Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων
 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Βοΐσκα (Voeska): Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα» και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.256.VOI.ΧΑΝ.0520 και με ΑΔΑ: ΩΓΡΥ469ΗΞΩ-ΞΕ5 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (245η Συνεδρία, 29/01/2020) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε την ακόλουθη πρόταση υποψηφιότητας:
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΔΕΚΤΗ Ή ΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
VOIS-1
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
1685/29-05-2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
VOIS-1
2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2
1734/02-06-2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
VOIS-1
3
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3
1749/03-06-2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
VOIS-1
4
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 4
1770/05-06-2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
VOIS-1
5
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 5
1790/08-06-2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
VOIS-2
6
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 6
1777/05-06-2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
 
Οι έξι (6) φάκελοι υποψηφιότητας παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους.
 
Οι παρακάτω αναφερόμενοι ανά κωδικό προς ανάθεση έργου υποψήφιοι δεν πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης, οι υποψηφιότητές τους δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.
 
Μη αποδεκτές υποψηφιότητες
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας
VOIS-1
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3
Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην εκτέλεση ερευνητικών έργων.
 • Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων στα πρότυπα των προαναφερθέντων έργων.
 • Εμπειρία στην οργάνωση και διεξαγωγή συμμετοχικών εργαστηρίων σχεδιασμού και αξιολόγησης τεχνολογικών εργαλείων με πραγματικούς χρήστες.
VOIS-1
2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2
Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην εκτέλεση ερευνητικών έργων.
 • Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων στα πρότυπα των προαναφερθέντων έργων.
 • Εμπειρία στην οργάνωση και διεξαγωγή συμμετοχικών εργαστηρίων σχεδιασμού και αξιολόγησης τεχνολογικών εργαλείων με πραγματικούς χρήστες.
VOIS-1
3
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 4
Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην εκτέλεση ερευνητικών έργων.
 • Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων στα πρότυπα των προαναφερθέντων έργων.
 • Εμπειρία στην οργάνωση και διεξαγωγή συμμετοχικών εργαστηρίων σχεδιασμού και αξιολόγησης τεχνολογικών εργαλείων με πραγματικούς χρήστες.
 • Τεκμηριωμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
VOIS-1
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 5
Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην εκτέλεση ερευνητικών έργων.
 • Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων στα πρότυπα των προαναφερθέντων έργων.
 • Εμπειρία στην οργάνωση και διεξαγωγή συμμετοχικών εργαστηρίων σχεδιασμού και αξιολόγησης τεχνολογικών εργαλείων με πραγματικούς χρήστες.
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις υποψηφιότητες που πληρούν τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα, οι οποίες κατατάσσονται ως εξής ανά κωδικό προς ανάθεση έργου:
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Α/Α
Κωδικός προς ανάθεση έργου
Ονοματεπώνυμο
Συνολικός Βαθμός
1
VOIS-1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
9,025
2
VOIS-2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 6
9,55
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 17/06/2020 259η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :                                                   
 • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
 • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
VOIS-1: Όσον αφορά στη θέση με κωδικό προς ανάθεση έργου VOIS-1, σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.
VOIS-2: Με δεδομένο ότι ο/η Υποψήφιος/α για τη θέση με κωδικό προς ανάθεση έργου VOIS-2 ήταν ο/η μοναδικός/η υποψήφιος/α και τελικός/η επιτυχόν/ούσα, δεν αναμένεται η άσκηση ένστασης κατά των αποτελεσμάτων. Οριστικοποιούνται τα ανωτέρω και θα υπογραφεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη σύμβαση, άνευ έτερης διαδικασίας.
 
Αθήνα 17/06/2020
Ο Διευθυντής
Βασίλειος Κατσούρος

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
23-06-2020
Λήξη:
23-06-2020
Κωδικός:
ILSP.256.VOI.ΧΑΝ.0520
'Εργο:
«Βοΐσκα (Voeska): Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα»