Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη υποτροφιών

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη έως 25 (είκοσι πέντε) υποτροφιών

 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» με (κωδ. ΟΠΣ  ΤΑ 5154714) της ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας» (κωδ. Δράσης 16618), ΕΣΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 2.0, και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ARCH-BSSt-3-2023 και ΑΔΑ: 9ΡΩΩ469ΗΞΩ-929 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων υποτροφίας, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (332η Συνεδρία, 30-06-2022) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας στην περιοχή : «Χρήση πολυπληθών δεδομένων για την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνουργημάτων με στόχο το κοινό καλό».
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1
Υποψήφιος/α 1
7557/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
2
Υποψήφιος/α 2
7558/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
3
Υποψήφιος/α 3
7559/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
4
Υποψήφιος/α 4
7560/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
5
Υποψήφιος/α 5
7561/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
6
Υποψήφιος/α 6
7562/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
7
Υποψήφιος/α 7
7563/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
8
Υποψήφιος/α 8
7564/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
9
Υποψήφιος/α 9
7565/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
10
Υποψήφιος/α 10
7566/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
11
Υποψήφιος/α 11
7567/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
12
Υποψήφιος/α 12
7568/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
13
Υποψήφιος/α 13
7569/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
14
Υποψήφιος/α 14
7570/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
15
Υποψήφιος/α 15
7571/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
16
Υποψήφιος/α 16
7572/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
17
Υποψήφιος/α 17
7573/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
18
Υποψήφιος/α 18
7574/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
19
Υποψήφιος/α 19
7575/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
20
Υποψήφιος/α 20
7576/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
21
Υποψήφιος/α 21
7577/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
22
Υποψήφιος/α 22
7578/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
23
Υποψήφιος/α 23
7579/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
24
Υποψήφιος/α 24
7580/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
25
Υποψήφιος/α 25
7581/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
26
Υποψήφιος/α 26
7582/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
27
Υποψήφιος/α 27
7583/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
28
Υποψήφιος/α 28
7584/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
29
Υποψήφιος/α 29
7585/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
30
Υποψήφιος/α 30
7586/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
31
Υποψήφιος/α 31
7587/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
32
Υποψήφιος/α 32
7588/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
33
Υποψήφιος/α 33
7589/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
34
Υποψήφιος/α 34
7590/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
35
Υποψήφιος/α 35
7591/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
36
Υποψήφιος/α 36
7592/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
37
Υποψήφιος/α 37
7593/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
38
Υποψήφιος/α 38
7594/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
39
Υποψήφιος/α 39
7595/18.04.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
 
 
Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε στην αποτύπωση των πραγματικών προσόντων των υποψηφίων και στον έλεγχο της συμβατότητας των προσόντων αυτών με τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται για τις ανωτέρω υποτροφίες.
 
Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης στην οποία προέβη η Επιτροπή, για τη χορήγηση είκοσι μίας (21) υποτροφιών.
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : Αποδεκτές υποψηφιότητες
ΑΑ Υποψηφίου
Ονοματεπώνυμο
1
Υποψήφιος/α 1
2
Υποψήφιος/α 2
3
Υποψήφιος/α 3
4
Υποψήφιος/α 4
5
Υποψήφιος/α 5
6
Υποψήφιος/α 6
7
Υποψήφιος/α 7
8
Υποψήφιος/α 8
9
Υποψήφιος/α 9
10
Υποψήφιος/α 10
11
Υποψήφιος/α 11
12
Υποψήφιος/α 12
13
Υποψήφιος/α 13
14
Υποψήφιος/α 14
15
Υποψήφιος/α 15
16
Υποψήφιος/α 16
17
Υποψήφιος/α 17
18
Υποψήφιος/α 18
19
Υποψήφιος/α 19
37
Υποψήφιος/α 37
39
Υποψήφιος/α 39
 
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 19-04-2023 356η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
 
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα:                                                        
  • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 
Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις υποτροφίας, άνευ έτερης διαδικασίας.
 
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.
Αθήνα 23-05-2023
 
 
Καθηγ. Ιωάννης Εμίρης
Γενικός Διευθυντής Ε.Κ. «Αθηνά»

Ινστ./Μον.:
ARCHIMEDES
Δημοσίευση:
23-05-2023
Λήξη:
23-05-2023
Πρόσκληση:
'Εργο:
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