Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποτροφία σε φοιτητές/τριες Πανεπιστημίων του εξωτερικού Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Προγράμματος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποτροφία  και συγκεκριμένα για συμμετοχή στο Summer Αctivities 2024 που θα διεξαχθεί από 01/05/2024 -31/07/2024στο πλαίσιο υλοποίησης του  Έργου «Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» με (κωδ. ΟΠΣ  ΤΑ 5154714) της ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας» (κωδ. Δράσης 16618), ΕΣΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 2.0

 
Κωδ. Πρόσκλησης: GD.389.ARCHI_SUMACT-0424
 
Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης , και ειδικότερα η Μονάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
 1. Το Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α' 258) « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 28 Ν. 4310/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 98 παρ.5 Ν.4547/2018,(ΦΕΚ Α 102/12.6.2018)
 2. το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α' 83) « Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες Διατάξεις»,
 3. Τον Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.7.2022)  “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις”, όπως κάθε φορά ισχύει,
 4. Τον ν. 5027/2023 (ΦΕΚ A' 48/02-03-2023) με τίτλο «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει
 5. Την υπ’ αριθμ. Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β’ 2614/21-04-2023) με τίτλο «Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 4622/2019
 6. Την απόφαση της 316ης Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά (23.12.2021) για την έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης του ΕΚ Αθηνά με ΑΔΑ: 9Π3Μ469ΗΞΩ-Χ84 
 7. Το άρθρο 12 της με Α.Π.110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης και αντικατάστασης της υπ΄ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/Υπουργικής Απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"
 8. Την από τις 22-06-2022 (ΑΔΑ: 6Ρ5ΜΗ-ΚΗ4) Απόφαση Ένταξης του Έργου με τίτλο "Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5154714) της ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας» (κωδ. Δράσης 16618), ΕΣΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 2.0
 9. Την από 24-02-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ. «Αθηνά», με την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση του Έργου με τίτλο "Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5154714)
 10. Την από 18-04-2024 απόφαση της 389ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του Ε.Κ. «Αθηνά», με την οποία εγκρίνεται η Προκήρυξη για υποτρόφους στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου και συγκεκριμένα για την διοργάνωση του  Summer ACTIVIITIES που θα λάβει χώρα στην Αθήνα το διάστημα 01-05-2024 έως 31-07-2024
 
προτίθεται να απασχολήσει αμισθί, μετά από πρόταση των Συνεργαζόμενων Ερευνητών της ΕΜ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ/ΕΚ ΑΘΗΝΑ, έως είκοσι (20) υπότροφους φοιτητές πανεπιστημίων του εξωτερικού για την ερευνητική τους ενασχόληση στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
 
 • Μηχανική Μάθηση,
 • Επιστήμη Δεδομένων,
 • Τεχνητή Νοημοσύνη,
 • Όραση Υπολογιστών,
 • Θεωρία Παιγνίων,
 • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
Σκοπός της πρόσκλησης είναι να συγκροτηθεί εντός της ΕΜ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» μία ομάδα νέων ερευνητών που έχουν ήδη συνεργαστεί με τους Επικεφαλής Ερευνητές της ΕΜ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» πάνω στα ερευνητικά αντικείμενα με τα οποία αυτοί ασχολούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη Μονάδα. Με τον τρόπο αυτόν θα επιταχυνθεί η ώσμωση καλών πρακτικών, θα μεγιστοποιηθεί η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των επικεφαλής ερευνητών πάνω σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και θα διευκολυνθεί η διαμόρφωση μίας ερευνητικής και εκπαιδευτικής πρακτικής που θα αποτελέσει χαρακτηριστικό στοιχείο της Μονάδας.
 
H εν λόγω υποτροφία θα καλύψει μόνο δαπάνες μετακίνησης και όποια περαιτέρω δαπάνη κριθεί αναγκαία από τη Μονάδα Αρχιμήδης/Ε.Κ. Αθηνά.
 
