Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών

Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟY ΕΡΓΟΥ "Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους»
                                      
Κωδ. Πρόσκλησης: ARCHIMEDES.346-Call-ARCHIMEDES-1222
 
Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα η Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» με κωδικό ΟΠΣ 5154714".
 
έχοντας υπ’ όψιν:
 1. Τον Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α' 258) « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 28 Ν. 4310/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 98 παρ.5 Ν.4547/2018,(ΦΕΚ Α 102/12.6.2018)
 1. Τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α' 83) « Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες Διατάξεις»,
 1. Τον Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141/21.7.2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.
 1. Tην απόφαση της 316ης Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ «Αθηνά» (23.12.2021) για την έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης του ΕΚ «Αθηνά» με ΑΔΑ: 9Π3Μ469ΗΞΩ-Χ84
 1. Την από 22/12/2022 απόφαση της 346ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά» για την έγκριση σύμβασης υποτροφίας για υποψήφιους διδάκτορες.
προτίθεται να απασχολήσει νέους ερευνητές σε τριάντα πέντε (35) ερευνητικά θέματα. Αναλυτική περιγραφή των θεμάτων παρατίθεται στο παράρτημα.
Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη μέσω υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ερευνητική Μονάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» σε συνεργασία με τους Κύριους και τους Συνεργαζόμενους ερευνητές του. Οι επιτυχόντες θα συνεργαστούν με τα στελέχη της ΕΜ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» για την εξασφάλιση θέσης υποψηφίου διδάκτορα σε Ελληνικό ΑΕΙ. Η εγγραφή σε διδακτορικό πρόγραμμα αναμένεται να γίνει μέσα στο 2023. Κάθε υπότροφος θα επιβλέπεται για την εκπόνηση της διατριβής του/της από Κύριους και Συνεργαζόμενους Ερευνητές της ΕΜ  «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», όπως αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα.
 
Προϋπολογισμός και Χρονική Διάρκεια Υποτροφίας
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ΥΔ ανέρχεται στα χίλια τριακόσια ευρώ (1,300€). Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι έως 48 μήνες.
 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην παρούσα προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:
 • Να μην είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα.
 • Να μην είναι υποψήφιοι διδάκτορες σε Ελληνικό ΑΕΙ.
Επιπλέον, οι όροι για τη λήψη της υποτροφίας από επιτυχόντες είναι:
 • Να μη χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα (για το σύνολο ή και για τμήμα αυτής) από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
 • Να μη λαμβάνουν άλλη υποτροφία από οιανδήποτε πηγή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
 • Να μην απασχολούνται ως πλήρους απασχόλησης στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα.
 • Να μη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικών:
 • O/H ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση για μία έως τρεις θεματικές περιοχές στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης. Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης εδώ, το αργότερο μέχρι τις  31/03/2023 και ώρα 17:00.
 • Ερωτήσεις για την προκήρυξη μπορούν να υποβάλλονται εδώ.
Για την υποβολή αίτησης απαιτούνται τα ακόλουθα τα οποία θα επισυναφθούν μέσω του ιστότοπου αιτήσεων:
 • Τίτλοι σπουδών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Γνώση ξένων γλωσσών
 • Δημοσιεύσεις, Συμμετοχή/Ανακοινώσεις σε Συνέδρια
 • Διακρίσεις ή/και προηγούμενες υποτροφίες
 • Στοιχεία επικοινωνίας για 2 συστατικές επιστολές
 • Δήλωση κινήτρων
 
Σημείωση: Οι υποψήφιοι κατά την υποβολή της αίτησης, θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Ως εκπρόθεσμες χαρακτηρίζονται οι υποβολές που θα υποβληθούν μετά την ως άνω αναγραφόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου.
Δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική.
Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.
Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά τη διάρκεια της υποτροφίας που θα τους χορηγηθεί.
 
Όλως επικουρικώς, επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.
 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 
Το Ε.Κ «Αθηνά», ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων.
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό προσωπικό του Ε.Κ. «Αθηνά» είναι τα μόνα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό.
Διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και σύναψης συμφωνητικού υποτροφίας και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του Ε.Κ «Αθηνά» ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.
 
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορά την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
 
Πληροφόρηση:
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: liaison-archimedes@athenarc.gr και στο τηλέφωνο: 211 3335383.
 
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Μονάδας ΄ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ΄ - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε εδώ.
 
 
Το έργο " Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους με κωδικό ΟΠΣ 5154714 υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

Ινστ./Μον.:
ARCHIMEDES
Δημοσίευση:
15-02-2023
Λήξη:
31-03-2023
Κωδικός:
ARCHIMEDES.346-Call-ARCHIMEDES-1222
'Εργο:
Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους»