Προσκλήσεις για συνεργάτες

Προσκλήσεις ΙΕΛ Προσκλήσεις ΙΠΣΥ Προσκλήσεις ΙΝΒΙΣ

Οι παρακάτω προσκλήσεις αφορούν τη Γενική Διεύθυνση και τις Μονάδες του Κέντρου

«BIONEXT: THE BIODIVERSITY NEXUS: TRANSFORMATIVE CHANGE FOR SUSTAINABILITY» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΥΠΠ469ΗΞΩ-ΙΚΒ ΚΩΔ.: BIONEXT_337_0922
ΜΑΑ
Δημ:
15-09-2022
Λήξη:
30-09-2022
MAIA+: Maximising impact and accessibility of european climate research Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ6Ν5469ΗΞΩ-ΜΔ3 ΚΩΔ.: MAIA_337_0922
ΜΑΑ
Δημ:
15-09-2022
Λήξη:
30-09-2022
«Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 67Ζ4469ΗΞΩ-ΛΑ0 ΚΩΔ.: GD.332.ARCH1-0622_epan
ARCHIMEDES
Δημ:
01-09-2022
Λήξη:
23-09-2022
«Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9Τ8Γ469ΗΞΩ-7ΕΓ ΚΩΔ.: GD.332.ARCHI2-0622_epan
ARCHIMEDES
Δημ:
01-09-2022
Λήξη:
23-09-2022
«Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω3Ο4469ΗΞΩ-ΕΒΠ ΚΩΔ.: GD.332.ARCHI3-0622_epan
ARCHIMEDES
Δημ:
01-09-2022
Λήξη:
23-09-2022
Πράξη «Δίκτυο Ενδυνάμωσης Μεταφοράς Τεχνολογίας» Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: Ψ6ΖΚ469ΗΞΩ-4ΒΦ ΚΩΔ.: GD.334.DEMTlaw-0722
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
29-07-2022
Λήξη:
16-08-2022
«DOORS: Developing an Optimal and Open Research Support system to unlock the potential for blue growth in the Black Sea (BS)» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9ΨΛ8469ΗΞΩ-41Χ ΚΩΔ.: DOORS_332_0622
ΜΑΑ
Δημ:
30-06-2022
Λήξη:
15-07-2022
«Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» με (κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5154714) της ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας» (κωδ. Δράσης 16618), ΕΣΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 2.0 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΡΠ8Μ469ΗΞΩ-ΓΜΦ ΚΩΔ.: GD.332.ARCHI3-0622
ARCHIMEDES
Δημ:
30-06-2022
Λήξη:
15-07-2022
ΜΑΑ
Δημ:
30-06-2022
Λήξη:
14-07-2022
«Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» με (κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5154714) της ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας» (κωδ. Δράσης 16618), ΕΣΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 2.0 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΡΚΕ9469ΗΞΩ-Τ48 ΚΩΔ.: GD.332.ARCLDirector-0622
ARCHIMEDES
Δημ:
30-06-2022
Λήξη:
15-07-2022
SEAwise - Shaping ecosystem-based fisheries management Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ2Ε7469ΗΞΩ-4Α2 ΚΩΔ.: SEAWISE_332_0622
ΜΑΑ
Δημ:
30-06-2022
Λήξη:
15-07-2022
«Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» με (κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5154714) της ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας» (κωδ. Δράσης 16618), ΕΣΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 2.0 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΣΤΔ469ΗΞΩ-ΞΤ8 ΚΩΔ.: GD.325.ARCHILeader-0422
ARCHIMEDES
Δημ:
30-06-2022
Λήξη:
15-07-2022
Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» με (κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5154714) της ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας» (κωδ. Δράσης 16618), ΕΣΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 2.0 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ρ9ΒΜ469ΗΞΩ-Χ5Κ ΚΩΔ.: GD.332.ARCHI1-0622
ARCHIMEDES
Δημ:
30-06-2022
Λήξη:
15-07-2022
«Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» με (κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5154714) της ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας» (κωδ. Δράσης 16618), ΕΣΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 2.0 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ρ7ΥΑ469ΗΞΩ-Α65 ΚΩΔ.: GD.332.ARCHI2-0622
ARCHIMEDES
Δημ:
30-06-2022
Λήξη:
15-07-2022
DOORS: Developing an Optimal and Open Research Support system to unlock the potential for blue growth in the Black Sea (BS) Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΘΤΩ469ΗΞΩ-07Ψ ΚΩΔ.: DOORS_330_0622
ΜΑΑ
Δημ:
01-06-2022
Λήξη:
16-06-2022
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
19-05-2022
Λήξη:
03-06-2022
ΡΑΑ
Δημ:
05-05-2022
Λήξη:
19-05-2022
StR-ESFRI3 - Support to Reinforce ESFRI - 3 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9Ι7Ε469ΗΞΩ-Ω16 ΚΩΔ.: GD.327.STR3_pl2-0422
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
20-04-2022
Λήξη:
05-05-2022
StR-ESFRI3 - Support to Reinforce ESFRI - 3 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9Ψ4Ν469ΗΞΩ-ΖΞΜ ΚΩΔ.: GD.327.STR3_pl1-0422
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
20-04-2022
Λήξη:
05-05-2022
ΜΑΑ
Δημ:
07-04-2022
Λήξη:
21-04-2022

Pages