Διακήρυξη για σύμβαση προμήθειας με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
ΓΙΑ ΤΗΝ
“Προμήθεια ηλεκτρονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού” με συνολική εκτιμώμενη αξία  907.335,00 €,
χωρίς ΦΠΑ, στα πλαίσια του έργου
«AGRO4+:  Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία για νέους αγρότες»
 [κωδ. MIS 5046239 ]
 
1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
1.1     Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
 
Επωνυμία
«Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ «Αθηνά») – Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) – Παράρτημα Ξάνθης
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
999723442
Ταχυδρομική διεύθυνση
ΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων
Πόλη
Ξάνθη
Ταχυδρομικός Κωδικός
67100
Χώρα
Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS
EL 512
Τηλέφωνο
210 6875300
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)
procurement@athenarc.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες
Ηλιάνα Σταμάτη
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)
www.athenarc.gr
 
 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
 
Το «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου - Ερευνητικό Κέντρο  του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
Το Ε.Κ. «Αθηνά» εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
Συστάθηκε με το Π.Δ. 145/2003 (Φ.Ε.Κ. Α 121/20-5-2003)  και αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
1. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (Ι.Ε.Λ.),
2. Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.), και
3. Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.).     
 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Έρευνα, η Τεχνολογική Ανάπτυξη και η Καινοτομία.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό δίκαιο: Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιηθείς ισχύει.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 
α)        Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής www.athenarc.gr στη στήλη: Νέα / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί
β)        Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
γ)        Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
δ)        Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από με το Τμήμα Προμηθειών του Ε.Κ. Αθηνά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210 6875304 και στο email: procurement@athenarc.gr  
 
1.2     Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
 
Είδος διαδικασίας
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία των άρθρων 27 και 36 του ν. 4412/2016.
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης
 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του έργου «ΑΓΡΟ4+ - Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία 4.0 για νέους αγρότες» (MIS 5046239)  και δια αυτού έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 10693 (ΑΔΑ ΩΘΓΔ469ΗΞΩ-ΡΗΒ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «ΑΓΡΟ4+ - Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία 4.0 για νέους αγρότες» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 6290/1443/Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής και έχει λάβει κωδικό MIS 5046239.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
 
1.3     Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και η εγκατάσταση των ειδών, η διαμόρφωση του εργαστηριακού χώρου και η εκπαίδευση των χειριστών όπου απαιτείται.    

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης μπορείτε να το βρείτε εδώ, καθώς και στη δεξιά στήλη της παρούσας σελίδας.
 
 
 
 
 

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
10-12-2021
Λήξη:
17-01-2022
Συνοδευτικά αρχεία:
Κωδικός:
MIS 5046239
'Εργο:
AGRO4+: Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία για νέους αγρότες