Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού και Εργαστηριακού εξοπλισμού

Διακήρυξη για σύμβαση προμήθειας, κάτω των ορίων, με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 
για την
Προμήθεια ηλεκτρονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού 
Με εκτιμώμενη αξία 183.210,00€, χωρίς ΦΠΑ
στο πλαίσιο του "AGRO4+:Ολιστική προσέγγιση στην Γεωργία για νέους αγρότες"
 
[κωδ. MIS 5046239]
 
 
 
Περίληψη της διακήρυξης για την Προμήθεια ηλεκτρονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού  στο πλαίσιο του ‘AGRO4+:Ολιστική προσέγγιση στην Γεωργία για νέους αγρότες (κωδ.MIS 5046239):
 
Αναθέτουσα αρχή
"Αθηνά" ‐ Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ Αθηνά), Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι / ΙΕΛ Ξάνθης – Παράρτημα Ξάνθης, ΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 67100 Ξάνθη
Είδος/Τύπος Αναθέτουσας Αρχής
Ν.Π.Ι.Δ- Αναθέτουσα Αρχή Μη Κεντρικής Διοίκησης
Κύρια Δραστηριότητα ΑΑ
 ‘Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
Αντικείμενο διαγωνισμού
Προμήθεια ηλεκτρονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού 
TMHMA
ΕΙΔΟΣ
CPV
Τμήμα 1
Φωτογραφική μηχανή
38651000-3 (Φωτογραφικές μηχανές), 38650000-6 (Φωτογραφικός εξοπλισμός), 38651100-4 (Φακοί φωτογραφικών μηχανών)
Τμήμα 2
Συστήματα μηΕπανδρωμένων Αεροσκαφών(ΣμηΕΑ)
35613000-4 (Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα), 
34711200-6 (Αεροσκάφη χωρίς πιλότο)
Τμήμα 3
Κάμερες ειδικού σκοπού
32333100-7 (Συσκευές εγγραφής εικόνας), 38430000-8 (Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης), 
8410000-2 (Όργανα μέτρησης)
Τμήμα 4
Προγραμματιζόμενοςεξοπλισμός
31712200-2 (Μικροσυστήματα), 
31710000-6 (Ηλεκτρονικός εξοπλισμός), 31711000-3 – (Ηλεκτρονικό Υλικό)
Τμήμα 5
Υπολογιστικά συστήματαυψηλής υπολογιστικήςισχύος
48820000-2 (Εξυπηρετητές), 
30211100-2 (Υπερ-υπολογιστής),
 31154000-0 (Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος), 31682530-4 (Εφεδρικά συστήματα παροχής ενέργειας)
Τμήμα 6
Έξυπνες φορητές συσκευές
32250000-0 (Κινητά τηλέφωνα), 
30213500-0 (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης)
Τμήμα 7
Περιφερειακά συστήματαυποστήριξης
38652120-7 (Βιντεοπροβολείς)
Συνολικός
προϋπολογισμός διαγωνισμού
183.210,00  Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
227.180,40 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Διαδικασία ανάθεσης
Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 Ν. 4412/2016)
Κριτήριο ανάθεσης
 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Διάρκεια σύμβασης
45  μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
 
 
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
Ημερομηνία ανάρτησης της Περίληψης της Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
10/03/2023
09/03/2023
 
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο www.athenarc.gr του E.K. Αθηνά (στην υποκατηγορία “NΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ”)
09/03/2023
10/03/2023
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.e-procurement.gov.gr του συστήματος.
 
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης μπορείτε να το βρείτε εδώ, καθώς και στη δεξιά στήλη της παρούσας σελίδας.
 
Καθηγητής Ιωάννης Εμίρης
 
Γενικός Διευθυντής Ε.Κ. Αθηνά
 
 
 

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
10-03-2023
Συνοδευτικά αρχεία:
Κωδικός:
MIS 5046239