Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση-εγκατάσταση εργαστηριακών επίπλων» στo πλαίσιo του έργου AGRO4+

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου «για την προμήθεια και τοποθέτηση-εγκατάσταση εργαστηριακών επίπλων» στo πλαίσιo του έργου «AGRO4+ - Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία για νέους αγρότες» (κωδικός MIS 5046239)
 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «ΑΓΡΟ4+ - Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία 4.0 για νέους αγρότες» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 6290/1443/Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
 
Το ΕΚ Αθηνά, προτίθεται να συνάψει σύμβαση για την προμήθεια και τοποθέτηση-εγκατάσταση εργαστηριακών επίπλων στο πλαίσιο του έργου «AGRO4+ - Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία για νέους αγρότες» (κωδικός MIS 5046239), συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης είκοσι χιλιάδων και πεντακοσίων τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (20.503,40€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρό ποσό 16.535,00 € και Φ.Π.Α. 24% 3.968,40 €).
 
 1. Νομικό πλαίσιο
Η διαδικασία θα διεξαχθεί έχοντας υπόψη τις πιο κάτω διατάξεις:
 1. Τον Ν. 4727/2020 «"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», Κεφάλαιο ΙΑ
 2. Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 τ. Α'/15-11-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 3. Την αριθμ. Φ. 400/203/269584/Σ.848 απόφαση (ΦΕΚ Β'3400/2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α'), όπως ισχύει.
 5. Τον Ν. 4250/26-03-2014, άρθρο 3 περί της «Απλούστευσης των διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου».
 6. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 6 σε συνδυασμό με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016.
 8. Την υπ' αριθμ. 57654/22-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ τ. Β' 1781/23-05-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 9. Τον Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α'114) «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης,ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 10. Τον Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α'70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.»
 11. Τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α'36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων….τις υποδομές και την υγεία».
 12. Την υπ. αριθμ. Πρωτ 10636/04.12.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:  663Ψ469ΗΞΩ-00Π) και την, με υπ. Αριθμ. Πρωτ. 10693/22.12.2020, τροποποίηση αυτής (ΑΔΑ: ΩΘΓΔ469ΗΞΩ-ΡΗΒ).
 
 1. Αντικείμενο Σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση-εγκατάσταση εργαστηριακών επίπλων. Συγκεκριμένα:
i.                 Είδος 1 – Απαγωγός εστία
ii.                Είδος 2 – Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος
iii.              Είδος 3 – Μικρός εργαστηριακός πάγκος επίτοιχος με ανωδομή
iv.              Είδος 4 – Εργαστηριακός πάγκος επίτοιχος με ανωδομή
v.                Είδος 5 – Ντουλάπα υαλικών εργαστηρίου
vi.              Είδος 6 – Ντουλάπα χημικών ουσιών
Η αναλυτική περιγραφή και οι προδιαγραφές της προμήθειας βρίσκεται στο Παράρτημα Α.
Το ΕΚ Αθηνά σας προσκαλεί να υποβάλλετε την προσφορά σας για την προμήθεια και τοποθέτηση-εγκατάσταση εργαστηριακών επίπλων.
Τα απαιτούμενα προϊόντα κατατάσσονται στον κωδικό CPV 39180000-7 (Έπιπλα εργαστηρίου), βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV).
Οι προσφορές χρειάζεται να περιλαμβάνουν περιγραφή των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με συγκεκριμένη αναφορά της κάλυψης της κάθε προδιαγραφής, καθώς και την οικονομική προσφορά των υποψηφίων προσφερόντων. Άλλα συμπληρωματικά έγγραφα, π.χ. τεχνικά φυλλάδια, να προστεθούν μόνο στην περίπτωση όπου υπάρχουν παραπομπές για την κάλυψη των προδιαγραφών της υπηρεσίας.
 
 1. Εκτιμώμενη αξία
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων και πεντακοσίων τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (20.503,40€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρό ποσό 16.535,00 € και Φ.Π.Α. 24% 3.968,40 €).
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από το ως άνω έργο.
 
 1. Κριτήριο Ανάθεσης
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας, από οικονομικής άποψης, προσφοράς βάση τιμής. Η οικονομική προσφορά είναι δεσμευτική και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής αυτού ή είναι εναλλακτικές απορρίπτονται.
 
 1. Διάρκεια σύμβασης
Η εν λόγω προμήθεια και οι παρακολουθηματικές αυτής εργασίες (τοποθέτηση-εγκατάσταση) προϊόντων χρειάζεται να έχουν ολοκληρωθεί έως 31/01/2022.
 
 1. Δημοσιεύσεις
H Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής θα δημοσιευθούν στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ (www.promitheus.gov.gr), θα αναρτηθούν στον Διαδικτυακό τόπο του ΕΚ Αθηνά. (www.athenarc.gr) και του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (www.ilsp.gr) και Περίληψη αυτής θα αναρτηθεί και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 
 1. Δικαίωμα Συμμετοχής-Λόγοι αποκλεισμού
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση αυτών των προσώπων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά προμήθεια προϊόντων ή/και παροχή υπηρεσιών (άρθρο 2 ν. 4412/2016).
(β) Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων (άρθρο 19 ν. 4412/2016), που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
(γ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016.
 
