Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύσταση του ΕΣΙ ΙΠΣΥ 2022

Εκλογές μελών Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε. Κ. "Αθηνά"
 
Πίνακας αποδεκτών: Ερευνητές ΙΠΣΥ, Συνεργαζόμενοι Καθηγητές ΙΠΣΥ/Ε.Κ. "Αθηνά" που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, Επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας του Ε.Κ. "Αθηνά"
 

ΈΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:
  • Τον νόμο Ν. 4310/2014, άρθρο 17, "Επιστημονικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου − Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτων", όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο Ν. 4386/2016, άρθρο 15, και ισχύει
  • Την από 25/07/2016 απόφαση της 160ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚ ’Αθηνά’  όπου εξειδικεύτηκαν οι διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας των ΕΣΙ του Κέντρου και προσδιορίστηκε η διαδικασία διεξαγωγής της εκλογής των μελών τους
  • Την από 25/10/2022 απόφαση της 340ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚ ’Αθηνά’  σχετικά με την έγκριση εκκίνησης της διαδικασίας συγκρότησης νέου ΕΣΙ και την έγκριση του καταλόγου εκλέξιμων Ερευνητών και συνεργαζόμενων μελών ΔΕΠ
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:
Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητες: (α) για την Εφορευτική Επιτροπή (ΕΕ) και (β) για τις θέσεις των μελών του ΕΣΙ.
(α) για την Εφορευτική Επιτροπή (ΕΕ):
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι έχοντες, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, την ιδιότητα Ερευνητή/ΕΛΕ οποιασδήποτε βαθμίδας του ΕΚ «Αθηνά» ή την ιδιότητα του επιστημονικού, τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή να είναι συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ με δικαίωμα εκλέγειν.
Τα μέλη της ΕΕ δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για μέλη του ΕΣΙ. Η ΕΕ θα λειτουργήσει στην Αθήνα, όπου βρίσκεται και η καταστατική έδρα του Ινστιτούτου.
 
(β)  για τις θέσεις των μελών του ΕΣΙ:
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι όσοι μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών έχουν την ιδιότητα Ερευνητή ή ΕΛΕ, Α’ ή Β΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου, καθώς οι συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ αντίστοιχης βαθμίδας οι οποίοι ήταν επιστημονικοί υπεύθυνοι ή αναπληρωτές επιστημονικοί υπεύθυνοι ή έχουν συμβληθεί με συμβάσεις συνεργασίας σε έργα του Ινστιτούτου για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών αθροιστικά και για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες κατά την τελευταία τριετία.
Ερευνητές/ΕΛΕ ή συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ που απουσιάζουν με άδεια άνευ αποδοχών ή σε ερευνητική άδεια ή  γενικώς δεν είναι εν ενεργεία, δεν μπορούν να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι.
 
Ως προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την εφορευτική επιτροπή και για τις θέσεις των μελών του ΕΣΙ ορίζεται η Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, στις 13:00. Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν είτε (α) μέσω εγγράφου πρωτοκολλημένου στη Γραμματεία του Ινστιτούτου, ή (β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eva@athenarc.gr με κοινοποίηση στη διεύθυνση director-imsi@athenarc.gr.
 
Ακολούθως, την ίδια ημέρα στις 14:00, θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του ΙΠΣΥ στο κεντρικό κτήριο του Ε.Κ. "Αθηνά" δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της ΕΕ (τριών μελών κι ενός αναπληρωματικού) μεταξύ όσων έχουν θέσει υποψηφιότητα.
 
Στην περίπτωση κατά την οποία ο αναγκαίος αριθμός υποψηφιοτήτων για τη σύσταση της ΕΕ υπολείπεται των απαιτούμενων, η ΕΕ θα συμπληρωθεί με απόφαση Διευθυντή.
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΕΕ θα παραλάβει τον κατάλογο του Εκλογικού Σώματος και τον κατάλογο των υποψήφιων μελών του ΕΣΙ, και θα αναλάβει τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής των μελών του ΕΣΙ.
 

Ινστ./Μον.:
ΙΠΣΥ
Δημοσίευση:
21-11-2022
Λήξη:
24-11-2022