Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιου συνεργάτη

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιου συνεργάτη
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «European Language Grid» και μετά τη λήξη της ισχύος με κωδικό ILSP.254.ELG-CL-0420 και ΑΔΑ: ΩΡΞΛ469ΗΞΩ-0ΝΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψήφιο συνεργάτη, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (245η Συνεδρία, 29-01-2020) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε την ακόλουθη πρόταση υποψηφιότητας:
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΔΕΚΤΗ Ή ΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
1
Υποψήφιος/α 1
1338/27.4.2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
2
Υποψήφιος/α 2
1448/8.5.2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
3
Υποψήφιος/α 3
1449/8.5.2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
 
 
Οι φάκελοι υποψηφιότητας παρελήφθησαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) που περιείχαν οι εμπρόθεσμοι υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους.
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις αποδεκτές υποψηφιότητες, οι οποίες κατατάσσονται ως εξής:
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αποδεκτές υποψηφιότητες
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Συνολικός Βαθμός
ELG/1
2
Υποψήφιος/α 2
10,00
ELG/1
3
Υποψήφιος/α 3
6,80
 
Σημειώνεται ότι η υποψηφιότητα του/της Υποψηφίου/ας 1 κρίθηκε απορριπτέα και εξαιρέθηκε της βαθμολόγησης, επειδή δεν πληροί όλα ανεξαιρέτως τα απαραίτητα προσόντα.
 
Στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές απαιτήσεις του προς ανάθεση έργου και τα προσόντα των υποψηφίων, κρίνει ότι είναι προτιμότερο μόνο ο υποψήφιος/α με την υψηλότερη βαθμολογία να καλύψει την μία από τις μέχρι δύο θέσεις ανάθεσης.
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 20/05/2020 256η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
 
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :                                                   
  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των
  • αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.
 
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.
 
Αθήνα 29/05/2020
Ο Διευθυντής του ΙΕΛ
 
Δρ. Βασίλειος Κατσούρος
Ερευνητής Α’ βαθμίδας

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
29-05-2020
Κωδικός:
ILSP.254.ELG-CL-0420
'Εργο:
«European Language Grid»