Προσκλήσεις για συνεργάτες

ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
23-04-2021
Λήξη:
07-05-2021
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
23-04-2021
Λήξη:
07-05-2021
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
31-03-2021
Λήξη:
15-04-2021
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
25-02-2021
Λήξη:
13-03-2021
NEANIAS - Novel EOSC services for Emerging Atmosphere, Underwater and Space Challenges Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΔ8Ρ469ΗΞΩ-ΘΞΓ ΚΩΔ.: PED.285.NEAN.XAN.0221
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
16-02-2021
Λήξη:
03-03-2021
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης ΙΙ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9ΚΔΚ469ΗΞΩ-8ΗΓ ΚΩΔ.: GD.284.LOG-0121
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
28-01-2021
Λήξη:
22-03-2021
«PSAMIDES: Ports small and medium alliance for sustainable development» του «Interreg MED Programme 2014 – 2020» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 60ΙΥ469ΗΞΩ-ΘΥ4 ΚΩΔ.: COR-2021-01
CORALLIA
Δημ:
25-01-2021
Λήξη:
10-02-2021
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
21-12-2020
Λήξη:
06-01-2021

Pages