ΙΕΛ
Δημ:
02-03-2022
Λήξη:
08-03-2022
ΙΕΛ
Δημ:
13-01-2022
Λήξη:
31-01-2022
AGRO4+: Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία για νέους αγρότες Εθνικός Διαγωνισμός
ΑΔΑ.: ΨΩ6Λ469ΗΞΩ-ΥΒΓ ΚΩΔ.: MIS 5046239
ΙΕΛ
Δημ:
10-12-2021
Λήξη:
17-01-2022
«AGRO4+ - Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία για νέους αγρότες» Εθνικός Διαγωνισμός
ΑΔΑ.: 63Χ9469ΗΞΩ-ΒΡ5 ΚΩΔ.: ILSP XA.PROSKLISH.11.PROMITHEIA_AGRO4+_102021
ΙΕΛ
Δημ:
25-10-2021
Λήξη:
05-11-2021
ΙΕΛ
Δημ:
30-07-2021
Λήξη:
25-08-2021
ΦΙΛΟΤΗΣ: Τεχνολογίες αιχμής για την καταγραφή, ανάλυση και ερμηνεία των ζωσών γλωσσών» με Κωδικό ΟΠΣ 5047429 Διαγωνισμός με Έρευνα Αγοράς
ΑΔΑ.: 6ΔΒΩ469ΗΞΩ-ΙΛΗ ΚΩΔ.: MIS 5047429
ΙΕΛ
Δημ:
31-05-2021
Λήξη:
28-07-2021
"Καινοτόμος Μεθοδολογία Ολοκληρωμένης Διάγνωσης, Συντήρησης, Τεκμηρίωσης και Ανάδειξης των μυκηναϊκών τειχών" Εθνικός Διαγωνισμός
ΑΔΑ.: ΩΘ9Λ469ΗΞΩ-87Μ ΚΩΔ.: ILSP.XA.SD26.254.CAnTi.042020
ΙΕΛ
Δημ:
24-04-2020
Λήξη:
11-05-2020
ΚΡΗΠΙΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός
ΚΩΔ.: ILSP.SD22.185.KRHPIS-0218
ΙΕΛ
Δημ:
20-02-2018
Λήξη:
12-03-2018