Προσκλήσεις για συνεργάτες

ΙΕΛ
Δημ:
14-02-2020
Λήξη:
28-02-2020
«GALACTICA: Smart Industrial innovation as enabler to drive new value chains for textiles and aerospace» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΨΜΞ469ΗΞΩ-3Δ6 ΚΩΔ.: COR-2020-01
CORALLIA
Δημ:
11-02-2020
Λήξη:
26-02-2020
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης ΙΙ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 69Θ4469ΗΞΩ-Ο0Ω ΚΩΔ.: GD.245.YPE-0120
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
06-02-2020
Λήξη:
31-03-2020
ΙΕΛ
Δημ:
31-01-2020
Λήξη:
14-02-2020
«ΑΠΤΟΣ: Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος από ΑμεΑ με προβλήματα όρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω6ΛΛ469ΗΞΩ-ΔΒ5 ΚΩΔ.: ILSP.245.APT.ΧΑΝ.0120
ΙΕΛ
Δημ:
31-01-2020
Λήξη:
14-02-2020
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΩΔ4469ΗΞΩ-ΤΞΟ ΚΩΔ.: ILSP.245.DRA.ΧΑΝ.0120
ΙΕΛ
Δημ:
31-01-2020
Λήξη:
14-02-2020
ΙΕΛ
Δημ:
31-01-2020
Λήξη:
14-02-2020
ΙΕΛ
Δημ:
31-01-2020
Λήξη:
14-02-2020
Πράξη «ΑΠΤΟΣ: Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος από ΑμεΑ με προβλήματα όρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΞΛΥ469ΗΞΩ-Κ6Ω ΚΩΔ.: LSP.244.APT.ΧΑΝ.0120
ΙΕΛ
Δημ:
21-01-2020
Λήξη:
05-02-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6Η1Χ469ΗΞΩ-ΗΘΙ ΚΩΔ.: ILSP.244.DRASI-0120
ΙΕΛ
Δημ:
20-01-2020
Λήξη:
20-02-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9ΩΘ6469ΗΞΩ-Ι7Γ ΚΩΔ.: ILSP.244.DR-0120
ΙΕΛ
Δημ:
17-01-2020
Λήξη:
17-02-2020
CORALLIA
Δημ:
15-01-2020
Λήξη:
30-01-2020
ΙΕΛ
Δημ:
14-01-2020
Λήξη:
30-01-2020
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
02-01-2020
Λήξη:
20-01-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.:  ΨΜΝ1469ΗΞΩ-Π4Σ ΚΩΔ.: ILSP.242.DR-1219
ΙΕΛ
Δημ:
23-12-2019
Λήξη:
09-01-2020
«STR-ESFRI II- Support to Reinforce the European Strategy Forum for Research Infrastructures» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΡΟΨΜ469ΗΞΩ-Ο3Τ ΚΩΔ.: GD.243.STRe2-1219
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
20-12-2019
Λήξη:
08-01-2020

Pages