Αποτελέσματα Προσκλήσεων & Προκηρύξεων

«ΕΣΤΙΑ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»
ΚΩΔ.: ILSP.231.EST.ΧΑN-0719
ΙΕΛ
Δημ:
24-10-2019
«NLP-THEATRE Καινοτόμες Εφαρμογές Συστημάτων Επεξεργασίας Φυσικού Λόγου και Ψηφιακών Μέσων στο Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες»
ΑΔΑ.: Ω8ΧΡ469ΗΞΩ-1ΛΕ ΚΩΔ.: ILSP.235.NLP-1109
ΙΕΛ
Δημ:
23-10-2019
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης»
ΑΔΑ.: ΨΓΚΟ469ΗΞΩ-16Ε ΚΩΔ.: ILSP.235-DR-ΥΠ_2-1109
ΙΕΛ
Δημ:
10-10-2019
Λήξη:
10-10-2019
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 648Γ469ΗΞΩ-ΥΩΨ ΚΩΔ.: GD.233.VE-0719
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
12-09-2019
CORALLIA
Δημ:
11-09-2019
«μDoc.tS – Πλατφόρμα Μεταγραφής Ιστορικών Χειρογράφων»
ΑΔΑ.: Ψ878469ΗΞΩ-2ΘΨ ΚΩΔ.: ILSP.232.μDOC-ΧΑΝ.0719
ΙΕΛ
Δημ:
03-09-2019
«AdVENt – Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρυμούς»
ΑΔΑ.: ΩΙΓΝ469ΗΞΩ-Ν6Ι ΚΩΔ.: ILSP.233.ADV.ΧΑΝ.0719
ΙΕΛ
Δημ:
03-09-2019
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό»
ΑΔΑ.: Ω4Χ8469ΗΞΩ-ΡΗ4 ΚΩΔ.: ILSP.232.DRA.ΧΑΝ.0719
Δημ:
03-09-2019
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό»
ΑΔΑ.: 6ΘΝΝ469ΗΞΩ-Λ1Κ ΚΩΔ.: ILSP.232.DRA.ΧΑΝ.YPO.0719
ΙΕΛ
Δημ:
03-09-2019
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης»
ΑΔΑ.: ΩΩΟΤ469ΗΞΩ-ΤΣΑ ΚΩΔ.: ILSP.231.DRe-0719
ΙΕΛ
Δημ:
01-08-2019
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης»
ΑΔΑ.: Ψ6ΓΥ469ΗΞΩ-Τ15 ΚΩΔ.: ILSP.218.DRe-0519
ΙΕΛ
Δημ:
08-07-2019
ΙΕΛ
Δημ:
05-07-2019

Pages