Περίληψη προκήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: [ΓΔ.ΜΔ01.ΜΑ.389.042024], Αριθμ. Πρωτ. 9152

 
Το Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση ακινήτου, με κωδικό [ΓΔ.ΜΔ01.ΜΑ.389.042024], συνολικής ετήσιας δαπάνης έως του ποσού των 192.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου τέλους χαρτοσήμου (3,6 %) και όλων των τυχόν νόμιμων τελών, φόρων, κρατήσεων κλπ. για όλη την διάρκεια της μίσθωσης. Ειδικότερα:
 
Το Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση ακινήτου για την προσωρινή μεταστέγαση των υπηρεσιών του. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί μετά από προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης της παρούσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α’).
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο πληροί τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη (εφεξής ο “Προσφέρων”).
 
Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών
 
Οι προσφορές (ένα αντίτυπο) υποβάλλονται ή αποστέλλονται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, δια χειρός ή μέσω ταχυμεταφορέα (courier), στη διεύθυνση του «Ε.Κ. Αθηνά» Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125, Παράδεισος Αμαρουσίου.
 
Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών στα γραφεία του «Ε.Κ. Αθηνά», ορίζεται η 23η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00.
 
Οι προσφορές κατατίθενται στην Ελληνική γλώσσα.
 
Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που, είτε θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε θα ταχυδρομηθούν ενδεχομένως έγκαιρα, αλλά δεν θα φθάσουν στην παραπάνω διεύθυνση εμπρόθεσμα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν.
 
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης βρίσκεται εδώ, καθώς και  στον δικτυακό τόπο του ‘ΔΙΑΥΓΕΙΑ’ και περίληψη αυτής δημοσιεύεται στον τύπο.
 
Πληροφορίες: Κος Γεώργιος Μποϊλές, τηλ. +30 2106875339, email: g.boiles@athenarc.gr / procurement@athenarc.gr
 
 
Για το «Ε.Κ. Αθηνά»
 
 
Καθηγητής Γιάννης Εμίρης
Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ ΕΚ Αθηνά

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
25-04-2024
Λήξη:
23-05-2024
Κωδικός:
ΓΔ.ΜΔ01.ΜΑ.389.042024