Προσκλήσεις για συνεργάτες

Προσκλήσεις ΙΕΛ Προσκλήσεις ΙΠΣΥ Προσκλήσεις ΙΝΒΙΣ

Οι παρακάτω προσκλήσεις αφορούν τη Γενική Διεύθυνση και τις Μονάδες του Κέντρου

ΠEΔIΤΕ
Δημ:
25-02-2021
Λήξη:
13-03-2021
NEANIAS - Novel EOSC services for Emerging Atmosphere, Underwater and Space Challenges Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΔ8Ρ469ΗΞΩ-ΘΞΓ ΚΩΔ.: PED.285.NEAN.XAN.0221
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
16-02-2021
Λήξη:
03-03-2021
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης ΙΙ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9ΚΔΚ469ΗΞΩ-8ΗΓ ΚΩΔ.: GD.284.LOG-0121
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
28-01-2021
Λήξη:
22-03-2021
«PSAMIDES: Ports small and medium alliance for sustainable development» του «Interreg MED Programme 2014 – 2020» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 60ΙΥ469ΗΞΩ-ΘΥ4 ΚΩΔ.: COR-2021-01
CORALLIA
Δημ:
25-01-2021
Λήξη:
10-02-2021
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
21-12-2020
Λήξη:
06-01-2021
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης ΙΙ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 65Κ6469ΗΞΩ-3Α2 ΚΩΔ.: GD.280.DSGD -1220
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
17-12-2020
Λήξη:
04-01-2021
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
30-11-2020
Λήξη:
15-12-2020
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης ΙΙ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΔ31469ΗΞΩ-ΕΞΛ ΚΩΔ.: GD.264.OILOG-0720_278e
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
19-11-2020
Λήξη:
15-12-2020
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης ΙΙ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9Ι97469ΗΞΩ-2ΣΙ ΚΩΔ.: GD.267.LOG-0920
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
09-09-2020
Λήξη:
09-10-2020

Pages