΞΩ-ΒΕΞ ΚΩΔ.: COR-2022-09
CORALLIA
Δημ:
11-11-2022
Λήξη:
28-11-2022
ΜΑΑ
Δημ:
10-11-2022
Λήξη:
25-11-2022
«Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΜ89469ΗΞΩ-ΤΩΚ ΚΩΔ.: COR-2022-05
CORALLIA
Δημ:
03-11-2022
Λήξη:
18-11-2022
«Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΥΜΣ469ΗΞΩ-ΟΡ8 ΚΩΔ.: COR-2022-06
CORALLIA
Δημ:
03-11-2022
Λήξη:
18-11-2022
«Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΜΔΠ469ΗΞΩ-65Α ΚΩΔ.: COR-2022-07
CORALLIA
Δημ:
03-11-2022
Λήξη:
18-11-2022
«Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 67ΔΖ469ΗΞΩ-Υ54 ΚΩΔ.: COR-2022-08
CORALLIA
Δημ:
03-11-2022
Λήξη:
18-11-2022
Δίκτυο Ενδυνάμωσης Μεταφοράς Τεχνολογίας Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΒΧΑ469ΗΞΩ-3ΟΩ ΚΩΔ.: GD.340.DEMTEng-1022
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
25-10-2022
Λήξη:
04-11-2022
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
25-10-2022
Λήξη:
05-01-2023
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ39Φ469ΗΞΩ-Ξ0Β ΚΩΔ.: COR-2022-02
CORALLIA
Δημ:
18-10-2022
Λήξη:
02-11-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΦΗΨ469ΗΞΩ-Δ1Κ ΚΩΔ.: COR-2022-03
CORALLIA
Δημ:
18-10-2022
Λήξη:
02-11-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6Ν6Π469ΗΞΩ-Ψ9Γ ΚΩΔ.: COR-2022-04
CORALLIA
Δημ:
18-10-2022
Λήξη:
02-11-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9ΡΠ4469ΗΞΩ-ΔΡΙ ΚΩΔ.: COR-2022-01
CORALLIA
Δημ:
18-10-2022
Λήξη:
02-11-2022
DOORS: Developing an Optimal and Open Research Support system to unlock the potential for blue growth in the Black Sea (BS) Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6Β6Χ469ΗΞΩ-ΖΙ2 ΚΩΔ.: DOORS_332_0622_epan
ΜΑΑ
Δημ:
17-10-2022
Λήξη:
31-10-2022
ΜΑΑ
Δημ:
17-10-2022
Λήξη:
31-10-2022
Feed4Cloud: Trustworthy user feedback for cloud-native services using blockchain Υποτροφία
ΑΔΑ.: 91Α8469ΗΞΩ-0ΤΥ ΚΩΔ.: PED.339.YP.FEED.ΧΑΝ.1022
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
17-10-2022
Λήξη:
02-11-2022
MAIA+: Maximising impact and accessibility of european climate research Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ6Ν5469ΗΞΩ-ΜΔ3 ΚΩΔ.: MAIA_337_0922
ΜΑΑ
Δημ:
15-09-2022
Λήξη:
30-09-2022
«BIONEXT: THE BIODIVERSITY NEXUS: TRANSFORMATIVE CHANGE FOR SUSTAINABILITY» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΥΠΠ469ΗΞΩ-ΙΚΒ ΚΩΔ.: BIONEXT_337_0922
ΜΑΑ
Δημ:
15-09-2022
Λήξη:
30-09-2022
«Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 67Ζ4469ΗΞΩ-ΛΑ0 ΚΩΔ.: GD.332.ARCH1-0622_epan
ARCHIMEDES
Δημ:
01-09-2022
Λήξη:
23-09-2022
«Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9Τ8Γ469ΗΞΩ-7ΕΓ ΚΩΔ.: GD.332.ARCHI2-0622_epan
ARCHIMEDES
Δημ:
01-09-2022
Λήξη:
23-09-2022
«Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω3Ο4469ΗΞΩ-ΕΒΠ ΚΩΔ.: GD.332.ARCHI3-0622_epan
ARCHIMEDES
Δημ:
01-09-2022
Λήξη:
23-09-2022

Pages