Αγορά κεντρικής κτηριακής υποδομής για το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά στην περιοχή της Αθήνας

Kύρια χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

15-03-2024
ΕΚ "Αθηνά"

To Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, με τον διακριτικό τίτλο Αθηνά, ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, έτυχε πρόσφατα χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκειμένου να αποκτήσει, μεταξύ άλλων, νέες κεντρικές κτηριακές εγκαταστάσεις, που θα καλύψουν χρονίζουσες στεγαστικές ανάγκες του και θα είναι ανάλογες της μεγάλης δυναμικής ανάπτυξης, την οποία έχει αποκτήσει ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια.
 
Πρόκειται, λοιπόν, να δημοσιευθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 715/1979, για την αγορά ενός υφιστάμενου ή νέου ή υπό ανέγερση κτηρίου ή εναλλακτικά δύο υφιστάμενων κτηρίων, έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να προκύψει κτηριακή υποδομή εκτιμώμενης συνολικής μεικτής επιφάνειας μέχρι 12.300 τ.μ., περιλαμβανομένων των χώρων κύριας χρήσης και βοηθητικών χώρων. Οι προαναφερθείσες επιφάνειες επιδέχονται απόκλιση, όμως οι κτηριακές υποδομές που θα προσφερθούν δεν μπορούν να έχουν συνολική μεικτή επιφάνεια μικρότερη από 8.000 τ.μ. περίπου.
 
Το κτήριο, κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, μπορεί να είναι πλήρως αποπερατωμένο ή ημιτελές/ανεγειρόμενο ή υπό ανακατασκευή. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να παραδοθεί πλήρως αποπερατωμένο, δηλαδή για άμεση χρήση («με το κλειδί στο χέρι») και διαρρυθμισμένο σύμφωνα με τις ανάγκες του ΕΚ Αθηνά, όπως περιγράφονται στο κτηριολογικό πρόγραμμα και στις τεχνικές προδιαγραφές, που θα ορίζονται στην διακήρυξη.
 
Το προσφερόμενο κτήριο θα πρέπει να είναι βιοκλιματικό, να ακολουθεί πλήρως τις ενεργειακές προδιαγραφές του Κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτηρίων- Κ.Εν.Α.Κ. ώστε να πληροί τις απαιτήσεις για ενεργειακή κλάση τουλάχιστον 20% καλύτερη από την κλάση Α και να μπορεί να αξιολογηθεί/πιστοποιηθεί ως προς την περιβαλλοντική του απόδοση σύμφωνα με διατάξεις του Κ.Εν.Α.Κ. ή/και με διεθνή πρότυπα.
 
Επίσης, το προσφερόμενο κτήριο θα πρέπει να προτείνει σύγχρονες αντιλήψεις οργάνωσης και λειτουργίας γραφειακών εργασιακών χώρων, όπου καλλιεργείται η δημιουργικότητα, προωθούνται η ομαδική εργασία, η συνέργεια, ο πειραματισμός, η έρευνα, και διασφαλίζεται η ευελιξία.
 
Κτηριακή υποδομή, που δεν θα διαθέτει ολικώς ή μερικώς όλες τις απαιτούμενες από την διακήρυξη του διαγωνισμού αγοράς και από τα παραρτήματά της ιδιότητες και χαρακτηριστικά, θα γίνει αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ανάληψης εκ μέρους του Πωλητή της υποχρέωσης να διαμορφώσει το κτήριο καταλλήλως, με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του, ώστε αυτό να μεταβιβασθεί στον Αγοραστή  έως 31-12-2025, ως «τελικό προϊόν» αγοράς, ολοκληρωμένο, έτσι ώστε να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες ιδιότητες και χαρακτηριστικά. Όλες ανεξαιρέτως οι κατασκευαστικές/ επισκευαστικές δαπάνες και προσαρμογές για τη διαμόρφωση του κτηρίου ως τελικό προϊόν αγοράς, θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Πωλητή.
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της αγοράς του ακινήτου, καθώς και της τυχόν απαιτούμενης ανακατασκευής/ανακαίνισης/διαμόρφωσης/προσαρμογής του, ανέρχεται στο ποσό των 36,3 εκατομμυρίων ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ για την αγορά αυτού καθαυτού του ακινήτου (προ της τυχόν ανακατασκευής του) δεν μπορούν να διατεθούν πέραν των 20 εκατομμυρίων ευρώ.
 
Το προσφερόμενο ακίνητο, εάν πρόκειται για ένα κτήριο, θα πρέπει να βρίσκεται σε ακτίνα μέχρι 7 χλμ. σε ευθεία γραμμή από τα κεντρικά γραφεία του ΕΚ “Αθηνά”, επί της οδού Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι Αττικής, ενώ εάν πρόκειται για δύο κτήρια, θα πρέπει να απέχουν μέχρι 5 χλμ. σε ευθεία γραμμή από τα προαναφερθέντα κεντρικά γραφεία. Είναι δυνατόν να εξετασθούν και προσφερόμενα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται σε μεγαλύτερη ακτίνα, αλλά υποχρεωτικά σε οικόπεδο εντός ρυμοτομικού σχεδίου/εντός οριοθετημένου οικισμού των παρακάτω περιοχών:
  • Δήμος Αμαρουσίου,
  • Δήμος Χαλανδρίου,
  • Δήμος Κηφισιάς,
  • Δήμος Λυκόβρυσης- Πεύκης,
  • Δήμος Αθηναίων
  • Δήμος Ηρακλείου,
  • Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας
  • Δήμος Νέας Ιωνίας
  • Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
 
Επιπλέον, το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε κομβική θέση, σε σημείο ιδιαίτερης προβολής και να έχει πρόσοψη σε κεντρική οδική αρτηρία, να έχει προνομιακή θέση από άποψη προσβασιμότητας, να βρίσκεται πλησίον στάσης συγκοινωνιακού μέσου σταθερής τροχιάς (μετρό, τραμ, ηλεκτρικός σιδηρόδρομος) ή στάσης οδικών συγκοινωνιών, να έχει καλή οδική πρόσβαση ΙΧ αυτοκινήτων και να μην ευρίσκεται σε περιοχή προστατευόμενη από ειδικές διατάξεις (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι ή δασικές περιοχές).
 
Ως προς τη χρήση του προσφερόμενου ακινήτου, θα πρέπει να είναι επιτρεπτή στην περιοχή η χρήση γης ως «διοίκησης – γραφείων», σύμφωνα με τους ισχύοντες Πολεοδομικούς όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής και να έχει επιτρεπτή επιφάνεια δόμησης σύμφωνα με τους ισχύοντες Πολεοδομικούς όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής, ώστε να είναι δυνατή η διαμόρφωση των ζητούμενων χώρων που περιγράφονται στην παρούσα.