Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοπλισμού και Λογισμικού: Συστήματα Αισθητήρων Περιβαλλοντικού Ελέγχου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κωδικό:
ILSP.XA.SD28.302.AGRO4+.072021
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)

Για την προμήθεια «Εξοπλισμού και Λογισμικού: Συστήματα Αισθητήρων Περιβαλλοντικού Ελέγχου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ «60.000,00€» μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο στο πλαίσιο του έργου «AGRO4+:  Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία για νέους αγρότες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”

Αναθέτουσα Αρχή

Ερευνητικό Κέντρο  «Αθηνά»/ΙΕΛ  Ξάνθης, ΝΑ άκρο, Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 671 00, Ξάνθη.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

- Συστήματα αισθητήρων περιβαλλοντικού ελέγχου 

CPV

38127000-1: Μετεωρολογικοί σταθμοί

35125100-7: Αισθητήρες

38120000-2: Μετεωρολογικά όργανα

Συνολικός προϋπολογισμός διαγωνισμού

60.000,00 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

74.400,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Διαδικασία Ανάθεσης

Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης

πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών

25  Αυγούστου 2021 και ώρα 16:00

Τόπος Διενέργειας

Ξάνθη

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας

30 Αυγούστου 2021 και ώρα 11:00

Ισχύς προσφορών

Εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Διάρκεια σύμβασης

60 ημέρες από την υπογραφή της

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης

11823

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης μπορείτε να το βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο, καθώς και στη δεξιά στήλη της παρούσας σελίδας.

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
30-07-2021
Λήξη:
25-08-2021
Συνοδευτικά αρχεία:
Κωδικός:
ILSP.XA.SD28.302.AGRO4+.072021
'Εργο:
«AGRO4+: Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία για νέους αγρότες»