Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτη - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Αυτόνομων Ρομποτικών Συστημάτων» (Κωδικός ΟΠΣ
ΤΑ 5200632) της ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας» (κωδ. Δράσης 16618)
Κωδ. Πρόσκλησης: IRO.388.ARS-0324
 
Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Ρομποτικής, λαμβάνοντας υπόψη:
 1. Τον Ν.4310/2014 ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) "Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) "Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις", όπως κάθε φορά ισχύει.
 3. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού.
 4. Τον Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.7.2022)  “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις”, όπως κάθε φορά ισχύει.
 5. Τον ν. 5027/2023 (ΦΕΚ A' 48/02-03-2023) με τίτλο «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 6. Την υπ’ αριθμ. Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β’ 2614/21-04-2023) με τίτλο «Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 4622/2019.
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 4  παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα.
 8. Το ΠΔ 145/2003  "Σύσταση και λειτουργία του ΕΚ Αθηνά (ΦΕΚ 121/Α/2003), όπως ισχύει.
 9. Την απόφαση της 316ης Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά (23.12.2021) για την έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης του ΕΚ Αθηνά με ΑΔΑ: 9Π3Μ469ΗΞΩ-Χ84
 10. Το άρθρο 12 της με Α.Π.110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης και αντικατάστασης της υπ΄ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/Υπουργικής Απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων".
 11. Την από τις 03/05/2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Αυτόνομων Ρομποτικών Συστημάτων» Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5200632 και κωδικό ΟΠΣ  5200632 της ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας» (κωδ. Δράσης 16618) με ΑΔΑ: 66Φ6Η-ΞιΓ.
 12. Την από 29/06/2023 απόφαση της 364ης Συνεδρίας Δ.Σ. του "ΕΚ Αθηνά", με την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Αυτόνομων Ρομποτικών Συστημάτων» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5200632)
 13. Την από 04/04/2024 απόφαση της 388ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του ΕΚ Αθηνά, με την οποία εγκρίνεται η Προκήρυξη θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης.
προτίθεται να απασχολήσει 1 (έναν) επιστημονικό συνεργάτη με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και δη, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενη να παραταθεί με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω έργου.
Το ύψος της αμοιβής συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, τη διάρκεια απασχόλησης, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, τον ν. 4354/2015, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.
 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
Κωδικός πρόσκλησης
 IRO.388.ARS-0324
Κωδικός του προς ανάθεση έργου
IRO_PostDoc
Ειδικότητα
Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Πλήθος ατόμων
 1
Συνοπτική περιγραφή του προς ανάθεση έργου
 • Συμβολή στην ανάπτυξη, εξέλιξη και πειραματική επαλήθευση ολοκληρωμένων ρομποτικών συστημάτων στον κλάδο της ρομποτικής υγείας, με έμφαση ειδικά στην εξέλιξη, λειτουργική ολοκλήρωση και πιλοτική δοκιμή ρομποτικών συστημάτων υποβοήθησης ατόμων με κινητικές ή/και νοητικές δυσκολίες.
 • Συμβολή στην ανάπτυξη, εξέλιξη και πειραματική επαλήθευση εξειδικευμένων ρομποτικών διατάξεων στον κλάδο της ρομποτικής χειρουργικής. Ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή πλατφόρμας τηλερομποτικής χειρουργικής.
 • Συμβολή στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων σχετικών με το αντικείμενο της θέσης.
 • Συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης και διάδοσης αποτελεσμάτων του έργου, και σύνταξης τεχνικών αναφορών στα πλαίσια ενοτήτων του έργου με συνεισφορές προς τα παραδοτέα της.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6 μήνες. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚ «Αθηνά» και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης του έργου είναι η  «01/06/2024».
 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΕΡΓΟΥ
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΕΚ Αθηνά στην Αθήνα.
 
 
Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθεί στην σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο ΕΚ Αθηνά / ΙΡΟ και στο επιλεγέν προσωπικό.
 
