Προσκλήσεις για συνεργάτες

 

Προσκλήσεις ΙΕΛ Προσκλήσεις ΙΠΣΥ Προσκλήσεις ΙΝΒΙΣ

Οι παρακάτω προσκλήσεις αφορούν τη Γενική Διεύθυνση και τις Μονάδες του Κέντρου

ΜΑΑ
Δημ:
10-11-2022
Λήξη:
25-11-2022
«Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΜ89469ΗΞΩ-ΤΩΚ ΚΩΔ.: COR-2022-05
CORALLIA
Δημ:
03-11-2022
Λήξη:
18-11-2022
«Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΥΜΣ469ΗΞΩ-ΟΡ8 ΚΩΔ.: COR-2022-06
CORALLIA
Δημ:
03-11-2022
Λήξη:
18-11-2022
«Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΜΔΠ469ΗΞΩ-65Α ΚΩΔ.: COR-2022-07
CORALLIA
Δημ:
03-11-2022
Λήξη:
18-11-2022
«Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 67ΔΖ469ΗΞΩ-Υ54 ΚΩΔ.: COR-2022-08
CORALLIA
Δημ:
03-11-2022
Λήξη:
18-11-2022
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
25-10-2022
Λήξη:
05-01-2023
Δίκτυο Ενδυνάμωσης Μεταφοράς Τεχνολογίας Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΒΧΑ469ΗΞΩ-3ΟΩ ΚΩΔ.: GD.340.DEMTEng-1022
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
25-10-2022
Λήξη:
04-11-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ39Φ469ΗΞΩ-Ξ0Β ΚΩΔ.: COR-2022-02
CORALLIA
Δημ:
18-10-2022
Λήξη:
02-11-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΦΗΨ469ΗΞΩ-Δ1Κ ΚΩΔ.: COR-2022-03
CORALLIA
Δημ:
18-10-2022
Λήξη:
02-11-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6Ν6Π469ΗΞΩ-Ψ9Γ ΚΩΔ.: COR-2022-04
CORALLIA
Δημ:
18-10-2022
Λήξη:
02-11-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9ΡΠ4469ΗΞΩ-ΔΡΙ ΚΩΔ.: COR-2022-01
CORALLIA
Δημ:
18-10-2022
Λήξη:
02-11-2022
DOORS: Developing an Optimal and Open Research Support system to unlock the potential for blue growth in the Black Sea (BS) Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6Β6Χ469ΗΞΩ-ΖΙ2 ΚΩΔ.: DOORS_332_0622_epan
ΜΑΑ
Δημ:
17-10-2022
Λήξη:
31-10-2022
ΜΑΑ
Δημ:
17-10-2022
Λήξη:
31-10-2022
Feed4Cloud: Trustworthy user feedback for cloud-native services using blockchain Υποτροφία
ΑΔΑ.: 91Α8469ΗΞΩ-0ΤΥ ΚΩΔ.: PED.339.YP.FEED.ΧΑΝ.1022
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
17-10-2022
Λήξη:
02-11-2022
MAIA+: Maximising impact and accessibility of european climate research Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ6Ν5469ΗΞΩ-ΜΔ3 ΚΩΔ.: MAIA_337_0922
ΜΑΑ
Δημ:
15-09-2022
Λήξη:
30-09-2022
«BIONEXT: THE BIODIVERSITY NEXUS: TRANSFORMATIVE CHANGE FOR SUSTAINABILITY» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΥΠΠ469ΗΞΩ-ΙΚΒ ΚΩΔ.: BIONEXT_337_0922
ΜΑΑ
Δημ:
15-09-2022
Λήξη:
30-09-2022
«Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 67Ζ4469ΗΞΩ-ΛΑ0 ΚΩΔ.: GD.332.ARCH1-0622_epan
ARCHIMEDES
Δημ:
01-09-2022
Λήξη:
23-09-2022
«Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9Τ8Γ469ΗΞΩ-7ΕΓ ΚΩΔ.: GD.332.ARCHI2-0622_epan
ARCHIMEDES
Δημ:
01-09-2022
Λήξη:
23-09-2022
«Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω3Ο4469ΗΞΩ-ΕΒΠ ΚΩΔ.: GD.332.ARCHI3-0622_epan
ARCHIMEDES
Δημ:
01-09-2022
Λήξη:
23-09-2022
Πράξη «Δίκτυο Ενδυνάμωσης Μεταφοράς Τεχνολογίας» Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: Ψ6ΖΚ469ΗΞΩ-4ΒΦ ΚΩΔ.: GD.334.DEMTlaw-0722
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
29-07-2022
Λήξη:
16-08-2022

Pages