Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού

 Nέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23η Ιουλίου 2021, ώρα 18:00

Νέα ημερομηνία διενέργειας: 28 Ιουλίου 2021 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ  

για την προμήθεια οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού
Με εκτιμώμενη αξία 118.729,24 €, χωρίς ΦΠΑ στο πλαίσιο του έργου 
 
"ΦΙΛΟΤΗΣ: Τεχνολογίες αιχμής για τη λειτουργία των ζωσών γλωσσών της Θράκης στην τεχνολογική πραγματικότητα του 21ου αιώνα"
 
[κωδ. MIS 5047429]
 
Αθήνα, 31/05/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΑΡ. 11493
 
Έχοντας υπ’ όψιν:
 1. το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A’143) όπως ισχύει,
 2. το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»(ΦΕΚ Α΄147) όπως ισχύει,
 3. το Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'258), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83)και ισχύει,
 4. το Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄114) όπως ισχύει,
 5. Το άρθρο 8 του Ν.2919/2001 (ΦΕΚ Α΄ 128) με το οποίο ιδρύθηκε το Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ),
 6. το Π.Δ. 145/2003 «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)» (ΦΕΚ Α’121), όπως ισχύει,
 7. Το άρθρο 9 του Ν. 3438/2006 που τροποποιεί την επωνυμία ΚΕΤΕΠ σε «Αθηνά- Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» (ΦΕΚ Α΄33),
 8. το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» (ΦΕΚ Α΄112), όπως ισχύει,
 9. την, από 08.04.2020 Απόφαση της 253ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του Ε.Κ. “Αθηνά” θέμα 8: «Ανάθεση καθηκόντων για την άσκηση αρμοδιοτήτων οικονομικού και Διοικητικού Περιεχομένου» 
 10. την, από 25.07.2018 Απόφαση της 199ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του Ε.Κ. του Ε.Κ. “Αθηνά” περί «Παροχής Εξουσιοδοτήσεων στους Διευθυντές Ινστιτούτων να ενεργούν ως κύριοι διατάκτες». 
 11. τον, από 28-12-2018, εγκεκριμένο από την 213η  Συνεδρία του Δ.Σ. του Ε.Κ. Αθηνά Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας όπως ισχύει,
 12. την, από 06.05.2020 Απόφαση της 255ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του Ε.Κ. του Ε.Κ. “Αθηνά” «Θ1. Συγκρότηση ΔΣ σε Σώμα & Παροχή Εξουσιοδοτήσεων».
 13. τον, από 28.12.2018, εγκεκριμένο από την 213η  Συνεδρία του Δ.Σ. του Ε.Κ. Αθηνά Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, όπως ισχύει
 14. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ε.Κ. “Αθηνά” οικονομικού έτους 2021  με ΑΔΑ:  ΩΤΜΓ46ΜΤΛΡ-ΦΥ8.
 15. τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Ε.Κ. Αθηνά
 16. την, 02-12-2020 Απόφαση της 279ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του Ε.Κ. “Αθηνά” για την αποδοχή υλοποίησης του έργου “ΦΙΛΟΤΗΣ”.
 17. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ω3ΔΙ469ΗΞΩ-ΣΜΨ για την έγκριση της  κατανομής του προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης για το έτος 2021 του έργου ΦΙΛΟΤΗΣ.
 18. Την από, 10.03.2021  απόφαση της   289ης συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά για την έγκριση της   διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου  ΦΙΛΟΤΗΣ
 19. Το, από 27/05/2021 με αριθμ. πρωτ. 3137/Β1/785 έγγραφο της ΕΥΔ για την έγκριση της διακήρυξης 
 20. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσού διάθεσης στον Προϋπολογισμό του έργου  ΦΙΛΟΤΗΣ.
     
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ               
 
Την δημοσίευση της περίληψης του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού ως ακολούθως:
Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού με τα κάτωθι στοιχεία:  
 
Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.):
«Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ «Αθηνά») – Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) – Παράρτημα Ξάνθης
Είδος/Τύπος Αναθέτουσας Αναθέτουσας Αρχής:
Ν.Π.Ι.Δ.
Κύρια Δραστηριότητα Α.Α.:
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 
Στοιχεία Α.Α.:
Ε.Κ. Αθηνά/Ινστιτούτο Εξεργασίας του Λόγου-Παράρτημα Ξάνθης
ΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 67100 Ξάνθη
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας ειδών κάτω των ορίων
(διενεργούμενη διαδικασία βάσει των άρθρων 27 και 36 του ν. 4412/16)
Τύπος Προμήθειας ειδών
Προμήθεια αγαθών-υλικών
Τίτλος Διαγωνισμού: 
Προμήθεια οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού
Κωδικοί του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV (Common Procurement Vocabulary) και συμπληρωματικού CPV των προς προμήθεια ειδών
Οπτικοακουστικά
32320000-2 - Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός
32321200-1 - Οπτικοακουστικός εξοπλισμός
31611000-2 - Σετ καλωδίων
Υπολογιστικά συστήματα με λειτουργικό σύστημα
30200000-1 - Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 
30213000-5 - Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
30213300-8 - Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
30237300-2 - Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών
30213100-6 - Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 
48822000-6 - Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 
48823000-3 - Εξυπηρετητές αρχείου 
30233100-2 - Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών
48624000-8 - Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ)
Λογισμικό
48000000-8 - Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
48520000-9 - Πακέτα λογισμικού πολυμέσων
Έπιπλα
39134000-0 - Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Συστήματα ενέργειας
31120000-3 - Γεννήτριες
31440000-2 - Μπαταρίες
Εξοπλισμός μεταφοράς
34000000-7 - Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς
Έξυπνες κινητές συσκευές και wearables
32250000-0 - Κινητά τηλέφωνα
Ηχομόνωση
44112600-4 - Ηχομονωτικά μέσα
45323000-7 - Εργασίες ηχομόνωσης
Συνολική εκτιμώμενη αξία (=προϋπολογιζόμενη δαπάνη) σε ευρώ (€), ήτοι καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ:
118.729,24€  (πλέον ΦΠΑ)
Φ.Π.Α.
28.495,16 €
Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Δημόσιος Διαγωνισμός :
«ΦΙΛΟΤΗΣ: Τεχνολογίες αιχμής για την καταγραφή, ανάλυση και ερμηνεία των ζωσών γλωσσών» με Κωδικό ΟΠΣ 5047429
Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:
Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.
Κωδικός έργου του Φορέα Χρηματοδότησης/Χωροταξικό MIS: 
MIS 5047429
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.):
Γεώργιος Παυλίδης, Ερευνητής Α’ ΕΚ Αθηνά
Απόφαση έγκρισης  της διενέργειας & διακήρυξης του παρόντος δημόσιου διαγωνισμού 
Η διενέργεια του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 289 Συνεδρία στις 10/03/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. Αθηνά.
Κριτήριο ανάθεσης (ή κατακύρωσης): 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών): 
(από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών/Ε.Δ.Δ.Α.Π.)
16/07/2021
Τόπος Διενέργειας του διαγωνισμού: 
 