 
 1.  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
IRO_ PostDoc
Απαραίτητα Προσόντα
 • Κάτοχος Διδακτορικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Αποδεδειγμένη τουλάχιστον πενταετής ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης: ευφυής έλεγχος ρομποτικών συστημάτων υποβοήθησης του ανθρώπου, αυτόνομη ρομποτική πλοήγηση, ευφυή συστήματα διάδρασης ανθρώπου και κινητών ρομπότ, ρομποτική χειρουργική.
 
Επιθυμητά
Προσόντα
 • Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών αναφορών ερευνητικών έργων σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της θέσης. [0-30 μόρια].
 • Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια και διεθνή περιοδικά σχετικές με το αντικείμενο της θέσης [0-30 μόρια]
 • Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σχετική με το αντικείμενο της θέσης επιπλέον της απαιτούμενης [0-20 μόρια].
 • Πειραματική εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών ρoμποτικής σε περιβάλλον ROS, σχετικών με το αντικείμενο της θέσης [0-10 μόρια].
 • Συνέντευξη [0-10 μόρια] (εφόσον η διενέργειά της κριθεί απαραίτητη).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι υποψηφιότητες οι οποίες δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογούνται και απορρίπτονται.
 
 
 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Η επιλογή των υποψηφίων για τη θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια.
 
Για να κριθεί επιτυχών, ο εκάστοτε υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον  50 μόρια κατά την αξιολόγηση των κριτηρίων.
 
 
 
Α/Α
Κριτήρια Αξιολόγησης Κωδικού θέσης
Βαθμολόγηση
1
Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών αναφορών ερευνητικών έργων σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της θέσης.
Τρόπος απόδειξης:
Αποδεικνύεται από κατάθεση αντιγράφων τεχνικών αναφορών ερευνητικών έργων με τα ονόματα των συγγραφέων. Σε περίπτωση εμπιστευτικής αναφοράς κατατίθεται η σελίδα με τον τίτλο και τα ονόματα των συγγραφέων. Ο μέγιστος αριθμός αναφορών είναι 10.
Μοριοδότηση:
Αριθμός αναφορών* 3 μόρια
 
0-30 μόρια
2
Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια και διεθνή περιοδικά σχετικές με το αντικείμενο της θέσης.
Τρόπος απόδειξης:
Αποδεικνύεται από σχετικές δημοσιεύσεις στις αναφερόμενες περιοχές. Ο μέγιστος αριθμός των σχετικών  δημοσιεύσεων είναι 10.
Μοριοδότηση:
Αριθμός δημοσιεύσεων* 3 μόρια
 
    0-30 μόρια
3
Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σχετική με το αντικείμενο της θέσης επιπλέον της απαιτούμενης.
Τρόπος απόδειξης:
Αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή αντίγραφα συμβάσεων. Αξιολογείται η ερευνητική εμπειρία άνω των 5 ετών. Ως μέγιστη επιπλέον εμπειρία θεωρούνται τα 3 έτη (36 μήνες).
Μοριοδότηση:
αριθμός μηνών * 20/36
 
0-20 μόρια
4
Πειραματική εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών ρoμποτικής σε περιβάλλον ROS, σχετικών με το αντικείμενο της θέσης.
Τρόπος απόδειξης:
Αποδεικνύεται από την κατάθεση προγραμμάτων/πακέτων εφαρμογών σε περιβάλλον ROS. Ο μέγιστος αριθμός πακέτων εφαρμογών που μοριοδοτείται είναι 5.
 •  
2 μόριa για κάθε πακέτο εφαρμογής
 
0-10 μόρια
5
Συνέντευξη (εφόσον η διενέργειά της κριθεί απαραίτητη) με στόχο την ποιοτική αξιολόγηση της υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του υποψηφίου, την ουσιαστική γνώση των ζητούμενων προσόντων και την επιστημονική επάρκεια, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.
0-10 μόρια
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων μετά την τελική κατάταξη, θα επιλεγεί εκείνος που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο σημαντικότερο κριτήριο. Τα κριτήρια αξιολόγησης ανάλογα με τη βαρύνουσα σημασία τους κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ως εξής: Κριτήριο 1, Κριτήριο 2, Κριτήριο 3, Κριτήριο 4, Κριτήριο 5 . Σε περίπτωση που η ισοβαθμία εξακολουθεί να υφίσταται, τότε η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί σε δημόσια κλήρωση για την τελική επιλογή μεταξύ των ισοβαθμούντων.
 
