Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Ερευνητή/τριας B’ Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ B’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 30.04.2024

Αρ. Πρωτ.: 10121

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ Αθηνά) λαμβάνοντας υπόψη:
 1. τις διατάξεις του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α’/2014), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4386/2016 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α’/2016), και ισχύουν,
 2. το άρθρο 8 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α128), με το οποίο ιδρύθηκε το Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ),
 3. το άρθρο 9 του Ν. 3438/2006, το οποίο τροποποιεί την επωνυμία ΚΕΤΕΠ σε «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» (ΦΕΚ Α33),
 4. τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α΄/1996) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»,
 5. τις διατάξεις τις ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει,
 6. το ΠΔ 145/2003, «Σύσταση και λειτουργία του ΕΚ Αθηνά (ΦΕΚ 121/Α/2003), όπως ισχύει,
 7. τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΚ Αθηνά, όπως ισχύει,
 8. την απόφασης της 199ης Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά (25.07.2018) με θέμα «Παροχής Εξουσιοδοτήσεων στους Διευθυντές Ινστιτούτων να ενεργούν ως κύριοι διατάκτες»,
 9. την απόφαση της 329ης Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά (19.05.2022) με θέμα «Συγκρότηση ΔΣ σε Σώμα & παροχή εξουσιοδοτήσεων»,
 10. τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 27/4/2016 και το Ν. 4624/29.08.2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α ́ 137), όπως ισχύει,
 11. την υπ’ αριθ. 134664/2019 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 695/04-03-2020) σχετικά με τη «Λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» για τη διαχείριση των διαδικασιών πρόσληψης και προαγωγής του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τις επιτροπές κρίσης και τις εισηγητικές επιτροπές»,
 12. την απόφαση της 388ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚ Αθηνά (4-4-2024) με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη της θέσης,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 
Μία (1) θέση Ερευνητή/τριας B’ βαθμίδας (Κύριου/ας Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Πολυτροπική αλληλεπίδραση ανθρώπου – μηχανής».
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Να είναι επιστήμονες που να έχουν προσόντα ερευνητή/τριας Β’ βαθμίδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 4386/2016, όπως ισχύει.
β) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο και συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό είτε του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, είτε του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είτε του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε ισοδύναμου του εξωτερικού.
δ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά ή στα αγγλικά).
 2. Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο.
 3. Ψηφιακά αντίγραφα των επιστημονικών δημοσιευμάτων τους. Σε περίπτωση υπό έκδοση έργων απαιτείται η επισύναψη και της σχετικής βεβαίωσης από τον εκδότη.
 4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
 5. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (γ), (δ) και (ε) της παρούσας Προκήρυξης. Σημειώνεται ότι τα σχετικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις των αρμόδιων αρχών θα πρέπει να προσκομισθούν πριν την πρόσληψη του/της Ερευνητή/τριας.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 
Η καταληκτική́ ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024.
 
H μη ηλεκτρονική́ υποβολή́ της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ», καθώς και η μη έγκαιρη υποβολή της υποψηφιότητας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία συνιστούν λόγο μη αποδοχής της υποψηφιότητας.
 
H παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 4310/2014, όπως ισχύει και την υπ’ αριθμ. 134664/2019 απόφαση.
 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Το ΕΚ Αθηνά, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο πλαίσιο της προκήρυξης και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου για την κάλυψη της θέσης.
 
Οι αρμόδιες επιτροπές αξιολόγησης και το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό προσωπικό του ΕΚ Αθηνά είναι τα μόνα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό.
 
Διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του ΕΚ Αθηνά ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.
 
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορά την παρούσα προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: dpo@athenarc.gr.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου στο τηλ. +30 2106875307 και email: admin-ilsp@athenarc.gr.
 
Δρ Βασίλειος Κατσούρος
 
 
Διευθυντής
Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου
Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
01-05-2024
Λήξη:
14-06-2024
Αρχείο:
Συνοδευτικά αρχεία: