Παράταση Κατάθεσης Προσφορών Διαγωνισμού ΑΓΡΟ4+ - Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία 4.0 για νέους αγρότες

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΡ. 6818
Έχοντας υπόψιν:
1. το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α'114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
2. το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει,
3. το Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α'258) « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
4. το κεφ. ΙΑ του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α'184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», άρθρ. 75-83, όπως ισχύει,
5. το άρθρο 8 του Ν.2919/2001 (ΦΕΚ Α'128) με το οποίο ιδρύθηκε το Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ),
6. το Π.Δ. 145/03 (ΦΕΚ Α’121) «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)», όπως ισχύει,
7. το άρθρο 9 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ Α'33) που τροποποιεί την επωνυμία ΚΕΤΕΠ σε «Αθηνά-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης»,
8. την απόφαση της 316ης Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά (23.12.2021) για την έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης του ΕΚ Αθηνά με ΑΔΑ: 9Π3Μ469ΗΞΩ-Χ84τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το ΕΚ Αθηνά,
9. την, από́ 25.07.2018 απόφαση της 199ης Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά περί́ «Παροχής Εξουσιοδοτήσεων στους Διευθυντές Ινστιτούτων να ενεργούν ως κύριοι διατάκτες»,
10. την από 01.11.2021 απόφαση της 310ης Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά́ για το θέμα «Συγκρότηση ΔΣ σε Σώμα & παροχή́ εξουσιοδοτήσεων»,
11. Την από 20/11/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (αρ. πρωτ. 6290/1443/Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής ΑΔΑ: 6ΠΚΩ46ΜΤΛΡ-ΤΘΒ με τίτλο «ΑΓΡΟ4+ - Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία 4.0 για νέους αγρότες» και MIS 5046239
12. Tην απόφαση της υπ’ αριθμ. 302 Συνεδρίας από 29.07.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. Αθηνά για τον ορισμό της Eπιτροπών διενέργειας διαγωνισμού/Αξιολόγησης Προσφορών και τον ορισμό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των προμήθειών του έργου
13. Της με αριθμ. Πρωτ. 10693 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης του Ε.Κ. Αθηνά (ΑΔΑ: ΩΘΓΔ469ΗΞΩ-ΡΗΒ)
14. Τη με Αριθμ. 4753/2021 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, που προκηρύχθηκε στα πλαίσια του έργου AGRO4+,
15. Την από 28/12/2021 ενημέρωση, όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα http://www.eprocurement.gov.gr
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την παράταση της υποβολής προσφορών του ως άνω διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου ΑΓΡΟ4+ - Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία 4.0 για νέους αγρότες» (MIS 5046239), λόγω προβλημάτων προσβασιμότητας στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ .
 
Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 31/01/2022 και ώρα 20:00.
 
Η Διενέργεια του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού – αποσφράγιση ηλεκτρονικών προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 07/02/2022 και ώρα 10:00.
 
Καθηγ. Ιωάννης Εμίρης
Πρόεδρος ΔΣ και Γενικός Διευθυντής Ε.Κ. Αθηνά
 
 
 
 
 
 
 

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
13-01-2022
Λήξη:
31-01-2022
Κωδικός:
MIS 5046239
'Εργο:
AGRO4+: Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία για νέους αγρότες