 1. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, στον οποίο θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού: 
 • Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης (βλ. Παράρτημα)
 • Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν:
   Α) ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα, Β) ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το ΕΚ Αθηνά, Γ) ότι εφόσον επιλεγούν, θα προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, εφόσον κάτι τέτοιο τους ζητηθεί από το ΕΚ Αθηνά
 • οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, πρέπει να προσκομίσουν είτε πράξη αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ είτε τίτλο σπουδών, ώστε να γίνει έλεγχος εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και το Εθνικό Μητρώο τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022
 • Άρρενες αντισυμβαλλόμενοι: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) που να είναι σε ισχύ κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 15/04/2024 και ώρα 15.00, ως εξής:
Α) Με ταχυδρομείο στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:
 
Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» 
Ινστιτούτο Ρομποτικής 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 
15125, Μαρούσι 
Υπόψη Γραμματείας ΙΡΟ 
 
ή
 
Β) με ηλεκτρονική υποβολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: liaison-rpi@athenarc.gr με την ένδειξη: «αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης IRO_PostDoc»
Κάθε αίτηση υποβάλλεται με την ένδειξη: «αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης IRO_PostDoc» (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα), συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.
 
Σε περίπτωση έντυπης υποβολής τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην πρωτότυπη εκδοχή τους ή σε ευκρινές φωτοαντίγραφό τους. Η αίτηση και ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορούν να παραδοθούν στη γραμματεία του ΕΚ Αθηνά / ΙΡΟ από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα), με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου, μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής τους . Οι υποψήφιοι κατά την υποβολή της αίτησης, θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου.
 
 
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή όπως απεικονίζονται στην πρωτότυπη εκδοχή τους ή από ευκρινές φωτοαντίγραφό τους. Η αίτηση και ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής (κατά προτίμηση σε ένα ενιαίο αρχείο pdf). Οι υποψήφιοι κατά την υποβολή της αίτησης, θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.
Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.
Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Ως εκπρόθεσμες χαρακτηρίζονται οι υποβολές που:
 • σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποσταλούν μετά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου
 • σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής μέσω ΕΛΤΑ ή ταχυμεταφορέα, παραδοθούν μετά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου
 • σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παράδοσης και παράδοσης μέσω αντιπροσώπου, παραληφθούν μετά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου
Δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική.
 
 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΕΚ Αθηνά, με Πρόεδρο αυτής τον Υπεύθυνο της Πράξης. Η Επιτροπή εξετάζει αναλυτικά τα υποβληθέντα βιογραφικά και δικαιολογητικά των υποψηφίων και ελέγχει αν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη για τη συγκεκριμένη θέση. Τα απαιτούμενα προσόντα, είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έργου. Επί ποινή απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Οι επικρατέστεροι, κατ’ αντικειμενική κρίση και κατάταξη, των υποψηφίων δύναται να προσκληθούν σε συνέντευξη από την αρμόδια Επιτροπή αναφορικά με τα αντικείμενα της παρούσης πρόσκλησης και προκειμένου για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της προσωπικότητας αυτών. Στο πλαίσιο της συνέντευξης θα τηρηθούν συνοπτικά πρακτικά ενώ το πλαίσιό της θα διέπεται από τις αρχές της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης. Ο αριθμός των καλουμένων σε συνέντευξη απόκειται στην τεχνική κρίση της Επιτροπής. Η εισήγηση της Επιτροπής προωθείται στο Δ.Σ. του ΕΚ Αθηνά.
Με βάση την εισήγηση της προαναφερθείσας Επιτροπής, το ΔΣ του ΕΚ Αθηνά αποφασίζει στην συνέχεια και διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το έργο θα υλοποιηθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο και ότι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης θα εκπληρούνται στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 
 
