Αποτελέσματα Προσκλήσεων & Προκηρύξεων

«myELeusis:μύηση στην Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΧΥΟ469ΗΞΩ-ΘΗΛ ΚΩΔ.: ILSP.245.myEL.ΧΑΝ.0120
ΙΕΛ
Δημ:
27-02-2020
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΙΩΩ469ΗΞΩ-ΓΟΩ ΚΩΔ.: ILSP.245.DRA.ΧΑΝ.0120
ΙΕΛ
Δημ:
27-02-2020
«GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΗΩ3469ΗΞΩ-96Π ΚΩΔ.: ILSP.245.GRE.ΧΑΝ.0120
ΙΕΛ
Δημ:
27-02-2020
«ΑΠΤΟΣ: Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος από ΑμεΑ με προβλήματα όρασης»
ΑΔΑ.: 63ΞΧ469ΗΞΩ-ΧΨΨ ΚΩΔ.: ILSP.244.APT.ΧΑΝ.0120
ΙΕΛ
Δημ:
14-02-2020
«European Language Grid» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΦΔΦ469ΗΞΩ-910 ΚΩΔ.: ILSP.243.ELG-1219
ΙΕΛ
Δημ:
13-02-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω1ΨΞ469ΗΞΩ-ΜΝΙ ΚΩΔ.: ILSP.242.DR-1219
ΙΕΛ
Δημ:
30-01-2020
«AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace)] – Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος - 4ος αι. π.Χ.). Athenian Presence in Thrace through the Diffusion of Attic Painted Pottery (6th-4th c. BCE).» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΧΝΘ469ΗΞΩ-ΘΥΝ ΚΩΔ.: ILSP.238.ATT-GRE-ΧΑΝ.1019
ΙΕΛ
Δημ:
21-01-2020
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 61ΩΓ469ΗΞΩ-ΥΜ1 ΚΩΔ.: ILSP.240.DRA.ΧΑΝ.1119
ΙΕΛ
Δημ:
21-01-2020
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
20-01-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης»
ΑΔΑ.: ΨΜΘ7469ΗΞΩ-ΞΔΤ ΚΩΔ.: ILSP.241.DR_1-1219
ΙΕΛ
Δημ:
07-01-2020
«NLP-THEATRE Καινοτόμες Εφαρμογές Συστημάτων Επεξεργασίας Φυσικού Λόγου και Ψηφιακών Μέσων στο Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΟΝ6469ΗΞΩ-Τ40 ΚΩΔ.: ILSP.222.NLP.2419
ΙΕΛ
Δημ:
05-12-2019
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Υποτροφία
ΑΔΑ.: 92ΡΛ469ΗΞΩ-ΡΘΘ ΚΩΔ.: ILSP.238.DRA2-II-ΧΑΝ.1019
ΙΕΛ
Δημ:
05-12-2019
«ΕΥΡΥΝΟΜΗ: Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 7ΜΜΟ469ΗΞΩ-ΨΛ3 ΚΩΔ.: ILSP.239.EYR.ΧΑΝ.1119
ΙΕΛ
Δημ:
05-12-2019
«NLP-THEATRE Καινοτόμες Εφαρμογές Συστημάτων Επεξεργασίας Φυσικού Λόγου και Ψηφιακών Μέσων στο Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΩΤ9Τ469ΗΞΩ-1Ψ1 ΚΩΔ.: ILSP.239.NLP-THEATRE-1119
ΙΕΛ
Δημ:
05-12-2019
«Προς-Έλευσις-Personilised ROuteS in Eleusis» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΣΙΜ469ΗΞΩ-Ξ3Τ ΚΩΔ.: ILSP.237.PROS.ΧΑΝ.1019
ΙΕΛ
Δημ:
20-11-2019
Λήξη:
20-11-2019
«Η αισθησιοκινητική βάση της αιτιακότητας και του ποιού ενεργείας και η δήλωσή τους στα ρήματα (ώθησης, έλξης, κρούσης και δαρμού) της νέας ελληνικής» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 7ΝΠΡ469ΗΞΩ-ΒΜΝ ΚΩΔ.: ILSP.237.DELOSIS-1019
ΙΕΛ
Δημ:
12-11-2019
Λήξη:
12-11-2019
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης»
ΑΔΑ.: ΨΟΝΜ469ΗΞΩ-ΨΣΓ ΚΩΔ.: ILSP.230.DRASI-1919
ΙΕΛ
Δημ:
29-10-2019
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης»
ΑΔΑ.: ΨΙΝΤ469ΗΞΩ-ΞΦΘ ΚΩΔ.: ILSP.235.DR-1109
ΙΕΛ
Δημ:
25-10-2019

Pages