Ε.Κ. Αθηνά/Ινστιτούτο Εξεργασίας του Λόγου-Παράρτημα Ξάνθης
ΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 67100 Ξάνθη
Κωδικοί NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)
NUTS 1: GR1   (Γεωγραφική Ομάδα : Βόρεια Ελλάδα)
NUTS 2: GR11 (Περιφέρεια: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη)
NUTS 3: GR112 (Νομός: Ξάνθης)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών
07/06/2021
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών:
12/07/2021 και ώρα 16:00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης έντυπων προσφορών
Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι:
12/07/2021 και ώρα 16:00
Τόπος Κατάθεσης εγγράφων (εντύπων) προσφορών:  
 
Ε.Κ. Αθηνά/Ινστιτούτο Εξεργασίας του Λόγου-Παράρτημα Ξάνθης
ΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 67100 Ξάνθη
Τόπος παράδοσης και χρόνος των προς προμήθεια ειδών:
Ε.Κ. Αθηνά/Ινστιτούτο Εξεργασίας του Λόγου-Παράρτημα Ξάνθης
ΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 67100 Ξάνθη
 
Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής.
Παροχή Ειδικών πληροφοριών/διευκρινίσεων, καθώς και Τεχνικής Φύσεως, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού: 
Κων/νος Σταυρόγλου, kstavrog@athenarc.gr, 25410 78787
Παροχή Γενικών πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, τους όρους της διακήρυξης και τις διαδικασίες προσφυγής
Ηλιάνα Σταμάτη, liana@athenarc.gr, 210 6875304
Δωρεάν Διάθεση της αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισμού, και των συμπληρωματικών εγγράφων της σύμβασης : 
· Aπό το Τμήμα Προμηθειών του ΕΚ Αθηνά
· Από την ιστοσελίδα του ΕΚ Αθηνά www.athernarc.gr
· Από τη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr
Αρ. Πρωτοκ. της  Διακήρυξης του παρόντος δημόσιου διαγωνισμού : 
 
11493/31.05.2021
Γλώσσα υποβολής προσφορών και επικοινωνίας:
Ελληνική
Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία: 
 • Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα
 • Διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.
 • Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και αν υποβληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Απόφαση συγκρότησης Επιτροπών (i) Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ), (ii) Ενστάσεων   και (iii) Παρακολούθησης & Παραλαβής της προμήθειας ειδών ,στο πλαίσιο του ως άνω αναφερόμενου έργου
Η συγκρότηση των Επιτροπών του Κέντρου για το 2021 εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 284 Συνεδρία στις 24/01/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. Αθηνά με ΑΔΑ: Ψ0ΙΨ469ΗΞΩ-8ΞΚ
 
Απαιτούμενες εγγυήσεις:
 • Εγγύηση Συμμετοχής: 2% της προεκτιμώμενης αξίας της κάθε ομάδας ειδών (χωρίς ΦΠΑ)
 • Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 5% της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της κάθε ομάδας ειδών
Διάρκεια σύμβασης:
 • Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 6 μήνες από την υπογραφή της.
 
Δικαίωμα συμμετοχής:
 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 
Ισχύς Προσφορών:
 • Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 • Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
 • Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
 • Η Σύμβαση τροποποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016 κατά τους όρους του άρθρου 201 του ιδίου Νόμου.
 
 
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ
Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο
07/06/2021
31/05/2021
 
Ημερομηνία ανάρτησης της Περίληψης της Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr 
του ΚΗΜΔΗΣ
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο www.athenarc.gr  του E.K. Αθηνά
(στην υποκατηγορία “N/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ”)
31/05/2021
31/05/2021
31/05/2021
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του συστήματος.
 
 
 
Ο Γενικός Διευθυντής Ε.Κ. Αθηνά
 
Καθηγ. Γιάννης Εμίρης
 
 

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
31-05-2021
Λήξη:
28-07-2021
Συνοδευτικά αρχεία:
Κωδικός:
MIS 5047429
'Εργο:
ΦΙΛΟΤΗΣ: Τεχνολογίες αιχμής για την καταγραφή, ανάλυση και ερμηνεία των ζωσών γλωσσών» με Κωδικό ΟΠΣ 5047429