 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΚ Αθηνά (https://www.athenarc.gr/). Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
 
 
 
Οι υποψήφιοι και  έχοντες σχετικό ενεστώς κι άμεσο έννομο συμφέρον συνεργάτες έχουν δικαίωμα :
 • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ Αθηνά,
 • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ Αθηνά εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της υπ’ αριθμ. 17/2002, 56/2003 και 40/2005 αποφάσεις αυτής και ειδικότερα σωρευτικά υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Τα δεδομένα ζητούνται με νόμιμη διαδικασία, ήτοι υποβάλλεται έγγραφη, εμπρόθεσμη αίτηση με τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 5§2, στοιχείο ε, του Ν. 2472/1997.
β) Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται στη χορήγηση εκείνων μόνο των στοιχείων που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης.
γ) Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκτός αν αυτά αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης των υποψηφίων και υπήρξε σύγκριση αυτών επί τη βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων.
 
Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής.
Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα.
Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται.
Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων αποτελούμενη από το προσωπικό του ΕΚ Αθηνά, και η οποία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΕΚ Αθηνά. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης ένστασης, άνευ υποβολής οιασδήποτε ένστασης, τα ανωτέρω εγκρινόμενα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση.
 
Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου επισημαίνεται ότι δεν είναι διαγωνιστική.
Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα προσδοκίας ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων.
Όλως επικουρικώς, επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.
 
 
H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΕΚ Αθηνά (https://www.athenarc.gr/), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτεί ο φορέας χρηματοδότησης.
 
 
 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το ΕΚ Αθηνά, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου.
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό προσωπικό του ΕΚ Αθηνά είναι τα μόνα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό.
Διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και σύναψης σύμβασης και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του ΕΚ Αθηνά ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορά την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: dpo@athenarc.gr
 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: liaison-rpi@athenarc.gr και στο τηλέφωνο: 2106875336.
 
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Ρομποτικής - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο https://www.athenarc.gr/en/rpi/research.
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 
ΑΙΤΗΣΗ
 
Σύναψης σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ή Μίσθωσης Έργου
με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
 
 
Στοιχεία Προτείνοντος:
Όνομα:
 
Επίθετο:
 
Πατρώνυμο:
 
Ημερομηνία γέννησης:
 
Διεύθυνση Κατοικίας:
 
Αριθ. Τηλεφώνων Επικοινωνίας (σταθ., κιν.):
 
Email:
 
 
 
Παρακαλώ να εξετάσετε την αίτησή μου για εκτέλεση του έργου με κωδικό______________, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό IRO.388.ARS-0324, την οποία ανακοίνωσε ο φορέας σας.
Επισυνάπτω γι’ αυτόν τον σκοπό τα απαραίτητα δικαιολογητικά που φαίνονται στον κατάλογο συνημμένων.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ:
 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. ...
 
Συγκατάθεση για περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
 
 
 
 
ΝΑΙ     
 
 
 
 
ΟΧΙ    
Ο/Η προτείνων/ουσα
 
Υπογραφή
και ονοματεπώνυμο
 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 
Το Ε.Κ «Αθηνά», ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου.
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό προσωπικό του ΕΚ Αθηνά είναι τα μόνα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό.
Διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και σύναψης σύμβασης και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του Ε.Κ «Αθηνά» ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορά την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: dpo@athenarc.gr
 
 
 

Ινστ./Μον.:
ΙΡΟ
Δημοσίευση:
05-04-2024
Λήξη:
15-04-2024
Συνοδευτικά αρχεία:
'Εργο:
ARS