 1. Τρόπος υποβολής των προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά, εντός έντεκα (11) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@athenarc.gr.
 
Ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ
26/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών
Παρασκευή, 05/11/2021 και ώρα 16:00.
 
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:
 
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας (συμπληρωμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ της παρούσας Πρόσκλησης υποβολής Προσφορών), στην οποία θα αναγράφεται ότι:
 • Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών και θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού (αρ. πρωτ. πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, αναθέτουσα αρχή, τίτλος διαγωνισμού, κ.λπ.).
 • Εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον προσφέροντα οικονομικό φορέα, αυτός οφείλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το Δημόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία.
Επίσης η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:
 • Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα (κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, πρόσφατο γενικό πιστοποιητικό και πιστοποιητικό μεταβολών ΓΕΜΗ, πρόσφατο Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί ισχύουσας εκπροσώπησης)
 • Την τεχνική προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ της παρούσας πρόσκλησης.
 • Την οικονομική προσφορά σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β της παρούσας πρόσκλησης.
 
 1. Ισχύς των προσφορών
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής.
 
 1. Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές Προσφορές
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 
 1. Συμπλήρωση- Αποσαφήνιση Πληροφοριών και Δικαιολογητικών
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
 
 1. Παραλαβή - Τόπος και χρόνος παράδοσης
Η παραλαβή των ειδών και των παραδοτέων θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος της σύμβασης, σε συνεννόηση με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου Διευθυντή Ερευνών Δρ. Νέστορα Τσιρλιγκάνη, ο οποίος και θα συντάξει σχετική βεβαίωση αναφορικά με την προσήκουσα και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εν λόγω υπηρεσιών.
Το ΕΚ Αθηνά απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από κάθε αιτία, κατά την εν λόγω προμήθεια.
 
 1. Κρατήσεις-Πληρωμή
Η πληρωμή του ανάδοχου θα πραγματοποιηθεί με χρηματικό ένταλμα σε τραπεζικό λογαριασμό του, το οποίο θα εκδοθεί στο όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών, μετά από βεβαίωση του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου ότι η εν λόγω προμήθεια έγινε εμπροθέσμως, προσηκόντως και σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει βάσει των νομίμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λπ.), αφαιρούμενων των νόμιμων κρατήσεων.
 
Τα τιμολόγια θα εκδοθούν στα στοιχεία του ΕΚ Αθηνά  (ΑΦΜ: 999723442, ΔΟΥ: Αμαρουσίου).
 
Τα τιμολόγια θα εκδίδονται και θα αποστέλλονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30)  ημερολογιακών ημερών.
 
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Νομικό Πρόσωπο, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι τα εξής:
α) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε: Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε, από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την Εταιρεία και δεσμεύονται αυτήν με την υπογραφή τους πρόσωπα.
β) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ε. Π. Ε): Το τελευταίο καταστατικό και Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει στο επέλθει μεταβολή στο πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρία ή ισοδύναμο έγγραφο, και προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα.
 
Γενικά η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν.4412/2016.
 
Τον Ανάδοχο βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση.
 
Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ότι πέραν του ως άνω αναφερομένου ποσού, καμία άλλη πρόσθετη αποζημίωση αμοιβή, τίμημα ή αντάλλαγμα για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, δεν οφείλεται στον Ανάδοχο, του ως άνω ποσού καλύπτοντος κατά ρητή δήλωση και συνομολόγηση του, πλήρως την αμοιβή του για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με το σχετικό συμφωνητικό. Για την είσπραξη της αμοιβής του, ο Ανάδοχος θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία στοιχεία και θα επιβαρύνεται με τις αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις. Δυνατότητα αναθεώρησης ή αναπροσαρμογής των τιμών, που θα συμφωνηθούν με τη σχετική σύμβαση αποκλείεται για οποιονδήποτε λόγο.
 
 1. Λοιποί Όροι
Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, Προσφοράς κλπ.
Το ΕΚ Αθηνά δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.
 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της πρόσκλησης υποβολής προσφορών (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) καθώς και των διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
Η εν λόγω προμήθεια θα γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη του αναδόχου και ασφαλίζεται με φροντίδα και δαπάνες του ανάδοχου, μέχρι της οριστικής ολοκλήρωσής της.
Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο ή τροποποίηση των όρων της σύμβασης μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 
Εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της σύμβασης, οιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέουν από αυτή, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των συμβαλλόμενων.
 
Σε περίπτωση που η εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας που έχει ανατεθεί στον ανάδοχο καθίσταται αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα σε καμία αμοιβή.
Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του Αναδόχου και του ΕΚ Αθηνά από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια.
 
 1. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  procurement@athenarc.gr.
 
Βασίλης Κατσούρος
Διευθυντής ΙΕΛ

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
25-10-2021
Λήξη:
05-11-2021
Κωδικός:
ILSP XA.PROSKLISH.11.PROMITHEIA_AGRO4+_102021
'Εργο:
«AGRO4+ - Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία για νέους αγρότες»