Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης
 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «myELeusis: μύηση στην Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα» της ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ - Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, σύμφωνα με την από 24.12.2019 Δεύτερη Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με κωδικό 5052061, και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.255.myEL.ΧΑΝ.0520 και με ΑΔΑ: 9ΟΩ6469ΗΞΩ-938 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (245η Συνεδρία, 29/01/2020) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΔΕΚΤΗ Ή ΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
myEl-08
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
1560/19-05-2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
myEl-08
2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2
1600/22-05-2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
myEl-08
3
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3
1601/22-05-2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
myEl-08
4
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 4
1643/26-05-2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
myEl-08
5
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 5
1644/26-05-2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
myEl-08
6
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 6
1674/28-05-2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
myEl-08
7
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 7
1719/01-06-2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
myEl-08
8
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 8
1720/01-06-2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
myEl-08
9
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 9
1721/01-06-2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
myEl-08
10
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 10
1722/01-06-2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
myEl-08
11
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 11
1726/02-06-2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
myEl-08
12
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 12
1729/02-06-2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
myEl-08
13
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 13
1730/02-06-2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
myEl-08
14
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 14
1731/02-06-2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
myEl-08
15
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 15
1733/02-06-2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
myEl-08
16
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 16
1764/04-06-2020
ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
 
Οι δεκάπεντε (15) φάκελοι υποψηφιότητας παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα και ο ένας (1) εκπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους.
 
Οι παρακάτω αναφερόμενοι ανά κωδικό προς ανάθεση έργου υποψήφιοι δεν πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης, οι υποψηφιότητές τους δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.
 
ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας
MyEL-08
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3
Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην κλασική αρχαιολογία.
MyEL-08
2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 13
Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:
  • Πτυχίο ΑΕΙ Ιστορίας-Αρχαιολογίας ή συναφής τίτλος.
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην κλασική αρχαιολογία.
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις υποψηφιότητες που πληρούν τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα, οι οποίες κατατάσσονται ως εξής:
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Α/Α
Κωδικός προς ανάθεση έργου
Ονοματεπώνυμο
Συνολικός Βαθμός
1
MyEL-08
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 6
9,325
2
MyEL-08
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 5
8,175
3
MyEL-08
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 8
8,175
4
MyEL-08
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 9
8,175
5
MyEL-08
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 4
8
6
MyEL-08
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 14
8
7
MyEL-08
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 7
7,775
8
MyEL-08
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 15
7,65
9
MyEL-08
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 11
7,5
10
MyEL-08
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
7,4
11
MyEL-08
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2
7,4
12
MyEL-08
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 10
7,375
13
MyEL-08
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 12
7
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 17/06/2020 259η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :                                                   
  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.
 
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.
 
Αθήνα 17/06/2020
 
Ο Διευθυντής
Βασίλειος Κατσούρος

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
23-06-2020
Κωδικός:
ILSP.255.myEL.ΧΑΝ.0520
'Εργο:
«ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»