Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του ΕΚ "Αθηνά" συστάθηκε τον Μάρτιο του 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4604/26-3-2019 περί ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας των φύλων και της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές, και κατά τα προτεινόμενα από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Βασικός στόχος της επιτροπής είναι η δημιουργία πλαισίου για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε τύπου αναπαραγωγής ανισοτήτων εντός του ερευνητικού οικοσυστήματος του ΕΚ "Αθηνά" και η ευαισθητοποίηση του προσωπικού του σχετικά με ζητήματα που άπτονται της ισότητας των φύλων. Η Επιτροπή είναι επίσης επιφορτισμένη με την κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις διαδικασίες και τις πρακτικές του ΕΚ "Αθηνά".

 
Η πρώτη έκδοση του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων του ΕΚ "Αθηνά" εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου το Νοέμβριο του 2021.

Gender Equality Plan

Τα μέλη της επιτροπής είναι τα ακόλουθα (αλφαβητικά):
 
  • Γεωργία Κούτρικα, Διευθύντρια Ερευνών, ΙΠΣΥ
  • Γιώργος Μυλωνάς, Κύριος Ερευνητής, ΙΝΒΙΣ
  • Κατερίνα Πάστρα, Κύρια Ερευνήτρια, ΙΕΛ
  • Βασιλεία Φιλίδου, Υπεύθυνη Γραφείου Διαχείρισης Προτάσεων, ΕΚ "Αθηνά"
Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, η Επιτροπή ηγείται της συμμετοχής του ΕΚ "Αθηνά" σε δίκτυα και ερευνητικές δραστηριότητες για την ισότητα των φύλων. Το ΕΚ "Αθηνά" είναι ιδρυτικό μέλος του Greek Innovation Lab for Women #GIL4W, και συμμετέχει ενεργά στον ελληνικό τομέα του ACM Women in Computing, καθώς και στο ερευνητικό τμήμα του Women in AI (#WAI). Επίσης, είναι μέλος του δικτύου Eurogender, και του IEEE Women in Engineering. Το ΕΚ "Αθήνα" συμμετέχει επίσης στο Management Committee της πανευρωπαϊκής δράσης δικτύωσης COST “VOICES: Making Early Career Investigators' Voices Heard for Gender Equality” (CA20137).
 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την επιτροπή στη διεύθυνση email equality@athenarc.gr