Το ΕΚ "Αθηνά" καλεί διακεκριμμένους επιστήμονες να υποβάλουν υποψηφιότητα για τη Γενική Συνέλευση του ΕΛΙΔΕΚ

11-06-2018
ΕΚ "Αθηνά"

Το «Αθηνά» Ερευνητικό Κέντρο στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης προκειμένου να επιλέξει ένα μέλος (1) με τον αναπληρωτή του (1) για την συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερομένους διακεκριμένους επιστήμονες της ημεδαπής να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους.
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ)

 
Το «Αθηνά» Ερευνητικό Κέντρο στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης προκειμένου να επιλέξει ένα μέλος (1) με τον αναπληρωτή του (1) για την συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερομένους διακεκριμένους επιστήμονες της ημεδαπής να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους.
 
Η Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) είναι το όργανο που εγγυάται την ανεξαρτησία και την εκπλήρωση της αποστολής του Ιδρύματος. Η συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛΙΔΕΚ θα γίνει με απόφαση του αρμοδίου για ζητήματα Έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Α. Μέλη της Γενικής Συνέλευσης
Ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης επιλέγονται καταξιωμένοι επιστήμονες, με εκτεταμένο επιστημονικό έργο και σημαντική ερευνητική εμπειρία.
Β. Ασυμβίβαστα
Η ιδιότητα του μέλους της Γενικής Συνέλευσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
Γ. Διάρκεια θητείας
Η διάρκεια της θητείας των μελών της Γ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία (1) φορά.
Δ. Διαδικασία Επιλογής
Τα μέλη, τακτικό και αναπληρωματικό, θα επιλεγούν μετά από αξιολόγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ. «Αθηνά» με αιτιολογημένη απόφασή του, ως προς το εύρος και την ποιότητα του ερευνητικού έργου, καθώς και την ερευνητική εμπειρία των επιλεγέντων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του  ν. 4429/2016 (Α’ 199). Η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί στον αρμόδιο για ζητήματα Έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ε. Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι σε ένα (1) τουλάχιστον ερευνητικό πρόγραμμα του Ε.Κ. «Αθηνά» ή να  συμμετέχουν σε τρία (3) τουλάχιστον ερευνητικά προγράμματα στις δράσεις του «ΕΣΠΑ 2014-2018», «ΗΟRΙΖΟΝ 2020» και ΕΛΙΔΕΚ του Ε.Κ. «Αθηνά» και να υποβάλουν:
  1. Αίτηση προς το Ε.Κ. «Αθηνά» με τα πλήρη στοιχεία τους
  2. Βιογραφικό σημείωμα
Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 18η Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στην διεύθυνση:
 
Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της
Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι
Υπόψη: κας Σταυρίνας Μαλτεζάκη 
ή ηλεκτρονικά director@athena-innovation.gr
 
Οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την πλήρη ευθύνη για την ορθότητα των αναφερομένων στοιχείων και υποχρεούνται, αν και όταν απαιτηθεί, να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία.
 
Πληροφορίες: τηλ. 210 67 5302, e-mail: director@athena-innovation.gr
 
Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2018
 
Για το ΕΚ «Αθηνά»
 
Καθ. Γιάννης Ιωαννίδης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής