Αποτελέσματα Προσκλήσεων & Προκηρύξεων

«AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace)] – Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος - 4ος αι. π.Χ.). Athenian Presence in Thrace through the Diffusion of Attic Painted Pottery (6th-4th c. BCE).»
ΙΕΛ
Δημ:
11-04-2019
ΙΕΛ
Δημ:
04-04-2019
«AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace)] – Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος - 4ος αι. π.Χ.). Athenian Presence in Thrace through the Diffusion of Attic Painted Pottery (6th-4th c. BCE).» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΨΜΖ469ΗΞΩ-5ΨΒ ΚΩΔ.: ILSP.218.ATT-ΧΑΝ.0219
ΙΕΛ
Δημ:
29-03-2019
«ΑΘΗΝΑ-Ξ: Δράσεις του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Ξάνθη» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΗΦΨ469ΗΞΩ-6Α7 ΚΩΔ.: ILSP.218.APOL-ΧΑΝ.0219
ΙΕΛ
Δημ:
29-03-2019
«μDoc.tS – Πλατφόρμα Μεταγραφής Ιστορικών Χειρογράφων» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΨΩ7469ΗΞΩ-ΨΜ7 ΚΩΔ.: ILSP.216.μDOC-ΧΑΝ.0119
ΙΕΛ
Δημ:
29-03-2019
«Data4Impact - Big DATA approaches FOR improved monitoring of research and innovation performance and assessment of the societal IMPACT in the Health, Demographic Change and Wellbeing Societal Challenge» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΙΕΛ
Δημ:
21-02-2019
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6Ξ9Τ469ΗΞΩ-4ΘΗ ΚΩΔ.: ILSP.207.DR-1118
ΙΕΛ
Δημ:
21-02-2019
«Data4Impact - Big DATA approaches FOR improved monitoring of research and innovation performance and assessment of the societal IMPACT in the Health, Demographic Change and Wellbeing Societal Challenge» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΘΛΘ469ΗΞΩ-ΑΡΗ ΚΩΔ.: ILSP.211.D4Ι.-1218
ΙΕΛ
Δημ:
21-02-2019
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
15-02-2019
ΙΕΛ
Δημ:
31-01-2019
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό»
ΑΔΑ.: ΨΩΦ0469ΗΞΩ-1ΨΑ ΚΩΔ.: ILSP.210.ΥΠ.DR-1218
ΙΕΛ
Δημ:
31-01-2019
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΜΩΑ469ΗΞΩ-ΧΦ9 ΚΩΔ.: ILSP.210.APOL-ΧΑΝ.1218
ΙΕΛ
Δημ:
31-01-2019
«Προς-Έλευσις-Personilised ROuteS in Eleusis» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΜΩΑ469ΗΞΩ-ΧΦ9 ΚΩΔ.: ILSP.210.PROS-ΧΑΝ.1218
ΙΕΛ
Δημ:
31-01-2019
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 750Ζ469ΗΞΩ-6ΘΚ ΚΩΔ.: GD.193.DIOIK.-0518
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
23-01-2019
«STR-ESFRI (Support to Reinforce the European Strategy Forum for Research Infrastructures)» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6171469ΗΞΩ-ΨΔ1 ΚΩΔ.: GD.186.STRE-0218
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
21-01-2019
«Doc.tS – Πλατφόρμα Μεταγραφής Ιστορικών Χειρογράφων» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: ΟΠΣ 2076
ΙΕΛ
Δημ:
21-12-2018
ΡΑΑ
Δημ:
21-12-2018
«AdVENt – Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρμούς» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: ILSP.208.ADV-ΧΑΝ.1118
ΙΕΛ
Δημ:
21-12-2018
«Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: ΟΠΣ 5002437
ΙΕΛ
Δημ:
21-12-2018
«ΕΣΤΙΑ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: ILSP.208.EST-ΧΑΝ.1118
ΙΕΛ
Δημ:
21-12-2018

Pages