Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

 

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του ΕΚ "Αθηνά" συστάθηκε το 2017, είναι όργανο συμβουλευτικό και επικουρικό του ερευνητικού προσωπικού του ΕΚ "Αθηνά", και διορίζεται από το Δ.Σ. του ΕΚ "Αθηνά".
 
Η επιτροπή εργάζεται με βάση τον Κώδικα Η&Δ και οι στόχοι της είναι:
  • Η αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων των Ερευνητών του Ε.Κ «Αθηνά», προκειμένου να ελεγχθεί, αν συνάδουν προς τους κανόνες δεοντολογίας της έρευνας. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται κατόπιν αιτήματος των ίδιων των Ερευνητών
  • Η συμβουλευτική αξιολόγηση αναφορών/παραπόνων/καταγγελιών κατά τη διεξαγωγή ερευνών, στις οποίες συμμετέχουν Ερευνητές του Ε.Κ «Αθηνά» και στις οποίες πιθάνον να υφίσταται απόκλιση από τον Κώδικα Η&Δ
  • Να πληροφορεί το ερευνητικό προσωπικό του ΕΚ «Αθηνά» για θέματα κανονισμών σε ζητήματα Η&Δ.
  • Οποιαδήποτε άλλη γνωμοδότηση σχετικά με θέματα Η&Δ, όποτε της ζητηθεί από το Δ.Σ του ΕΚ «Αθηνά»
Η τρέχουσα σύνθεση της ΕΗΔΕ είναι η εξής:
  • Χαράλαμπος Σαββάκης (Πρόεδρος), Ομότιμος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Συνεργαζόμενος Ερευνητής Ε-ΚΕΒΕ "Αλέξανδρος Φλέμινγκ, με αναπληρώτρια την κα. Βασιλική Κολιαράκη, Βιολόγο, Ερευνήτρια Β', ΕΚΕΒΕ "Αλέξανδρος Φλέμινγκ"
  • Ελένη Καλδούδη (Αντιπρόεδρος), Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής - Ιατρικής Πληροφορικής, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ, με αναπληρώτρια την κα. Ελένη Ευθυμίου, Ερευνήτρια Ά, ΙΕΛ του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά.
  • Πρόδρομος Τσιαβός, Δρ. Νομικός, DPO του ΕΚ "Αθηνά", με αναπληρωτή τον κ. Νάσο Νικολόπουλο, Νομικό
  • Σέργιος Θεοδωρίδης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ, με αναπληρωτή τον κ. Παναγιώτη Ροντογιάννη, Καθηγητή, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
  • Χρήστος Αλεξάκος, Ερευνητής Β', ΙΝΒΙΣ, ΕΚ "Αθηνά", με αναπληρωτή τον κ. Μανώλη Τερροβίτη, ΙΠΣΥ, Ερευνητή Β', ΕΚ "Αθηνά"

Με απόφαση του ΔΣ του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, Γραμματέας έχει οριστεί η κα Βασιλική Τόμπρα, στελέχος του Αθηνά.

 
 

Διαδικασία υποβολής θεμάτων

Προκειμένου να εξεταστεί ένα θέμα από την Επιτροπή, οι ενδιαφερόμενοι θα στέλνουν τα απαραίτητα έντυπα στη Γραμματεία της (υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Βασιλική Τόμπρα, Γραμματέας Επιτροπής, ethics-sec@athenarc.gr). 
 
Επιπλέον θα προσκομίζονται σε ηλεκτρονική μορφή:
- Το Grant Agreement 
- Συνοδευτικό Υποστηρικτικό υλικό

Τα αιτήματα που υποβάλλονται πρέπει να είναι πλήρη και να κάνουν χρήση των πρότυπων εντύπων της Επιτροπής, όπως φαίνονται παρακάτω. Κάθε αίτημα ανατίθεται σε εισηγητή (ή ομάδα εργασίας αν κρίνεται απαραίτητο) που διαθέτει σχετικές γνώσεις με το αντικείμενο και γίνεται εισήγηση επί του θέματος. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις ή διορθώσεις του υποβαλλόμενου πρωτοκόλλου. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης της πρότασης χορηγείται βεβαίωση.

Έντυπα προς συμπλήρωση για την υποβολή αιτήσεων προς την ΕΗΔΕ

- Αίτηση και ερωτηματολόγιο για έγκριση ερευνητικού έργου από την ΕΗΔΕ του ΕΚ "Αθηνά" (.doc)
- Έντυπο ενημέρωσης συμμετεχόντων και συγκατάθεσης (.doc)