Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ)

Το ΙΝ.ΒΙ.Σ. αποτελεί ερευνητικό ινστιτούτο με εστίαση σε τεχνολογίες αιχμής εφαρμόσιμες στο βιομηχανικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, με τελικό ζητούμενο την καινοτομία και την αύξηση της ανταγωνιστικότητος της Ελληνικής βιομηχανίας.
http://www.isi.gr/

Γενικός στόχος του ΙΝ.ΒΙ.Σ. είναι η διεξαγωγή εφηρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας στις ερευνητικές περιοχές ενδιαφέροντός του, η ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων και η παροχή προηγμένων υπηρεσιών.

Η επίτευξη των στόχων αυτών προωθείται με τα ακόλουθα μέτρα:

  • Ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και παροχή προηγμένων υπηρεσιών
  • Υποστήριξη της ανταγωνιστικότητος της Ελληνικής βιομηχανίας με την εισαγωγή καινοτομίας
  • Προτυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών
  • Παροχή υποστήριξης σε εταιρείες στην αιχμή της τεχνολογίας που αφορά σε σχεδίαση και ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας
  • Συνεργασία με τεχνολογικούς και παραγωγικούς εταίρους στην περιοχή και τη χώρα, με στόχο την σύνδεση έρευνας και παραγωγής και την εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
  • Διεθνής παρουσία , κυρίως σε χώρες της ΕΕ, μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων κα ι απ’ ευθείας βιομηχανικών συμβολαίων
  • Μελέτες και χρηματοδοτούμενα ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα σε περιοχές ενδιαφέροντος
  • Σύνταξη ερευνητικών προγραμμάτων και έρευνα αγοράς με στόχο την εμπορική εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
  • Συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης εθνικής κλίμακας σε συνεργασία με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς