Αποτελέσματα Προσκλήσεων & Προκηρύξεων

ARCHIMEDES
Δημ:
23-05-2023
Λήξη:
23-05-2023
StR-ESFRI3 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΚΥΜ469ΗΞΩ-ΝΩΡ ΚΩΔ.: GD.340.STR3_com-1022
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
23-03-2023
DOORS Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ4Ζ5469ΗΞΩ-ΒΑΥ ΚΩΔ.: DOORS_350_0223
ΜΑΑ
Δημ:
23-03-2023
CORALLIA
Δημ:
16-03-2023
Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΨΗΘ469ΗΞΩ-ΖΚΛ ΚΩΔ.: GD.348.EOXUN_1-0123
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: GD.348.EOXUN_1-0123
Δημ:
10-03-2023
Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΠΩΖ469ΗΞΩ-9Θ6 ΚΩΔ.: GD.348.EOXUN_2-0123
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: GD.348.EOXUN_2-0123
Δημ:
10-03-2023
MAIA+: Maximising impact and accessibility of european climate research Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΘ0Ο469ΗΞΩ-Χ0Ξ ΚΩΔ.: MAIA_347_0123
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: MAIA_347_0123
ΜΑΑ
Δημ:
09-02-2023
Λήξη:
09-02-2023
MAIA+: Maximising impact and accessibility of european climate research Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 65Ψ4469ΗΞΩ-Τ84 ΚΩΔ.: MAIA_346_1222
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: MAIA_346_1222
ΜΑΑ
Δημ:
12-01-2023
Λήξη:
12-01-2023
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: ΨΦΘΙ469ΗΞΩ-Ζ26 ΚΩΔ.: COR-2022-08
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: COR-2022-08
CORALLIA
Δημ:
22-12-2022
Λήξη:
22-12-2022
ARSINOE: CLIMATE RESILIENT-REGIONS THROUGH SYSTEMIC SOLUTIONS AND INNOVATIONS Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6001469ΗΞΩ-ΤΞ9 ΚΩΔ.: ARSINOE_343_1122
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: ARSINOE_343_1122
ΜΑΑ
Δημ:
22-12-2022
Λήξη:
22-12-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 6ΘΡΨ469ΗΞΩ-Φ42 ΚΩΔ.: COR-2022-09
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: COR-2022-09
CORALLIA
Δημ:
22-12-2022
Λήξη:
22-12-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: ΡΠ80469ΗΞΩ-ΝΔ0 ΚΩΔ.: COR-2022-05
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: COR-2022-05
CORALLIA
Δημ:
22-12-2022
Λήξη:
22-12-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 6ΣΒ8469ΗΞΩ-4ΟΙ ΚΩΔ.: COR-2022-06
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: COR-2022-06
CORALLIA
Δημ:
22-12-2022
Λήξη:
22-12-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές
ΑΔΑ.: 9Ζ8Υ469ΗΞΩ-1ΞΤ ΚΩΔ.: COR-2022-07
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: COR-2022-07
CORALLIA
Δημ:
22-12-2022
Λήξη:
22-12-2022
ΜΑΑ
Δημ:
08-12-2022
Λήξη:
08-12-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: Ψ8ΡΛ469ΗΞΩ-ΨΦΦ ΚΩΔ.: COR-2022-03
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: COR-2022-03
CORALLIA
Δημ:
29-11-2022
Λήξη:
29-11-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: ΨΥΟ8469ΗΞΩ-319 ΚΩΔ.: COR-2022-04
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: COR-2022-04
CORALLIA
Δημ:
29-11-2022
Λήξη:
29-11-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 65Ψ9469ΗΞΩ-ΙΥΗ ΚΩΔ.: COR-2022-01
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: COR-2022-01
CORALLIA
Δημ:
28-11-2022
Λήξη:
28-11-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 6Κ3Ν469ΗΞΩ-Ω7Φ ΚΩΔ.: COR-2022-02
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: COR-2022-02
CORALLIA
Δημ:
28-11-2022
Λήξη:
28-11-2022

Pages