Κατά τα λοιπά η συνοπτική περιγραφή της πρότασης και τα απαραίτητα και τα επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων έχουν ως εξής:
 
Κωδικός πρόσκλησης
GD.389.ARCHI-SUMACT-0424
Κωδικός του προς ανάθεση έργου
ARCHI-SUMACT-0424
Ειδικότητα
Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων  του εξωτερικού
Πλήθος ατόμων
έως 20
Εκτιμώμενη Διάρκεια
2 μήνες (ελάχιστη 1, μέγιστη 3)
Απαραίτητα
προσόντα
Α) ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 1. Να είναι εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής
 2. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 3. Τεκμηριωμένη Δήλωση Ενδιαφέροντος
 4. Συστατική επιστολή
 
Β) ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 1. Να είναι εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες σε διδακτορικό πρόγραμμα αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής
 2. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 3. Τεκμηριωμένη Δήλωση Ενδιαφέροντος
 4. Συστατική επιστολή
Επιθυμητά
προσόντα
 1. Γνώσεις επί των αντικειμένων της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Επιστήμης Δεδομένων και των συναφών με αυτές αντικειμένων, καθώς και επί των γνωστικών περιοχών που σχετίζονται με τις θεματικές περιοχές για τις οποίες ενδιαφέρονται (μέγιστο 50 μόρια)
 2. Δημοσιεύσεις σε θέματα που σχετίζονται με τα επιστημονικά αντικείμενα της προκήρυξης. (μέγιστο 15 μόρια)
 3. Συμμετοχή σε συνέδρια σχετικά με τα επιστημονικά αντικείμενα της προκήρυξης. (μέγιστο 10 μόρια)
 4. Διακρίσεις ή/και προηγούμενες υποτροφίες. (μέγιστο 5 μόρια)
 5. Συνέντευξη (εφόσον η διενέργειά της κριθεί απαραίτητη) με στόχο την ποιοτική αξιολόγηση της υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του υποψηφίου, την ουσιαστική γνώση των ζητούμενων προσόντων και την επιστημονική επάρκεια, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά (μέγιστο 20 μόρια)
 
 
Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθεί στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στη Μονάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»/E.K. «Αθηνά» και στους συνεργάτες που θα επιλεγούν.
 
 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
.
Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ενός μηνός κατ’ελάχιστον, δυνάμενη να παραταθεί (όχι πέραν των 3 μηνών), υπό την προϋπόθεση ότι ο/η υπότροφος διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα.
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
Οι όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην παρούσα προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:
 
 • Οι υποψήφιοι αν μην απασχολούνται με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης στον Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα.
 • Να μην λαμβάνουν επίδομα ανεργίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
 • Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά τη διάρκεια της υποτροφίας που θα τους χορηγηθεί.
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
 
Η επιλογή των υποψηφίων για τη θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:
 
Α/Α
Κριτήρια
Βαθμολόγηση
1
Γνώσεις επί των αντικειμένων της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Επιστήμης Δεδομένων και των συναφών με αυτές αντικειμένων, καθώς και επί των γνωστικών περιοχών που σχετίζονται με τις θεματικές περιοχές για τις οποίες ενδιαφέρονται .
Τρόπος απόδειξης:
Τεκμηριώνονται με βάση το πλήθος των μαθημάτων και την επίδοση σε αυτά κατά τις μέχρι τώρα σπουδές των υποψηφίων. Κάθε μάθημα με βαθμό επιτυχίας μικρότερο ή ίσο του 8 μοριοδοτείται με 8 μόρια και κάθε μάθημα με βαθμό επιτυχίας μεγαλύτερο του 8 μοριοδοτείται με 12 μόρια.
0-50 μόρια
2
Δημοσιεύσεις σε θέματα που σχετίζονται με τα επιστημονικά αντικείμενα της προκήρυξης.
Τρόπος απόδειξης:
Μοριοδοτούνται δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές.
Ατομική δημοσίευση: 5 μόρια (έκαστη)
Ομαδική δημοσίευση: 2,5 μόρια (έκαστη)
0-15 μόρια
3
Συμμετοχή σε συνέδρια σχετικά με τα επιστημονικά αντικείμενα της προκήρυξης.
 
