Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Λογισμικού

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι                                                 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ηλιάνα Σταμάτη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875304
FAX: 210 6854270
ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ.: liana@ilsp.athena-innovation.gr
Ιστοσελίδα: www.athenarc.gr
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο [ILSP.SD23.194.APOLLONIS-0618]  
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)
(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)
 
για την «προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού»  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης τριάντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και δέκα επτά λεπτών (39.589,17€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ – Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002738 η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 
Αναθέτουσα Αρχή
«Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ «Αθηνά»), Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι .
τηλ.  210-6875300, 210-6875304
Αντικείμενο Διαγωνισμού
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
CPV
30200000-1: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
Συνολικός προϋπολογισμός διαγωνισμού
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στις τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και δέκα επτά λεπτά (39.589,17€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Διαδικασία Ανάθεσης
Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)
Κριτήριο Ανάθεσης
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών
02 Ιουλίου 2018 και ώρα 17:00
Τόπος Διενέργειας
Κτήριο Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25, Μαρούσι
Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας
03 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00
Ισχύς προσφορών
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Διάρκεια σύμβασης
Σαράντα πέντε (45) μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης
7120

 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο από αυτόν το σύνδεσμο, καθώς στο δεξί πλάι της παρούσας σελίδας. Το τεχνικό παράρτημα της προκήρυξης μπορείτε να το βρείτε εδώ

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
19-06-2018
Λήξη:
02-07-2018
Κωδικός:
ILSP.SD23.194.APOLLONIS-0618