Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς
για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
Κωδικός Πρόσκλησης: ILSP PROSKLISH.27.EXOPLISMOS_XPAND IV_032022]
 
 
Το «Αθηνά» - «Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» για λογαριασμό του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου στο πλαίσιο του έργο XPAND IV,
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
 1. Το Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιηθείς ισχύει, ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 109, 109Α, 110, 118, 122, ως υπηρεσία εμπίπτουσα στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α
 2. το Ν. 4782/2021 - ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»., και ειδικότερα τις διατάξεις περί απευθείας αναθέσεων (άρθρο 118 σε συνδυασμό με το άρθρο 120 παρ. 3, κοκ)
 3. το N. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιηθείς ισχύει,
 4. την υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)
 5. το Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄258) "Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη Καινοτομία και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 6. το Ν. 4485/2017 (Α-114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιηθείς ισχύει, ιδίως δε τα άρθρα 51 κι 66 αυτού.
 7.  το Π.Δ. 145/03 (ΦΕΚ Α’121) «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)», όπως ισχύει
 8. το ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 75 έως 83 (Κεφάλαιο ΙΑ),
 9. το ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
 10. το Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
 11. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 12. την απόφαση της 316ης Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά (23.12.2021) για την έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης του ΕΚ Αθηνά με ΑΔΑ: 9Π3Μ469ΗΞΩ-Χ84,
 13. τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Ε.Κ. Αθηνά,
 14. την, από́ 25.07.2018 απόφαση της 199ης Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά περί «Παροχής Εξουσιοδοτήσεων στους Διευθυντές Ινστιτούτων να ενεργούν ως κύριοι διατάκτες»,
 15. την απόφαση της 318ης Συνεδρίας του ΔΣ (17-01-2022) του ΕΚ Αθηνά με θέμα «Συγκρότηση ΔΣ σε Σώμα & Παροχή Εξουσιοδοτήσεων»,
 16. την απόφαση της 282ης Συνεδρίας του ΔΣ (30-12-2020) του ΕΚ Αθηνά για την αποδοχή της υλοποίησης και διαχείρισης του εσωτερικού έργου "XPAND IV",
 17. την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ψ6ΛΠ469ΗΞΩ-ΑΕΟ για την έγκριση της κατανομής του προϋπολογισμού του έργου, ανά κατηγορία δαπάνης, για το οικονομικό έτος 2022.
 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Υποψηφίους αναδόχους, όπως υποβάλλουν προσφορά για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα:
 
Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 
Τίτλος έργου: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού»
- Η ως άνω προμήθεια/υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 31710000-6Ε
Διάρκεια: Θα καθοριστεί στην σύμβαση
Προϋπολογισμός: Έως του ποσού των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (10.483,87 €), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι δύο χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ και δέκα τριών λεπτών (2.516,13 €) συμπεριλαμβανομένου των λοιπών νομίμων κρατήσεων.
Χρηματοδότηση: To έργο θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του έργου XPAND IV.
Δημοσιότητα: Η παρούσα καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΚ Αθηνά https://www.athenarc.gr/el/call_for_tenders
Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του φορέα https://www.ilsp.gr/catalogos-prokyrhkseis/
Μέθοδος Ανάθεσης: H ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (αρθρ. 118 περί απ' ευθείας αναθέσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθρ.50 του ν. 4782/2021/ΦΕΚ Α/36)
Πληροφορίες: κo Γιάννη Κουλαφέτη (giannisk@athenarc.gr – τηλ. 2106875360)
 
ΙΙ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Α. ΣΚΟΠΟΣ
Με το παρόν έργο επιδιώκεται η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το έργο θα αφορά, τις κάτωθι προμήθειες, υπό τους όρους εξειδίκευσής τους στο κείμενο της σύμβασης:
 • Προμήθεια Server (1 τμχ)
 • Προμήθεια φορητών υπολογιστών (3 τμχ)
Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SERVER
 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΜΧ
DELL SERVER PE R440 SILVER 4210/16GB/1x480G/H750/
1
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 
ΡDELL CPU XEON SILVER 4210 2.2GHz 10C/20T 13.75MB C
1
DELL HEAT SINK FOR ADDITIONAL CPU FOR R440
1
DELL NPOS MEMORY 32GB 2RX4 DDR4 RDIMM 3200MHz
8
DELL SSD 480GB SATA 6Gbps 512e 2.5''CK R
1
DELL NPOS HDD 2.4TB 10K SAS 12Gbps 512n 2.5'' HP R
6
Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack (SkuID: Perpetual Education 0005
1
Windows Server 2022 Standard - 2 Core License Pack (SkuID: Perpetual Education 0004)
2
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΜΧ
Laptop με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
3
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 
Οθόνη <=14 inch
CPU: i7-1165G7 ή καλύτερη
RAM: 16GB
Storage:>= 512 GB NVME SSD
Βάρος < 1,5 kg
μία τουλάχιστον θύρα USB 3.2 type C Gen 2 με υποστήριξη  Power Delivery και DisplayPort 1.2
Εγγύηση 3 Έτη, τύπου Next Business Day On Site
Λειτουργικό:Windows  10 Pro ή νεότερα
Ενδεικτικό μοντέλο είναι το Lenovo ThinkPad L13 Gen2 - i7-1165G7 - 16GB - 512GB SSD - Intel Iris Xe Graphics - Win 10 Pro [20VH001AGM]
 
 
 
 
Δ. ΚΟΣΤΟΣ
Ο προϋπολογισμός του παρόντος ορίζεται έως του ποσού των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (10.483,87 €), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι δύο χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ και δέκα τριών λεπτών (2.516,13 €) συμπεριλαμβανομένων των λοιπών νομίμων κρατήσεων. Η αμοιβή θα καταβληθεί μετά την έκδοση του νόμιμου παραστατικού και τη προσκόμιση των λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:
α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β΄/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
γ) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει & Υ.Α. 3491/2017 ΦΕΚ Β 1992/9.6.2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
Η αμοιβή θα καταβληθεί εφάπαξ με την οριστική παραλαβή και μετά την έκδοση του νόμιμου παραστατικού και τη προσκόμιση των λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών για την εξόφλησή του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής.
Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται στενά με το «Αθηνά» καθώς και όποιον άλλο του υποδειχθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντονισμένη και απρόσκοπτη υλοποίηση του παρόντος έργου.
Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.
 
ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον με την υποβολή ηλεκτρονικής προσφοράς και των δικαιολογητικών τους μέχρι και τις 08.3.2022 και ώρα 17:00 στο email: procurement@athenarc.gr
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
α) Την προσφορά του αναδόχου, η οποία πρέπει να αναφέρει τον τίτλο του έργου και να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ως προς το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο του.
 β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου
γ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:
α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
β) H πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
δ) Ο χρόνος παράδοσης
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ότι δεν έχουν προσκομισθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον υποψήφιο ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών μετά την παραλαβή της σχετικής πρόσκλησης συμπλήρωσης.
 
IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας, και εφόσον δεν ματαιωθεί η διαδικασία σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω, κοινοποιείται η απόφαση ανάθεσης στον ανάδοχο και καλείται ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.
 
Καθηγ. Ιωάννης Εμίρης
Γενικός Διευθυντής ΕΚ Αθηνά
 
 

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
02-03-2022
Λήξη:
08-03-2022
Κωδικός:
ILSP PROSKLISH.27.EXOPLISMOS_XPAND IV_032022
'Εργο:
XPAND IV