Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο "Επιστήμες Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας", με συμμετοχή του ΕΚ "Αθηνά"

Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2019-20. Αιτήσεις έως τις 22/6/2020.

05-06-2020
ΕΚ "Αθηνά"

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” και το Ίδρυμα Ιατρoβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), δέχεται αιτήσεις για σπουδές στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Eπιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας (Data science and Information Technologies)" στις εξής δύο κατευθύνσεις:
 
1. Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη (Big data and Artificial Intelligence)
2. Βιοπληροφορική – Επιστήμη Βιοϊατρικών Δεδομένων (Bioinformatics – Biomedical Data Science)
 
Σκοπός του ΔΠΜΣ Data Science and Information Technologies είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής, της Επιστήμης Δεδομένων, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Μηχανικής Μάθησης και της Βιοπληροφορικής. Οι δύο κατευθύνσεις έχουν σχεδιαστεί με βάση τις προδιαγραφές που καθορίζονται τόσο από αντίστοιχα διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα, όσο και από τις ανάγκες της ελληνικής / ευρωπαϊκής αγοράς. Τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα και αναμένεται να εξελιχθούν όπως τα προηγούμενα χρόνια σεβόμενοι οποιαδήποτε μέτρα υγείας που μπορεί να καταστούν απαραίτητα.
 
Το πρόγραμμα υποδέχεται έως είκοσι (20) φοιτητές. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (90 ECTS), στα οποία περιλαμβάνεται ο χρόνος εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS). Tα συνολικά δίδακτρα ανέρχονται σε 900 ευρώ ανά εξάμηνο.
 
Το έντυπο της αίτησης, πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το πρόγραμμα σπουδών, τον τρόπο επιλογής και τις υποχρεώσεις των φοιτητών παρέχονται στον Κανονισμό του Προγράμματος: http://dsit.di.uoa.gr/. Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020.