Προσκλήσεις για συνεργάτες

Προσκλήσεις ΙΕΛ Προσκλήσεις ΙΠΣΥ Προσκλήσεις ΙΝΒΙΣ

Οι παρακάτω προσκλήσεις αφορούν τη Γενική Διεύθυνση και τις Μονάδες του Κέντρου

«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης ΙΙ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9Ι97469ΗΞΩ-2ΣΙ ΚΩΔ.: GD.267.LOG-0920
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
09-09-2020
Λήξη:
09-10-2020
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης ΙΙ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΒΔ1469ΗΞΩ-6ΘΧ ΚΩΔ.: GD.261.DP-0720
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
14-07-2020
Λήξη:
03-08-2020
«Βοΐσκα (Voeska): Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΞΨΧ469ΗΞΩ-ΦΧΡ ΚΩΔ.: ILSP.259.VOI.ΧΑΝ.0620
ΙΕΛ
Δημ:
19-06-2020
Λήξη:
06-07-2020
«Safety4ALL: Εργαλείο Συνεργατικής Αξιολόγησης Προδιαγραφών Ασφάλειας» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ7ΘΟ469ΗΞΩ-ΙΚ3 ΚΩΔ.: ILSP.256.SAF-B.ΧΑΝ.0520
ΙΕΛ
Δημ:
28-05-2020
Λήξη:
11-06-2020
«Safety4ALL: Εργαλείο Συνεργατικής Αξιολόγησης Προδιαγραφών Ασφάλειας» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΘΑ6469ΗΞΩ-4ΩΖ ΚΩΔ.: ILSP.256.SAF-A.ΧΑΝ.0520
ΙΕΛ
Δημ:
28-05-2020
Λήξη:
11-06-2020
ΙΠΣΥ
Δημ:
26-05-2020
Λήξη:
30-06-2020
« Ανάπτυξη και Λειτουργία Corallia (DEV-OP)» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6Χ6Φ469ΗΞΩ-ΚΡ7 ΚΩΔ.: COR-2020-05
CORALLIA
Δημ:
26-05-2020
Λήξη:
10-06-2020
«Βοΐσκα (Voeska): Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΓΡΥ469ΗΞΩ-ΞΕ5 ΚΩΔ.: ILSP.256.VOI.ΧΑΝ.0520
ΙΕΛ
Δημ:
25-05-2020
Λήξη:
08-06-2020
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
19-05-2020
Λήξη:
02-06-2020
«myELeusis: μύηση στην Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9ΟΩ6469ΗΞΩ-938 ΚΩΔ.: ILSP.255.myEL.ΧΑΝ.0520
ΙΕΛ
Δημ:
18-05-2020
Λήξη:
02-06-2020
Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΑΚΙ469ΗΞΩ-75Μ ΚΩΔ.: ILSP.247-DRASI_ep-0520
ΙΕΛ
Δημ:
08-05-2020
Λήξη:
22-05-2020
Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω2ΚΛ469ΗΞΩ-ΖΩΙ ΚΩΔ.: ILSP.255.DRASI-LEX-0520
ΙΕΛ
Δημ:
08-05-2020
Λήξη:
22-05-2020
“Smart-BioreAl: Καινοτόμος καλλιέργεια του μονοκύτταρου χλωροφύκους Chlorella vulgaris σε «έξυπνο» φωτοβιοαντιδραστήρα με τη χρήση τεχνολογίας μικρο-φυσαλίδων στο πλαίσιο μιας «μπλε κυκλικής οικονομίας»” Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: ILSP.255.ALG.ΧΑΝ.0520
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: 6ΧΕ7469ΗΞΩ-ΥΜΣ
ΙΕΛ
Δημ:
06-05-2020
Λήξη:
22-05-2020
CORALLIA
Δημ:
29-04-2020
Λήξη:
13-05-2020
ΙΕΛ
Δημ:
24-04-2020
Λήξη:
08-05-2020
ΙΕΛ
Δημ:
24-04-2020
Λήξη:
08-05-2020

Pages