Προσκλήσεις για συνεργάτες

Προσκλήσεις ΙΕΛ Προσκλήσεις ΙΠΣΥ Προσκλήσεις ΙΝΒΙΣ

Οι παρακάτω προσκλήσεις αφορούν τη Γενική Διεύθυνση και τις Μονάδες του Κέντρου

«Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 66ΟΦ469ΗΞΩ-7ΚΥ ΚΩΔ.: GD.211.IA-1218
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
21-12-2018
Λήξη:
04-01-2019
«Data4Impact - Big DATA approaches FOR improved monitoring of research and innovation performance and assessment of the societal IMPACT in the Health, Demographic Change and Wellbeing Societal Challenge» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΞΟ6469ΗΞΩ-ΝΜΕ ΚΩΔ.: ILSP.211.D4I-1218
ΙΕΛ
Δημ:
21-12-2018
Λήξη:
04-01-2019
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Συνοπτικός Διαγωνισμός
ΑΔΑ.: 7Α0Γ469ΗΞΩ-ΗΣΔ ΚΩΔ.: ILSP.210.ΥΠ.DR-1218
ΙΕΛ
Δημ:
13-12-2018
Λήξη:
28-12-2018
«ΑΘΗΝΑ-Ξ: Δράσεις του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Ξάνθη» της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ94Λ469ΗΞΩ-88Ο ΚΩΔ.: ILSP.210.APOL-ΧΑΝ.1218
ΙΕΛ
Δημ:
12-12-2018
Λήξη:
27-12-2018
«Προς- Έλευσις Personalised Routes in Eleusis» της Πράξης «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΟΚΡ469ΗΞΩ-7ΕΠ ΚΩΔ.: ILSP.210.PROS-ΧΑΝ.1218
ΙΕΛ
Δημ:
12-12-2018
Λήξη:
27-12-2018
«ΛΔ ΙΕΛ ΞΑΝΘΗΣ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΕΦΩ469ΗΞΩ-ΞΔΧ ΚΩΔ.: ILSP. 210.LD-ΧΑΝ.1218
ΙΕΛ
Δημ:
12-12-2018
Λήξη:
27-12-2018
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 642Δ469ΗΞΩ-8Τ2 ΚΩΔ.: GD.193.DIOIK.-0518
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
06-12-2018
Λήξη:
21-12-2018
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΜΝ2469ΗΞΩ-ΨΞΑ ΚΩΔ.: ILSP.207.DR-1118
ΙΕΛ
Δημ:
06-12-2018
Λήξη:
28-12-2018
«ΕΣΤΙΑ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ6ΦΧ469ΗΞΩ-8ΧΧ ΚΩΔ.: ILSP.208.EST-ΧΑΝ.1118
ΙΕΛ
Δημ:
30-11-2018
Λήξη:
13-12-2018
«Doc.tS – Πλατφόρμα Μεταγραφής Ιστορικών Χειρογράφων» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 67ΝΚ469ΗΞΩ-ΜΗΒ ΚΩΔ.: ILSP.208.μDOC-ΧΑΝ.1118
ΙΕΛ
Δημ:
30-11-2018
Λήξη:
13-12-2018
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΙΧΡ469ΗΞΩ-1ΘΨ ΚΩΔ.: ILSP.208.DR-ΧΑΝ.1118
ΙΕΛ
Δημ:
30-11-2018
Λήξη:
13-12-2018
«AdVENt – Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρυμούς» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 93ΠΗ469ΗΞΩ-ΩΧΨ ΚΩΔ.: ILSP.208.ADV-ΧΑΝ.1118
ΙΕΛ
Δημ:
30-11-2018
Λήξη:
13-12-2018
iMuSciCA- Interactive Music Science Collaborative Activities Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΦ8Υ469ΗΞΩ-Λ0Σ ΚΩΔ.: RAA.208.iM-1118
ΡΑΑ
Δημ:
26-11-2018
Λήξη:
10-12-2018
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Υποτροφία
ΑΔΑ.: 66ΟΝ469ΗΞΩ-ΔΦ9 ΚΩΔ.: ILSP.208.ΥΠ.DR-1118
ΙΕΛ
Δημ:
23-11-2018
Λήξη:
21-12-2018
Προς-Έλευσις-Personilised ROuteS in Eleusis Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΩΠ8469ΗΞΩ-Ρ7Λ ΚΩΔ.: ILSP.207.PROS.ΧΑΝ.1118
ΙΕΛ
Δημ:
15-11-2018
Λήξη:
29-11-2018
«ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ - Εργαλεία Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας» Υποτροφία
ΑΔΑ.: Ψ5ΓΜ469ΗΞΩ-ΗΟΖ ΚΩΔ.: ILSP.207.ΥΠ.ANAD-1118
ΙΕΛ
Δημ:
15-11-2018
Λήξη:
29-11-2018
«Interactive Music Science Activities” (iMuSciCA)» Υποτροφία
ΑΔΑ.: ΩΜΓ4469ΗΞΩ-ΚΘ8 ΚΩΔ.: RAA.207.ΥΠ.iM-1118
ΡΑΑ
Δημ:
12-11-2018
Λήξη:
26-11-2018
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: ILSP.207.DR-1118
ΙΕΛ
Δημ:
08-11-2018
Λήξη:
23-11-2018
«i-Walk - Ευφυής Ρομποτικός Περιπατητήρας κινητικής και νοητικής υποβοήθησης ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΠΡ3469ΗΞΩ-261 ΚΩΔ.: ILSP.206.iW-1018
ΙΕΛ
Δημ:
29-10-2018
Λήξη:
30-11-2018
«STR-ESFRI - Support to Reinforce the European Strategy Forum for Research Infrastructures» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 73Y7469HJV-NX1 ΚΩΔ.: GD.206.STRe-1018
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
29-10-2018
Λήξη:
30-11-2018

Pages