Τρόπος απόδειξης:
Η συμμετοχή πρέπει να συνοδεύεται με ανακοίνωση ή παρουσίαση poster που θα τεκμηριώνονται από τα πρακτικά του συνεδρίου ή με άλλον πρόσφορο τρόπο.
Ατομική ανακοίνωση: 5 μόρια (έκαστη)
Ομαδική ανακοίνωση: 2,5 μόρια (έκαστη)
Ατομική παρουσίαση poster: 3 μόρια (έκαστη)
Ομαδική παρουσίαση poster: 1,5 μόρια (έκαστη)
0-10 μόρια
4
Διακρίσεις ή/και προηγούμενες υποτροφίες.
 
Τρόπος Απόδειξης
Η μοριοδότηση είναι 2 μόρια για κάθε πρόγραμμα υποτροφίας εφόσον έχει προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία αξιολόγησης και 1 μόριο για κάθε διάκριση που αφορά ακαδημαϊκή ή ερευνητική επίδοση
0-5 μόρια
5
Συνέντευξη (εφόσον η διενέργειά της κριθεί απαραίτητη) με στόχο την ποιοτική αξιολόγηση της υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του υποψηφίου, την ουσιαστική γνώση των ζητούμενων προσόντων και την επιστημονική επάρκεια, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
0-20 μόρια
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 μόρια
 
 
Για διευκρινήσεις, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο liaison-archimedes@athenarc.gr
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων μετά την τελική κατάταξη, θα επιλεγεί εκείνος που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο σημαντικότερο κριτήριο. Τα κριτήρια αξιολόγησης ανάλογα με τη βαρύνουσα σημασία τους κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ως εξής: Κριτήριο 1, Κριτήριο 2….. Σε περίπτωση που η ισοβαθμία εξακολουθεί να υφίσταται, τότε η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί σε δημόσια κλήρωση για την τελική επιλογή μεταξύ των ισοβαθμούντων.
 
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ε.Κ. «Αθηνά», με Πρόεδρο αυτής τον Υπεύθυνο του έργου. Η Επιτροπή, κατόπιν εισήγησης, ως προς τη συνάφεια των αιτήσεων με τους θεματικούς άξονες του έργου, του Υπεύθυνου της μονάδας Αρχιμήδης, συνεπικουρούμενου από τους κατά περίπτωση και ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο αρμόδιους Κύριους Ερευνητές, εξετάζει αναλυτικά τα υποβληθέντα στοιχεία και ελέγχει αν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη για τη συγκεκριμένα θέση.
Τα απαιτούμενα προσόντα, είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του/της υποψηφίου/-ιας να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έργου. Επί ποινή απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε/οποιαδήποτε υποψήφιο/-α. Οι επικρατέστεροι/-ες, κατ’ αντικειμενική κρίση και κατάταξη, των υποψηφίων δύναται να προσκληθούν σε συνέντευξη από την αρμόδια Επιτροπή αναφορικά με τα αντικείμενα της παρούσης πρόσκλησης και προκειμένου για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της προσωπικότητας αυτών. Στο πλαίσιο της συνέντευξης θα τηρηθούν συνοπτικά πρακτικά ενώ το πλαίσιό της θα διέπεται από τις αρχές της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης. Ο αριθμός των καλουμένων σε συνέντευξη υπόκειται στην κρίση της Επιτροπής.
Η εισήγηση της Επιτροπής προωθείται στο Δ.Σ. του ΕΚ Αθηνά.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων μετά την τελική κατάταξη, θα επιλεγεί εκείνος/-η που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο σημαντικότερο κριτήριο. Τα κριτήρια αξιολόγησης ανάλογα με τη βαρύνουσα σημασία τους κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ως εξής: Κριτήριο 1, Κριτήριο 2….. Σε περίπτωση που η ισοβαθμία εξακολουθεί να υφίσταται, τότε η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί σε δημόσια κλήρωση για την τελική επιλογή μεταξύ των ισοβαθμούντων.
Με βάση την εισήγηση της προαναφερθείσας Επιτροπής, το ΔΣ του ΕΚ Αθηνά αποφασίζει στην συνέχεια και διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το έργο θα υλοποιηθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο και ότι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης θα εκπληρούνται στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Περίπτωση Α:
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:
 1. Αίτηση με αναφορά στο αντικείμενο της υποτροφίας (βλ. Παράρτημα Α)
 2. Βεβαίωση φοίτησης και αναλυτική βαθμολογία σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής,
 3. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο για την πιστοποίηση της πολύ καλής γνώσης Αγγλικών (όπως αυτή τεκμηριώνεται βάσει του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει)
 4. Βιογραφικό σημείωμα
 5. Έκθεση Δήλωσης Ενδιαφέροντος, αυστηρά έως 500 Λέξεις, με αναφορά στους αναμενόμενους στόχους και τα σκοπούμενα οφέλη από τη συμμετοχή τους στο ερευνητικό πρόγραμμα.
 6. Για τα ανωτέρω κριτήρια 2, 3 και 4 οι σχετικές δημοσιεύσεις, συμβάσεις υποτροφίας, πιστοποιητικό διάκρισης ή βράβευσης κ.ο.κ.
 7. Μία συστατική επιστολή
 
