'Ανθρωποι

Μαρία Καραμπιπέρη

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Επιστημονική Συνεργάτις
Επιστημονική Συνεργάτις
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Η Μαρία Καραμπιπέρη έλαβε το πτυχίο της Φυσικής (με Λίαν Καλώς) κατά το έτος 2016 από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, εκπονήθηκε πτυχιακή υπό τον τίτλο « Εκτίμηση της φυσικής δόσης σε ανοπτημένα κεραμικά με διάφορες μεθόδους – Σύγκριση μεθόδων», η οποία έλαβε χώρα στο Εργαστήριο Αρχαιομετρίας και Φυσικοχημικών Μετρήσεων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και το Εργαστήριο Δοσιμετρίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, συμμετείχε σε πρακτική άσκηση με υποτροφία του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus, στο Ερευνητικό Κέντρο Πυρηνικής Φυσικής του Βελγίου (SCK-CEN) στο πρόγραμμα «Χρήση φωτοδιόδων στη δοσιμετρία- ΙΙΙ», ενώ κατά το έτος 2016 εργάστηκε στο ίδιο ερευνητικό κέντρο στο πρόγραμμα «Δοσιμετρία στερεάς κατάστασης με χρήση οξειδίων: OSL, RL και RPL».
Κατά το έτος 2021, έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Τμήμα Φυσικής του Καθολικού Πανεπιστημίου του Leuven (KULeuven) στο Βέλγιο, με κύρια εξειδίκευση την Πυρηνική Φυσική. Κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος, πραγματοποιήθηκε διπλωματική εργασία με τίτλο «Χαρακτηρισμός ανιχνευτών στερεάς κατάστασης για δοσιμετρία πρωτονιακών δεσμών με χρήση τεχνικών προσομοίωσης Monte Carlo» σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Πυρηνικής Φυσικής του Βελγίου (SCK-CEN).
Από το 2019 έως το 2021, εργάστηκε στο Εργαστήριο Αρχαιομετρίας και Φυσικοχημικών Μετρήσεων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, με κύρια αντικείμενα την αρχαιομετρία με μεθόδους φωταύγειας, τη δοσιμετρία ακτινοβολιών και τον χαρακτηρισμό υλικών πολιτιστικής κληρονομιάς.