Βραβεύσεις / Διακρίσεις

Το ΕΚ «Αθηνά» έχει να επιδείξει μοναδικά στοιχεία Αριστείας:

  • Πάνω από 400 έργα Έρευνας και Ανάπτυξης τα τελευταία 8 χρόνια
  • Ιδρυτική συμμετοχή σε 2 μεγάλες διεθνείς ερευνητικές υποδομές
  • Διεθνούς επιπέδου τεχνολογικές πλατφόρμες σε ενσωματωμένα συστήματα, ψηφιακά αποθετήρια, γλωσσικές τεχνολογίες, βάσεις δεδομένων, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού αποθέματος.
  • Διαδικτυακές υπηρεσίες στους τομείς δράσης του με χιλιάδες ενεργούς ωφελούμενους καθημερινά.
  • 3 συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (clusters) έντασης γνώσης και διεθνή αναγνώριση της αριστείας στη διαχείρισή τους.
  • 4 ενεργούς και 2 υπό διαμόρφωση τεχνοβλαστούς.
  • Υψηλόβαθμη συμμετοχή στις σημαντικότερες διεθνείς ενώσεις και πρωτοβουλίες των τομέων δράσης του.