Περίπτωση Β:
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:
 1. Αίτηση με αναφορά στο αντικείμενο της υποτροφίας (βλ. Παράρτημα Β)
 2. Βεβαίωση φοίτησης και αναλυτική βαθμολογία σε διδακτορικό πρόγραμμα),
 3. Αντίγραφο πτυχίου προπτυχιακών σπουδών
 4. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο για την πιστοποίηση της πολύ καλής γνώσης Αγγλικών (όπως αυτή τεκμηριώνεται βάσει του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει)
 5. Βιογραφικό σημείωμα
 6. Έκθεση Δήλωσης Ενδιαφέροντος, αυστηρά έως 500 Λέξεις, με αναφορά στους αναμενόμενους στόχους και τα σκοπούμενα οφέλη από τη συμμετοχή τους στο ερευνητικό πρόγραμμα.
 7. Για τα ανωτέρω κριτήρια 2, 3 και 4 οι σχετικές δημοσιεύσεις, συμβάσεις υποτροφίας, πιστοποιητικό διάκρισης ή βράβευσης κ.ο.κ.
 8. Μία συστατική επιστολή
 
Οι άρρενες υποψήφιοι και για τις δύο περιπτώσεις συνυποβάλλουν το σχετικό δικαιολογητικό με το οποίο πιστοποιείται ότι θα τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά το διάστημα της σύμβασης της υποτροφίας που θα τους χορηγηθεί.
ανακοινώσεων, επίσημες ανακοινώσεις για τις βραβεύσεις και τις προηγούμενες υποτροφίες κλπ
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τις 8/05/2024 και ώρα 14:00, ως εξής:
με ηλεκτρονική υποβολή στην διεύθυνση: liaison-archimedes@athenarc.gr και με θέμα «Υποβολή αίτησης στην πρόσκληση υποτροφίας με κωδικό GD.389. ARCHI-SUMACT -0424». Θα πρέπει να υποβληθούν 2 αρχεία PDF: (α) Η υπογεγραμμένη αίτηση, και (β) τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 
Για την ηλεκτρονική υποβολή, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή όπως απεικονίζονται στην πρωτότυπη εκδοχή τους ή από ευκρινές φωτοαντίγραφό τους. Η αίτηση και ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Οι υποψήφιοι/υποψήφιες κατά την υποβολή της αίτησης, θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Ως εκπρόθεσμες χαρακτηρίζονται οι υποβολές που θα αποσταλούν μετά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου.
 
