Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Επιχειρησιακή Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος resCom

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την επιλογή Αναδόχου για την Επιχειρησιακή Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τη διαχείριση έργων (resCom) στο Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ
 
Κωδικός Πρόσκλησης: [GD.PROS.01.RES.DSGD II_0521]
 
Το Ε.Κ. «Αθηνά» - «Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης»,
 
Έχοντας Υπόψη:
 1. το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»(ΦΕΚ Α΄147) όπως ισχύει,
 2. το Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'258), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83)και ισχύει,
 3. τον, από 28-12-2018, εγκεκριμένο από την 213η  Συνεδρία του Δ.Σ. του Ε.Κ. Αθηνά Εσωτερικό 
 4. τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Ε.Κ. Αθηνά
 
προτίθεται να προβεί στην  επιλογή αναδόχου για την επιχειρησιακή λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος (resCOM) για την διαχείριση των έργων που εκπονούνται στο ΕΚ Αθηνά,  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν έρευνας αγοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118  του Ν. 4412/2016,  συνολικής δαπάνης είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και χρονικής διάρκειας δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ως ακολούθως:
 
Σχεδιασμός
 • Μελέτη και κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης σε υποδομές πληροφοριακών συστημάτων και τρόπου λειτουργίας
 • Έλεγχος και αντιστοίχιση των δεδομένων των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται με τα δεδομένα στο resCom
 • Αναγνώριση και καταγραφή των δεδομένων που πρέπει να μεταφερθούν από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στο resCom
 • Αναγνώριση και καταγραφή του τρόπου χρήσης του resCom σύμφωνα με τη λειτουργία του ΑΘΗΝΑ
 • Επέκταση των επιχειρησιακών διαδικασιών που σχεδιάστηκαν με την εισαγωγή των ενεργειών που θα υλοποιούνται στο resCom
 • Ενημέρωση του οδηγού χρηματοδότησης με τις ενέργειες που θα υλοποιούνται στο resCom
 • Επανασχεδιασμός και τυποποίηση των εντύπων που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή όλων των απαιτούμενων δεδομένων
 • Σχεδιασμός πλάνου μετάβασης σε επιχειρησιακή λειτουργία στο resCom από 1/1/2022
Υλοποίηση Μετάπτωσης
 • Παραμετροποίηση του resCom για την επιχειρησιακή λειτουργία στο Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ
 • Μεταφορά των δεδομένων που πρέπει να μεταφερθούν από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στο resCom
 • Υλοποίηση του πλάνου μετάβασης σε επιχειρησιακή λειτουργία στο resCom από 1/1/2022
Επιχειρησιακή Λειτουργία
 • Παρακολούθηση της επιχειρησιακής λειτουργίας του resCom
 • Παροχή βοήθειας στον τρόπο λειτουργίας και σε τυχόν προβλήματα που θα ανακύψουν
 • Διορθωτικές ενέργειες είτε στον τρόπο λειτουργίας είτε στην παραμετροποίηση του resCom που τυχόν απαιτηθούν μετά την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας
 • Καταγραφή απαραίτητων ενεργειών για την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του resCom
 • Παράδοση της τεκμηρίωσης όλων των παραπάνω ενεργειών
 
Απαιτούμενα προσόντα
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία και να έχουν αποδεδειγμένα ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών.
 
Εμπιστευτικότητα
Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και μετά από τη λήξη του, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες ή δεδομένα που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 
 
Διαδικασία Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (liana@athenarc.gr)  (Δήλωση συμμετοχής, προφίλ εταιρείας για τα νομικά πρόσωπα,  αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα φυσικού προσώπου, εκπροσώπου εταιρείας ή μελών ομάδας) έως την Δευτέρα 31/05/2021  στις 14:00 στα γραφεία του Ε.Κ. «Αθηνά», οδός Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι.
 
Για πληροφορίες/διευκρινίσεις  επί της διαδικασίας και της αποστολής προσφορών μπορείτε να επικοινωνείτε με την  Ηλιάνα Σταμάτη (liana@athenarc.gr – τηλ 2106875304)  
 
Για τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον  Κων/νο Σταυρόγλου (kstavrog@athenarc.gr -τηλ 2541078787 (εσωτ. 120).
 
Γιάννης Εμίρης
 
Γενικός Διευθυντής Ε.Κ. Αθηνά

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
20-05-2021
Λήξη:
31-05-2021
Κωδικός:
GD.PROS.01.RES.DSGD II_0521