Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Χορήγηση Υποτροφιών - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Μονάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟY ΕΡΓΟΥ "Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους»

Κωδ. Πρόσκλησης: ARCH-BSSt-3-2023

 
Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα η Μονάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» με κωδικό ΟΠΣ 5154714",
 
έχοντας υπ’ όψιν:
 1. Τον Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α' 258) « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 28 Ν. 4310/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 98 παρ.5 Ν.4547/2018,(ΦΕΚ Α 102/12.6.2018),
 2. Τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α' 83) « Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες Διατάξεις»,
 3. Τον Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141/21.7.2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει,
 4. Tην απόφαση της 316ης Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ «Αθηνά» (23.12.2021) για την έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης του ΕΚ «Αθηνά» με ΑΔΑ: 9Π3Μ469ΗΞΩ-Χ84,
 5. Την από 23/03/2023 απόφαση της 353ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά» για την έγκριση σύμβασης υποτροφίας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές,
 
προτίθεται να απασχολήσει 25 (είκοσι πέντε) προπτυχιακούς, πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς υπότροφους στο ακόλουθο αντικείμενο:
 
Χρήση πολυπληθών δεδομένων για την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνουργημάτων με στόχο το κοινό καλό.
 
Ο στόχος της προκήρυξης είναι οι υπότροφοι να μαθητεύσουν στις περιοχές της τεχνητής νοημοσύνης, της επιστήμης δεδομένων και των αλγορίθμων, υπό την εποπτεία των συνεργαζόμενων ερευνητών της Ερευνητικής Μονάδας «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» προκειμένου να επιταχυνθεί η επιστημονική τους εξέλιξη.
 
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Προπτυχιακοί και Mεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε σχολή αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και Πτυχιούχοι που έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο των πανεπιστημιακών τους σπουδών.
 • Πολύ καλή Γνώση Αγγλικών.
 • Εμπειρία και  Γνώσεις σε διαχείριση βάσεων δεδομένων, ή/και σε ανάπτυξη αλγορίθμων και λογισμικού, ή/και σε βασικές αρχές Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης (έχοντας τουλάχιστον παρακολουθήσει σχετικά πανεπιστημιακά μαθήματα)
 
Επιθυμητά Προσόντα
 • Γλώσσες προγραμματισμού: ισχυρό υπόβαθρο προγραμματισμού σε γλώσσες Python και Java.
 • Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης: Η γνώση κοινών αλγορίθμων ML, όπως τα δέντρα αποφάσεων, η παλινδρόμηση και τα νευρωνικά δίκτυα, Long Short-Term Memory (LSTM) , CNNs, αλγόριθμοι ομαδοποίησης (clustering π.χ. K-means).
 • Βιβλιοθήκες ανάλυσης δεδομένων : εμπειρία σε Pandas, Numpy, Scipy και Sklearn και PyTorch.
 • Άλλα εργαλεία: εμπειρία σε PostGIS,  Jupyter Notebook, Dash Plotly, Android Studio, Django framework.
 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
 1. Πτυχίο ή βεβαίωση φοίτησης σε σχολή αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι. ή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 2. βιογραφικό σημείωμα,
 3. Τεκμηρίωση των απαιτούμενων προσόντων είτε μέσω του βιογραφικού σημειώματος είτε με βεβαίωση από την σχολή τους,
 4. μια συστατική επιστολή ή ένα όνομα για επικοινωνία,
 5. έκθεση σκοπιμότητας μιας σελίδας, όπου θα αναφέρονται τα  επιστημονικά-ερευνητικά ενδιαφέροντα τους και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να συνεργασθούν με τη Μονάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» / Ε.Κ. «Αθηνά» στο συγκεκριμένο αντικείμενο της υποτροφίας.
 
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τις 16/4/2023 και ώρα 17:00, ως εξής:
Με ηλεκτρονική υποβολή στην διεύθυνση: liaison-archimedes@athenarc.gr και με θέμα «Υποβολή αίτησης στην πρόσκληση υποτροφίας με κωδικό “ARCH-BSSt-3-2023".
Κάθε αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή με την ένδειξη:
«Αίτηση για χορήγηση υποτροφίας με αντικείμενο ‘Χρήση πολυπληθών δεδομένων για την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνουργημάτων με στόχο το κοινό καλό’ στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό  ARCH-BSSt-3-2023», συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά σε ένα PDF.
Για την ηλεκτρονική υποβολή, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή όπως  απεικονίζονται στην πρωτότυπη εκδοχή τους ή από ευκρινές φωτοαντίγραφό τους. Η αίτηση και ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Οι υποψήφιοι κατά την υποβολή της αίτησης, θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Ως εκπρόθεσμες χαρακτηρίζονται οι υποβολές που θα αποσταλούν μετά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου
Δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική.
Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.
Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά τη διάρκεια της υποτροφίας που θα τους χορηγηθεί.
 
Όλως επικουρικώς, επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.
 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 
Το Ε.Κ «Αθηνά», ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων.
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό προσωπικό του Ε.Κ. «Αθηνά» είναι τα μόνα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό.
Διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και σύναψης συμφωνητικού υποτροφίας και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του Ε.Κ «Αθηνά» ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.
 
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορά την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
 
Πληροφόρηση:
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: liaison-archimedes@athenarc.gr και στο τηλέφωνο: 211 3335383.
 
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Μονάδας «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε εδώ.
 
 
Το έργο " Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους με κωδικό ΟΠΣ 5154714 υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.
 

Ινστ./Μον.:
ARCHIMEDES
Δημοσίευση:
03-04-2023
Λήξη:
16-04-2023
Κωδικός:
ARCH-BSSt-3-2023
'Εργο:
Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