Ανοικτή διαδικασία για την αναβάθμιση του ιδιόκτητου κτηρίου στο Μαρούσι

Ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ Αθηνά ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΜΑΡΟΥΣΙ)»
 
 
Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση και την υλοποίηση της δράσης «16624 – Αναβάθμιση υποδομών ερευνητικών κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ» (ΤΑ 16624), αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, το Ταμείο, λειτουργώντας κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό του δικαιούχου, διενεργεί το διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5Β του ν. 3986/2011 για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ “Αθηνά” ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΜΑΡΟΥΣΙ)» με Αναθέτουσα Αρχή το «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ «Αθηνά». Η διαδικασία είναι ανοικτή και θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ – Δημοσία Έργα (Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 204571), Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). 
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 15η/12/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
 
Μπορείτε να διαβάσετε τις λεπτομέρειες στην επίσημη δημοσίευση στον ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ. 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
14-11-2023
Λήξη:
15-12-2023
'Εργο:
ΕΚ ΑΘΗΝΑ