Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την μίσθωση ακινήτου

Αθήνα, 11/10/2021
Αριθμ. Πρωτ 3273
 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς
για την μίσθωση ακινήτου
 
Kωδικός Πρόσκλησης: [GD.PROS.09.MisthoshAkinitou_ΑΠΑΝ.1021]  
 
Το «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, είναι Ερευνητικό Κέντρο που εστιάζει αποκλειστικά στα θέματα πληροφορικής, επικοινωνιών και επεξεργασίας περιεχομένου και γνώσης. Το Ε.Κ. «Αθηνά» εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  Ιδρύθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α 128/25-6-2001) και συστήθηκε με το Π.Δ. 145/2003 (Φ.Ε.Κ. Α 121/20-5-2003), διέπεται δε από τις διατάξεις του Ν. 4310/14 και Ν.4485/2017, όπως ισχύουν.», και
έχοντας Υπόψη:
  1. το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»(ΦΕΚ Α΄147) όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει,
  2. το Π.Δ. 145/03 (ΦΕΚ Α’121) «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)», όπως ισχύει,
  3. τον, από 28-12-2018, εγκεκριμένο από την 213η Συνεδρία του Δ.Σ. του Ε.Κ. Αθηνά Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, 
  4. την από 30.09.2021 απόφαση της 307ης  Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά για το θέμα «Συγκρότηση ΔΣ σε Σώμα & παροχή εξουσιοδοτήσεων»,
  5. τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Ε.Κ. Αθηνά,
  6. τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΕΚ Αθηνά του οικονομικού έτους 2021 με ΑΔΑ  ΩΤΜΓ46ΜΤΛΡ-ΦΥ8,
  7. την απόφαση της 298   Συνεδρίας  (03.06.2021)  του Δ.Σ του Ε.Κ. «Αθηνά» η οποία έκρινε άγονη την διενέργεια του μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου  και ενέκρινε την διαδικασία απευθείας ανάθεση για την εν λόγω μίσθωση,
Προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχων για την μίσθωση 2 ακινήτων,  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού μισθώματος μέχρι του ποσού των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) συν αναλογούν ΦΠΑ και κατά περίπτωση κρατήσεις.
 
Αντικείμενο 
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η μίσθωση ακινήτων, κενών και ετοιμοπαράδοτων ωφέλιμης συνολικής επιφάνειας έως  350 τ.μ., με χωριστούς χώρους γραφείων, αποθηκευτικό χώρο και τουλάχιστον μίας θέσης στάθμευσης. Τέλος, πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλόλητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης /κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Τα ακίνητα θα πρέπει να βρίσκονται εντός της περιοχής που στεγάζονται τα κεντρικά κτίρια το Ε.Κ. Αθηνά, το δυνατόν εγγύτερα στο ήδη υφιστάμενο κτίριο του  στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου.
Τα ακίνητα πρέπει, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς, να είναι ελεύθερα παντός νομικού βάρους ή πραγματικού ελαττώματος, που να εμποδίζει την ακώλυτη χρήση τους. Το ακίνητα πρέπει να είναι αποπερατωμένα και να παραδοθούν έτοιμα για χρήση στο «Ε.Κ. Αθηνά» μέσα στην προθεσμία των 10 (δέκα) ημερών από την κατακύρωση του διαγωνισμού στο εκμισθωτή.
Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο πληροί τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση.
 
Ειδικοί όροι 
Τα ακίνητα θα πρέπει να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην δυνατότητα κάλυψης των συμπληρωματικών λειτουργικών αναγκών του «Ε.Κ. Αθηνά» και των λοιπών υπηρεσιών του. Για το λόγο αυτό, το ακίνητο θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες σε χώρους γραφείων, χώρους εξυπηρέτησης μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού κέντρου.
 
Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια τη σύμβασης μίσθωσης θα είναι τουλάχιστον τριετής.
 
Υποβολή Προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους σε έντυπη ( «Ε.Κ. Αθηνά» Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125, Παράδεισος Αμαρουσίου )  ή  ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση  email liana@athenarc.gr  έως την 15η .10.2021. 

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
11-10-2021
Λήξη:
15-10-2021
Κωδικός:
GD.PROS.09.MisthoshAkinitou_ΑΠΑΝ.1021