Προσκλήσεις για συνεργάτες

Προσκλήσεις ΙΕΛ Προσκλήσεις ΙΠΣΥ Προσκλήσεις ΙΝΒΙΣ

Οι παρακάτω προσκλήσεις αφορούν τη Γενική Διεύθυνση και τις Μονάδες του Κέντρου

ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
25-11-2019
Λήξη:
10-12-2019
«ΕΥΡΥΝΟΜΗ: Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 7Μ1Α469ΗΞΩ-ΝΦΝ ΚΩΔ.: ILSP.239.EYR.ΧΑΝ.1119
ΙΕΛ
Δημ:
14-11-2019
Λήξη:
28-11-2019
«NLP THERATRE - Καινοτόμες Εφαρμογές Συστημάτων Επεξεργασίας Φυσικού Λόγου και Ψηφιακών Μέσων στο Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6279469ΗΞΩ-ΥΚ9 ΚΩΔ.: ILSP.239.NLP-THEATRE-1119
ΙΕΛ
Δημ:
08-11-2019
Λήξη:
25-11-2019
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Υποτροφία
ΑΔΑ.: Ψ3ΓΙ469ΗΞΩ-7ΓΛ ΚΩΔ.: ILSP.238.DRA2-II-ΧΑΝ.1019
ΙΕΛ
Δημ:
07-11-2019
Λήξη:
20-11-2019
«AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace)] – Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος - 4ος αι. π.Χ.). Athenian Presence in Thrace through the Diffusion of Attic Painted Pottery (6th-4th c. BCE).» Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω976469ΗΞΩ-2ΧΑ ΚΩΔ.: ILSP.238.ATT-GRE-ΧΑΝ.1019
ΙΕΛ
Δημ:
07-11-2019
Λήξη:
20-11-2019
«Η αισθησιοκινητική βάση της αιτιακότητας και του ποιού ενεργείας και η δήλωσή τους στα ρήματα (ώθησης, έλξης, κρούσης και δαρμού) της νέας ελληνικής» της Πράξης «ΟΠΣ/MIS 5006565» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ28Κ469ΗΞΩ-2ΑΕ ΚΩΔ.: ILSP.237.DELOSIS-1019
ΙΕΛ
Δημ:
11-10-2019
Λήξη:
25-10-2019
«ID-EPTRI - INFRADEV – European Paediatric Translational Research Infra-structure» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 7Χ30469ΗΞΩ-Δ01 ΚΩΔ.: PHARM.235.ID-EPTRI.0919
ΦΑΡΜΑΠΛΗ
Δημ:
24-09-2019
Λήξη:
09-10-2019
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Υποτροφία
ΑΔΑ.: ΨΔΔ3469ΗΞΩ-ΛΓΥ ΚΩΔ.: ILSP.235.DR-ΥΠ_2-1109
ΙΕΛ
Δημ:
13-09-2019
Λήξη:
27-09-2019
«NLP THERATRE - Καινοτόμες Εφαρμογές Συστημάτων Επεξεργασίας Φυσικού Λόγου και Ψηφιακών Μέσων στο Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω5ΩΜ469ΗΞΩ-778 ΚΩΔ.: ILSP.235.NLP-1109
ΙΕΛ
Δημ:
13-09-2019
Λήξη:
30-09-2019
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΟΝΘ469ΗΞΩ-ΤΜΣ ΚΩΔ.: ILSP.235.DR-1109
ΙΕΛ
Δημ:
13-09-2019
Λήξη:
30-09-2019
ΙΝΒΙΣ
Δημ:
06-09-2019
Λήξη:
25-10-2019
«AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace)] – Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος - 4ος αι. π.Χ.). Athenian Presence in Thrace through the Diffusion of Attic Painted Pottery (6th-4th c. BCE).» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΦΒ4469ΗΞΩ-0ΜΧ ΚΩΔ.: ILSP.234.ATT-TUR-ΧΑΝ.0819
ΙΕΛ
Δημ:
04-09-2019
Λήξη:
18-09-2019
«AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace)] – Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος - 4ος αι. π.Χ.). Athenian Presence in Thrace through the Diffusion of Attic Painted Pottery (6th-4th c. BCE).» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΛΖΣ469ΗΞΩ-5ΨΠ ΚΩΔ.: ILSP.234.ATT-GRE-ΧΑΝ.0819
ΙΕΛ
Δημ:
03-09-2019
Λήξη:
30-09-2019
«AdVENt – Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρυμούς» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ5ΚΑ469ΗΞΩ-5Λ5 ΚΩΔ.: ILSP.233.ADV.ΧΑΝ.0719
ΙΕΛ
Δημ:
01-08-2019
Λήξη:
19-08-2019
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω714469ΗΞΩ-39Θ ΚΩΔ.: GD.233.VE-0719
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
31-07-2019
Λήξη:
16-08-2019
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΛΒ2469ΗΞΩ-ΝΒΕ ΚΩΔ.: GD.232.DIOIK-0719
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
26-07-2019
Λήξη:
09-08-2019
«μDoc.tS – Πλατφόρμα Μεταγραφής Ιστορικών Χειρογράφων» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΜΖΓ469ΗΞΩ-Α7Σ ΚΩΔ.: ILSP.232.μDOC-ΧΑΝ.0719
ΙΕΛ
Δημ:
22-07-2019
Λήξη:
02-08-2019

Pages