Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου κατασκευής νέου κτηρίου του Αθηνά στην Πάτρα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ «Αθηνά» ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ»
 
 
 
 
 

1. Το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά» (Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Μαρούσι, Τ.Κ. 15125), το οποίο αποτελεί την Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό, κάτω των ορίων, διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ «Αθηνά» ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» με συνολικό προϋπολογισμό €4.940.000,00, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: €6.125.600,00).

CPV: 45210000-2 - Εργασίες κατασκευής κτιρίων
CPV: 45214000-0 - Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας.
 
Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) (Καραγιώργη Σερβίας 6, Αθήνα, 10562, +30 210 3274400, tender@hraf.gr) αποτελεί τη Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 5Β του Ν. 3986/2011 και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δικαιούχου, ήτοι του Ε.Κ. “Αθηνά”, εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες των αρμοδιοτήτων της αναθέτουσας αρχής.
 
2. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή νέου ενεργειακά αποδοτικού κτιρίου συνολικής μικτής επιφάνειας περίπου 2.980 τ.μ. σε ιδιόκτητο οικόπεδο αμέσως δίπλα από το πάρκο επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στη Δημοτική Ενότητα Ρίου του Δήμου Πατρέων. Το νέο κτίριο θα κατασκευαστεί δίπλα στο υφιστάμενο κτίριο του Ερευνητικού Κέντρου και θα στεγάσει το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων. Το κτίριο εκτείνεται σε υπόγειο – μηχανολογικών εγκαταστάσεων, ισόγειο και δύο ορόφους με χώρους διοικητικών/οικονομικών υπηρεσιών, χώρους εργαστηρίων και εκπαίδευσης.
 
3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν στο διαγωνισμό έχουν:
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 
4. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 
5. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) - Δημόσια Έργα του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγραφα της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 205127 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
 
6. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της Διακήρυξης.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 19η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού την 22α Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης.
 
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πεντακόσιες σαράντα (540) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο έως 31.12.2025.
 
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, το ποσό της οποίας θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού ύψους € 98.800,00, ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται προς το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά».
 
9. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών από την από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 
10. Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Η χρηματοδότηση της σύμβασης είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με αρ. ΣΑΤΑ 019 (Αρ. Ενάριθμου Έργου 2023ΤΑ01900015) [αρ. απόφασης 48470/24-05-2023 (ΑΔΑ:ΨΚ6Ζ46ΜΤΛΡ-10Α)] και στη ΣΑΕ 013/2 με κωδικό αριθμό 2023ΣΕ01320006 [αρ. απόφασης 92482/10-10-2023 (ΑΔΑ: 9ΩΠΒΗ-ΣΜΖ)].
 
Αθήνα, 18-12-2023
 
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 
 
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

Περίληψη Διακήρυξης Τεύχος Διακήρυξης Παραρτήματα

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
19-12-2023
Λήξη:
19-01-2024