Προσκλήσεις για συνεργάτες

Σε συνέχεια της με αριθ. 54/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, συνεχίζεται η διαδικασία προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχαν ξεκινήσει πριν από την προκήρυξη των εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 με νέα ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων.

Προσκλήσεις ΙΕΛ Προσκλήσεις ΙΠΣΥ Προσκλήσεις ΙΝΒΙΣ

Οι παρακάτω προσκλήσεις αφορούν τη Γενική Διεύθυνση και τις Μονάδες του Κέντρου

«ΕΥΡΥΝΟΜΗ: Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΡΡ3Ζ469ΗΞΩ-2ΧΝ ΚΩΔ.: ILSP.254.EYR.ΧΑΝ.0420
ΙΕΛ
Δημ:
24-04-2020
Λήξη:
08-05-2020
ΙΕΛ
Δημ:
24-04-2020
Λήξη:
08-05-2020
ΙΕΛ
Δημ:
24-04-2020
Λήξη:
08-05-2020
«ELRC3- Action on CEF Automated Translation Core Service Platform» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΩ2Β469ΗΞΩ-ΙΔΨ ΚΩΔ.: ILSP.254.ELRC3-CS-0420
ΙΕΛ
Δημ:
23-04-2020
Λήξη:
23-06-2020
«ODDMS - Βελτιστοποίηση της ανάπτυξης φαρμάκων με μεθόδους μοντελοποίησης και προσομοίωσης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9ΣΣΖ469ΗΞΩ-ΠΙ7 ΚΩΔ.: PHARM.254.ODDMS.0420
ΦΑΡΜΑΠΛΗ
Δημ:
23-04-2020
Λήξη:
08-05-2020
ΙΕΛ
Δημ:
23-04-2020
Λήξη:
15-05-2020
“Smart-BioreAl: Καινοτόμος καλλιέργεια του μονοκύτταρου χλωροφύκους Chlorella vulgaris σε «έξυπνο» φωτοβιοαντιδραστήρα με τη χρήση τεχνολογίας μικρο-φυσαλίδων στο πλαίσιο μιας «μπλε κυκλικής οικονομίας»” Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΝΦΗ469ΗΞΩ-Ν97 ΚΩΔ.: ILSP.253.ALG.ΧΑΝ.0420
ΙΕΛ
Δημ:
10-04-2020
Λήξη:
24-04-2020
«myELeusis: μύηση στην Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6Γ5Θ469ΗΞΩ-ΚΜΘ ΚΩΔ.: ILSP.253.myEL.ΧΑΝ.0420
ΙΕΛ
Δημ:
10-04-2020
Λήξη:
24-04-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 947Γ469ΗΞΩ-ΛΙ9 ΚΩΔ.: ILSP.253.DR-0420
ΙΕΛ
Δημ:
09-04-2020
Λήξη:
29-04-2020
«GRAPES: Learning, processing and optimising shapes (GA 860843)» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: GRAPES032020
ΙΠΣΥ
Δημ:
19-03-2020
Λήξη:
30-10-2020
«NLP THERATRE - Καινοτόμες Εφαρμογές Συστημάτων Επεξεργασίας Φυσικού Λόγου και Ψηφιακών Μέσων στο Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΑΕΑ469ΗΞΩ-ΚΞΗ ΚΩΔ.: ILSP.248.NLP-THEATRE-0320
ΙΕΛ
Δημ:
12-03-2020
Λήξη:
30-03-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 971Ψ469ΗΞΩ-ΜΜΞ ΚΩΔ.: ILSP.247.DR-0220
ΙΕΛ
Δημ:
27-02-2020
Λήξη:
30-03-2020
ΙΕΛ
Δημ:
27-02-2020
Λήξη:
13-03-2020
«ΕΥΡΥΝΟΜΗ: Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ56Η469ΗΞΩ-6ΙΛ ΚΩΔ.: ILSP.247.EYR.ΧΑΝ.0220
ΙΕΛ
Δημ:
27-02-2020
Λήξη:
16-03-2020
ΙΕΛ
Δημ:
27-02-2020
Λήξη:
16-03-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 91ΓΝ469ΗΞΩ-ΦΦΤ ΚΩΔ.: ILSP.247.DRASI-0220
ΙΕΛ
Δημ:
27-02-2020
Λήξη:
24-04-2020
CORALLIA
Δημ:
18-02-2020
Λήξη:
04-03-2020
«myELeusis: μύηση στην Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα» της ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ - Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΘΘΟ469ΗΞΩ-875 ΚΩΔ.: ILSP.246.myEL.ΧΑΝ.0220
ΙΕΛ
Δημ:
14-02-2020
Λήξη:
28-02-2020
ΙΕΛ
Δημ:
14-02-2020
Λήξη:
28-02-2020

Pages