Πολιτική Ποιότητας ΕΚ «Αθηνά» 2020

Με σκοπό την ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στους τομείς των τεχνολογιών της πληροφορίας, της επικοινωνίας και των ψηφιακών επιστημών, το "Αθηνά"  υλοποιεί και διαχειρίζεται έργα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας που έχουν ως στόχο την παραγωγή αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων τόσο από την ερευνητική κοινότητα όσο και τη βιομηχανία, με βάση στρατηγικές κατευθύνσεις και πολιτικές που συμβάλλουν στη συστηματική διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων και υπηρεσιών. 
Το ΕΚ "Αθηνά" από το 2008 εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο με βάση το πρότυπο ISO9001:2015 – σε συνέχεια προηγούμενης πιστοποίησής του με βάση την προγενέστερη έκδοση του προτύπου ISO9001:2008 (αριθμός πιστοποίησης 44 100 114503 TUV Nord και 041 08 0015 ΕΣΥΔ) για τα εξής πεδία:
 • Διαχείριση προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων τελικού δικαιούχου επιχειρησιακών προγραμμάτων.
 • Σχεδιασμός και ωρίμανση έργων και προγραμμάτων, διενέργεια διαγωνισμών, ανάθεση συμβάσεων και επιλογή ωφελουμένων
 • Προγραμματισμός, υλοποίηση, παρακολούθηση, έλεγχος και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργων και προγραμμάτων
 • Διοίκηση έργων
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού
 • Υπηρεσίες τρισδιάστατης ψηφιοποίησης πολιτιστικού αποθέματος
 • Διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων (έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας) ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (μη ενεργό πεδίο)
Θεμελιώδεις στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στο ΕΚ «Αθηνά» είναι:
 • Η ικανοποίηση των απαιτήσεων, αναφορικά με την παράδοση (συνθήκες, χρόνος), το είδος και την ποιότητα των αποτελεσμάτων τους, των έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας την εκτέλεση των οποίων αναλαμβάνει έναντι τρίτων χρηματοδοτικών αρχών και πελατών, αλλά και με αξιοποίηση ιδίων πόρων.
 • Η συνεχής βελτίωση των διεργασιών εκτέλεσης των παραπάνω έργων, της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της λειτουργίας του Κέντρου γενικότερα.

Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας

Το ΓΔΠ επιμελείται, αρχειοθετεί, διαχέει και ενημερώνει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Κέντρου, όπως απεικονίζεται στο σχετικό εγχειρίδιο. Σε συνεργασία με τους ανά Ινστιτούτο και Μονάδα Συνδέσμους Διαχείρισης Ποιότητας, συντονίζει την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Κέντρου σε διάφορα πρότυπα: ISO, Διαχειριστική Επάρκεια ΕΣΠΑ, ΕΛΟΤ κ.λπ.

Βασική του μέριμνα είναι να διαχειρίζεται και να εκτελεί όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τη διαπίστωση τυχόν παρεκκλίσεων και μη συμμορφώσεων. Τέλος, ενημερώνει για τις παραπάνω ενέργειες τη Διοίκηση του Κέντρου και προτείνει ενέργειες βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και θεραπείας τυχόν προβλημάτων.

Πολιτική Ποιότητας

Με σκοπό την ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στους τομείς των τεχνολογιών της πληροφορίας, της επικοινωνίας και των ψηφιακών επιστημών, το "Αθηνά"  υλοποιεί και διαχειρίζεται έργα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας που έχουν ως στόχο την παραγωγή αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων τόσο από την ερευνητική κοινότητα όσο και τη βιομηχανία, με βάση στρατηγικές κατευθύνσεις και πολιτικές που συμβάλλουν στη συστηματική διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων και υπηρεσιών.

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά":

 • Αναπτύσσει καινοτομικές προσεγγίσεις των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε μορφή εργαστηριακών και βιομηχανικών πρωτοτύπων και συνεργάζεται με επιχειρήσεις για την εμπορική αξιοποίηση των πρωτοτύπων.
 • Προσαρμόζει τεχνολογίες στις ανάγκες των επιχειρήσεων και υπηρεσιών του Δημοσίου και παρακολουθεί και μελετά τις εξελίξεις των ΤΠΕ και τη διείσδυσή τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
 • Προτείνει λύσεις που συνδυάζουν διάφορες ΤΠΕ και οδηγούν σε νέες προσεγγίσεις υπηρεσιών για λογαριασμό επιχειρήσεων, οργανισμών και άλλων χρηστών.
 • Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με ΤΠΕ με δημιουργία υποδομών, υλικού, λογισμικού και περιεχομένου πληροφορίας σε ηλεκτρονική μορφή κλπ.
 • Ειδικεύει και καταρτίζει επιστήμονες και τεχνικούς στους παραπάνω τομείς με την οργάνωση και τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, μεταπτυχιακών σεμιναρίων, δημοσιεύσεων, εκδόσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων.
 • Παρέχει εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες, ανάληψη και διεκπεραίωση τεχνικοοικονομικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας, στις προαναφερθείσες περιοχές ώστε να διασφαλίζεται η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων.
 • Συνεργάζεται με ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά ινστιτούτα και εταιρίες με οποιαδήποτε μορφή και τύπο ή συμμετέχει με αυτά σε ενώσεις, κοινοπραξίες κλπ. και δύναται να ιδρύει ή να συμμετέχει στην ίδρυση εταιριών (τεχνοβλαστών) που έχουν ως σκοπό την πραγμάτωση της αποστολής και την επίτευξη των στόχων του Κέντρου.

 

Το ΕΚ «Αθηνά» αξιολογείται, όπως και όλα τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, ανά πενταετία από υψηλού επιπέδου διεθνή κριτική επιτροπή. Η αξιολόγηση διενεργείται με χρήση διεθνώς αποδεκτών δεικτών μέτρησης τόσο στο επιστημονικό όσο και στο οργανωτικό/διοικητικό επίπεδο.

Το Κέντρο σχεδιάζει και εφαρμόζει πολιτικές και δράσεις για την επίτευξη των παρακάτω στόχων ποιότητας:

Συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τις ετήσιες Ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση, τις Εσωτερικές Επιθεωρήσεις κ.λπ. Πλήρης ανάληψη ευθύνης και δέσμευσης από την πλευρά της Διοίκησης για την αποτελεσματικότητα του ΣΔΠ, τη διασφάλιση συμβατότητας του ΣΔΠ με το πλαίσιο λειτουργίας και τη στρατηγική του Κέντρου, την ενσωμάτωση των απαιτήσεων του ΣΔΠ σε όλες τις διεργασίες, την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για το ΣΔΠ, την ενημέρωση του προσωπικού και των συνεργατών για τη σημαντικότητα της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις και τις κατευθύνσεις του ΣΔΠ Σαφής προσδιορισμός και επικαιροποίηση των απαιτήσεων όλων των εμπλεκόμενων στην εκτέλεση των έργων ΕΤΑΚ μερών Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού Η συμβολή στην αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες Η τακτική παρακολούθηση των στόχων του ΣΔΠ και η ετήσια ανασκόπησή τους Η συνεχής παρακολούθηση και εφαρμογή του εθνικού και κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου και των οδηγών εφαρμογής των εκάστοτε χρηματοδοτικών πλαισίων/προγραμμάτων