Αποτελέσματα Προσκλήσεων & Προκηρύξεων

«ODDMS - Βελτιστοποίηση της ανάπτυξης φαρμάκων με μεθόδους4 μοντελοποίησης και προσομοίωσης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΗ4Λ469ΗΞΩ-61Δ ΚΩΔ.: PHARM.254.ODDMS.0420
ΦΑΡΜΑΠΛΗ
Δημ:
03-07-2020
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης II» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΧΟΧ469ΗΞΩ-ΚΚΚ ΚΩΔ.: GD.243.STRe2-1219
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
02-07-2020
«ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 94ΒΓ469ΗΞΩ-ΕΘΟ ΚΩΔ.: ILSP.255.myEL.ΧΑΝ.0520
ΙΕΛ
Δημ:
23-06-2020
“Safety4ALL: Εργαλείο Συνεργατικής Αξιολόγησης Προδιαγραφών Ασφάλειας” Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΩΗΩ469ΗΞΩ-ΩΚΒ ΚΩΔ.: ILSP.256.SAF-A.ΧΑΝ.0520
ΙΕΛ
Δημ:
23-06-2020
«Safety4ALL: Εργαλείο Συνεργατικής Αξιολόγησης Προδιαγραφών Ασφάλειας» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΩΗ5469ΗΞΩ-ΠΝΕ ΚΩΔ.: ILSP.256.SAF-B.ΧΑΝ.0520
ΙΕΛ
Δημ:
23-06-2020
«Βοΐσκα (Voeska): Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω7Κ2469ΗΞΩ-ΛΨ0 ΚΩΔ.: ILSP.256.VOI.ΧΑΝ.0520
ΙΕΛ
Δημ:
23-06-2020
Λήξη:
23-06-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 65ΥΣ469ΗΞΩ-Ε40 ΚΩΔ.: ILSP.247-DRASI_ep-0520
ΙΕΛ
Δημ:
17-06-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΩΚΤ469ΗΞΩ-ΠΧΓ ΚΩΔ.: ILSP.255.DRASI-LEX-0520
ΙΕΛ
Δημ:
04-06-2020
“Smart-BioreAl: Καινοτόμος καλλιέργεια του μονοκύτταρου χλωροφύκους Chlorella vulgaris σε «έξυπνο» φωτοβιοαντιδραστήρα με τη χρήση τεχνολογίας μικρο-φυσαλίδων στο πλαίσιο μιας «μπλε κυκλικής οικονομίας»” Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6Α8Π469ΗΞΩ-6ΦΧ ΚΩΔ.: ILSP.255.ALG.ΧΑΝ.0520
ΙΕΛ
Δημ:
03-06-2020
«European Language Grid» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: ILSP.254.ELG-0420
ΙΕΛ
Δημ:
29-05-2020
«European Language Grid» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: ILSP.254.ELG-CL-0420
ΙΕΛ
Δημ:
29-05-2020
«ΕΥΡΥΝΟΜΗ: Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών.»
ΑΔΑ.: ΨΟ4Ν469ΗΞΩ-ΦΨ7 ΚΩΔ.: ILSP.254.EYR.ΧΑΝ.0420
ΙΕΛ
Δημ:
25-05-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΛΦΑ469ΗΞΩ-ΡΙ2 ΚΩΔ.: ILSP.247.DRASI-0220
ΙΕΛ
Δημ:
07-05-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 61ΛΞ469ΗΞΩ-6ΨΣ ΚΩΔ.: ILSP.253.DR-0420
ΙΕΛ
Δημ:
06-05-2020
«myELeusis: μύηση στην Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα»
ΑΔΑ.: 6ΒΕΒ469ΗΞΩ-74Σ ΚΩΔ.: ILSP.253.myEL.ΧΑΝ.0420
ΙΕΛ
Δημ:
06-05-2020
«myELeusis: μύηση στην Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΒ6Ε469ΗΞΩ-ΛΡ8 ΚΩΔ.: ILSP.246.myEL.ΧΑΝ.0220
ΙΕΛ
Δημ:
26-04-2020
«PSAMIDES: Ports small and medium alliance for sustainable development» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΣΩΗ469ΗΞΩ-246 ΚΩΔ.: COR-2019-03
CORALLIA
Δημ:
14-04-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΧΚ1469ΗΞΩ-Σ4Μ ΚΩΔ.: ILSP.247.DR-0220
ΙΕΛ
Δημ:
09-04-2020

Pages