Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (StR-ESFRI)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «StR-ESFRI3 - Support to Reinforce ESFRI - 3», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό GD.340.STR3_com-1022 και ΑΔΑ: 6ΡΝ3469ΗΞΩ-806 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και λόγω επαναπροσδιορισμού των αναγκών του έργου οι προς ανάθεση εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα καλυφθούν εσωτερικά από ήδη υπάρχον προσωπικό του Κέντρου, συνεπώς ακυρώνεται η εν λόγω πρόσκληση, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.
 
Αθήνα 23.03.2023
 
Καθηγ. Ιωάννης Εμίρης
Γενικός Διευθυντής Ε.Κ. «Αθηνά»

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
23-03-2023
Κωδικός:
GD.340.STR3_com-1022
'Εργο:
StR-ESFRI3