Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση 2 (δύο) θέσεων μελών της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) στο ΕΚ Αθηνά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση 2 (δύο) θέσεων μελών της
Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) στο ΕΚ Αθηνά
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: GD. PROS.EHDE.396-0624
 
Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη:
 
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 277 επ. του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ τ. Α' 141/2022) όπως ισχύει,
 2. το άρθρο 8 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α’ 128), με το οποίο ιδρύθηκε το Κέντρο Εφαρμογών και Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ), όπως ισχύει,
 3. το π.δ. 145/2003 (ΦΕΚ Α. 121) «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών και Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)», όπως ισχύει,
 4. το άρθρο 9 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ Α’ 33), που τροποποιεί την επωνυμία ΚΕΤΕΠ σε «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης»,
 5. την από 06-05-2021 απόφαση της 295ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του ΕΚ Αθηνά με την οποία αποφασίστηκε η συγκρότηση σε σώμα της ΕΗΔΕ,
 6. την από 30-04-2024 απόφαση της 390ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του ΕΚ Αθηνά με την οποία αποφασίστηκε η ανασυγκρότηση και
 7. την από 18-06-2024 απόφαση της 396ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του ΕΚ Αθηνά με την οποία αποφασίστηκε η προκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 2 μελών
 
καλεί τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, όπως καταθέσουν τις προτάσεις υποψηφιότητας για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση της πενταμελούς Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 277 έως 282 του ν. 4957/2022.
 
Α. Σκοπός και λειτουργία της ΕΗΔΕ
 
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) αποτελείται από πέντε (5) μέλη και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά αυτών, μεταξύ των οποίων ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.
Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 277 έως 282 του ν. 4957/2022, τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΗΔΕ, που συμπεριλαμβάνεται στον Οδηγό Χρηματοδότησης, και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚ Αθηνά.
Σκοπός της ως άνω Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η εξέταση κάθε ερευνητικού έργου που θα διενεργηθεί από το ΕΚ Αθηνά και του οποίου το φυσικό αντικείμενο σχετίζεται με ζητήματα ηθικής, βιοηθικής και δεοντολογίας. Ο ακριβής προσδιορισμός των ερευνητικών έργων ή προγραμμάτων που θα εξετάζονται από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΕΚ Αθηνά θα οριστούν με σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά.
 
Αντικείμενο της Επιτροπής είναι να ελέγχει εάν τα ερευνητικά έργα που θα διεξάγονται από το ΕΚ Αθηνά είναι σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και τους γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής, βιοηθικής, δεοντολογίας, αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής, αλλά και ότι αυτά θα εκτελούνται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Η Επιτροπή θα αξιολογεί τις προτάσεις των ερευνητικών έργων και θα εισηγείται θετικά προς το ΔΣ του ΕΚ Αθηνά, εφόσον τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και οι αρχές ηθικής, βιοηθικής και δεοντολογίας. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι για οιονδήποτε λόγο δεν τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή οι αρχές ηθικής, βιοηθικής και δεοντολογίας οφείλει να προβεί σε συστάσεις προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, προκειμένου να θεραπευτούν τα ζητήματα που σχετίζονται με τη μη θετική εισήγηση της πρότασης. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, αφού λάβει υπόψη του τις συστάσεις της Επιτροπής, υποβάλλει εκ νέου την πρόταση έχοντας κάνει τις απαραίτητες βελτιώσεις ή προσθήκες ή μεταβολές, θεραπεύοντας αυτή από τυχόν ζητήματα που προσέκρουαν στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή τις γενικώς παραδεδεγμένες αρχές ηθικής, βιοηθικής και δεοντολογίας. Η Επιτροπή επανεξετάζει την πρόταση σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και, εφόσον αυτή έχει θεραπευτεί και πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, εισηγείται θετικά προς του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά. Οι συστάσεις και εισηγήσεις θα πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένες. Η Επιτροπή μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου και να παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνητικών έργων που έχει εγκρίνει.
Τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα που, κατά δήλωση του επιστημονικού υπεύθυνου, περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από τον άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδομένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Επιτροπή και το έργο δεν μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται στο ΕΚ Αθηνά, αν δεν λάβει προηγουμένως τη σχετική έγκριση.
Εκτός από τα ερευνητικά έργα της προηγούμενης παραγράφου, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει, ύστερα από αίτηση ενδιαφερόμενου προσώπου ή καταγγελία, και άλλο ερευνητικό έργο και να γνωματεύσει για θέματα ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν άρθρο προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι δεσμευτικές για το ΕΚ Αθηνά.
Αν η νομοθεσία προβλέπει έγκριση ή αδειοδότηση του έργου από άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, διοικητικό όργανο ή ανεξάρτητη διοικητική αρχή, η σχετική απόφαση της Επιτροπής δεν υποκαθιστά την εν λόγω έγκριση ή αδειοδότηση.
Η Επιτροπή αποφασίζει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων. Αν μέσα στην προθεσμία αυτή η Επιτροπή δεν εκδώσει απόφαση, η αίτηση θεωρείται εγκεκριμένη.
Σε περίπτωση καταγγελίας, η Επιτροπή αποφασίζει το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της καταγγελίας. Αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν εκδοθεί απόφαση, η καταγγελία θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει, ενώπιον της Επιτροπής, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της απόφασης, αίτηση θεραπείας κατά των συστάσεων της Επιτροπής, υποβάλλοντας νέα στοιχεία. Για την εξέταση της αίτησης θεραπείας η Επιτροπή ζητά τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, η οποία οφείλει να τη διατυπώσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής δεν διατυπώσει γνώμη μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η Επιτροπή προχωρεί στην εξέταση της αίτησης θεραπείας χωρίς τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.
 