Όλως επικουρικώς, επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
Το ΕΚ Αθηνά, ως υπεύθυνος φορέας επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων.
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό προσωπικό του ΕΚ Αθηνά είναι τα μόνα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό.
Διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και σύναψης συμφωνητικού υποτροφίας και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του ΕΚ Αθηνά ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.
 
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορά την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: liaison-archimedes@athenarc.gr και στο τηλέφωνο: 211 3335383.
 
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Μονάδας ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ - ΕΚ Αθηνά μπορείτε να βρείτε εδώ.
Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου επισημαίνεται ότι δεν είναι διαγωνιστική.
Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα προσδοκίας ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων.
Όλως επικουρικώς, επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.
Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Ένταξης με τίτλο "Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5154714)
H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΕΚ Αθηνά (http://www.athenarc.gr/), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτεί ο φορέας χρηματοδότησης.
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
 
 
 
 
 
ΑΙΤΗΣΗ
 
για χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό Κωδ. Πρόσκλησης: GD.389. ARCHI-SUMACT-0424
 
 

 

Προσωπικά Στοιχεία:
 
Όνομα:
 
Επίθετο:
 
Πατρώνυμο:
 
Διεύθυνση Κατοικίας:
 
Αριθ. Τηλεφώνων Επικοινωνίας (σταθ., κιν.):
 
Email:
 
 
 
ΗΜ/ΝΙΑ: …/…./202.
 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ:
(διαγράψτε ό,τι ΔΕΝ υποβάλετε)
Βεβαίωση φοίτησης και αναλυτική βαθμολογία σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα (περίπτωση A) ή διδακτορικό πρόγραμμα (περίπτωση B)
Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών
Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών σπουδών (περίπτωση B)
Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο για την πιστοποίηση της πολύ καλής γνώσης Αγγλικών
Bιογραφικό σημείωμα
Έκθεση Δήλωσης Ενδιαφέροντος
Σχετικές δημοσιεύσεις, συμβάσεις υποτροφίας, πιστοποιητικό διάκρισης ή βράβευσης κ.ο.κ.
Μία συστατική επιστολή
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 
Το Ε.Κ «Αθηνά», ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου.
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό προσωπικό του Ε.Κ. «Αθηνά» είναι τα μόνα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό.
Διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και σύναψης σύμβασης και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του Ε.Κ «Αθηνά» ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορά την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: dpo@athena-innovation.gr
Παρακαλώ να εξετάσετε την αίτησή μου για χορήγηση υποτροφίας, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό Κωδ. Πρόσκλησης: GD.389. ARCHI- SUMACT -0424, την οποία ανακοίνωσε ο φορέας σας. Το(α) αντικείμενο(α) για το οποίο κάνω την αίτηση είναι επιλεγμένο(α) με R παρακάτω (έως 2 αντικείμενα)
 
ð
Μηχανική Μάθηση
ð
Επιστήμη Δεδομένων
ð
Τεχνητή Νοημοσύνη
ð
Όραση Υπολογιστών
ð
Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
 
 
 
Επισυνάπτω γι’ αυτόν τον σκοπό τα απαραίτητα δικαιολογητικά που φαίνονται στον κατάλογο συνημμένων.
 
Συγκατάθεση για περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
ΝΑΙ                           
 
 
ΟΧΙ         
 
Ο/Η προτείνων/ουσα
 
 
 
 
Υπογραφή
και ονοματεπώνυμο
 

Ινστ./Μον.:
ARCHIMEDES
Δημοσίευση:
23-04-2024
Λήξη:
08-05-2024
Συνοδευτικά αρχεία:
Κωδικός:
GD.389.ARCHI_SUMACT-0424
'Εργο:
ARCHIMEDES