Β. Σύνθεση της ΕΗΔΕ
 
Τα μέλη της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας είναι επιστήμονες με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής-βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η ΕΗΔΕ θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη, μαζί με τους αναπληρωματικούς αυτών, τα οποία προέρχονται από μέλη του Κέντρου, ενώ τα δύο (2) μέλη προέρχονται από πρόσωπα εκτός του Κέντρου. Ένα (1) τουλάχιστον μέλος πρέπει να έχει ειδίκευση στην ηθική-βιοηθική.
Τα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή θα πρέπει να έχουν εμπειρία σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας και εξειδίκευση σε έναν από τους παρακάτω τομείς:
 
 • Βιολογικές και Ιατρικές Επιστήμες
 • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Θέματα Δικαίου - Νομική Επιστήμη
 • Θετικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού
 • Οικονομικές Επιστήμες
 • Ηθική και Βιοηθική
 • Ψυχολογία - Επιστήμες της Αγωγής
Γ. Προσόντα μελών της ΕΗΔΕ
Για μέλος της ΕΗΔΕ (τακτικό και αναπληρωματικό) δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που ανήκει σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) Ερευνητές ή Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες, β) Μέλη ΔΕΠ, γ) καταξιωμένοι επιστήμονες ή επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, οι οποίοι θα είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα ως άνω γνωστικά αντικείμενα και να διαθέτουν εκτενές συγγραφικό έργο σχετικό με αυτό, ενώ θα συνεκτιμηθεί συμμετοχή σε αντίστοιχες επιτροπές δεοντολογίας έρευνας κατά το παρελθόν ή σε διδασκαλία αντίστοιχων μαθημάτων μεθοδολογίας έρευνας.
 
Δ. Συνεδριάσεις - Θητεία της ΕΗΔΕ - Υποχρεώσεις των μελών της
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΕΚ Αθηνά θα συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά το μήνα και εκτάκτως, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της ή μετά από αίτημα του Προέδρου του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά.
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νομίμως όταν παρίστανται τα τρία (3) μέλη της, εκ των οποίων ένα μέλος είναι υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της και ένα μέλος από εκείνα που προέρχονται εκτός του ΕΚ Αθηνά. Η λήψη της απόφασης γίνεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Τα μέλη της ΕΗΔΕ (τακτικά και αναπληρωματικά) δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλου είδους αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της εν λόγω Επιτροπής.
Τα μέλη της ΕΗΔΕ έχουν την υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας για τις προτάσεις των ερευνητικών έργων που θα αξιολογούν. Επίσης, τα μέλη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει να είναι αντικειμενικά και αμερόληπτα.
Η θητεία των μελών της ΕΗΔΕ είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί άπαξ. Σε περίπτωση παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο λήξης ή παύσης της θητείας μέλους, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από το αναπληρωματικό του, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 278 του Ν. 4957/2022.
 
Ε. Αξιολόγηση των προτάσεων υποψηφιότητας
Οι προτάσεις υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά των υποψήφιων θα αξιολογηθούν από το ΔΣ του ΕΚ Αθηνά με γνώμονα τα ακόλουθα κριτήρια:
 
 • Κάλυψη ενός τουλάχιστον από τα γνωστικά αντικείμενα όπως αυτά εκτέθηκαν ανωτέρω
 • Εξειδίκευση σε ζητήματα έρευνας, ηθικής - βιοηθικής, δεοντολογίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων στην έρευνα κ.λπ.
 • Γνώσεις ή εξειδίκευση στο εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο σε ζητήματα που αφορούν στην ηθική - βιοηθική και τη δεοντολογία της έρευνας
 • Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα που είχαν ως αντικείμενο τη λήψη αποφάσεων ή παροχή συμβουλευτικής γνώμης επί θεμάτων ηθικής - βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας
 
Κάθε πρόταση υποψηφιότητας θα αξιολογηθεί ως προς τα άνω κριτήρια τόσο μεμονωμένα όσο και συγκριτικά με τις υπόλοιπες, προκειμένου το ΔΣ του ΕΚ Αθηνά να επιλέξει ως μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας τον υποψήφιο που πληροί τα περισσότερα από τα ως άνω κριτήρια.
Κατά την τελική εισήγηση ως προς την επιλογή των μελών (τακτικών/αναπληρωματικών) και την ανασυγκρότηση της ΕΗΔΕ, το ΔΣ θα μεριμνήσει ώστε τα τακτικά/αναπληρωματικά μέλη να εκπροσωπούν ποιοτικά και ποσοτικά – κατά το μέτρο του δυνατού όλο το φάσμα των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων.
 
ΣΤ. Υποβολή υποψηφιότητας
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν πρόταση υποψηφιότητας σύμφωνα με το Παράρτημα Ι (επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης) με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα περιγράφεται η επιστημονική τους κατάρτιση, η εμπειρία τους σε θέματα έρευνας, ηθικής-βιοηθικής και δεοντολογίας, η εξειδίκευσή τους σε ένα ή περισσότερα από τα γνωστικά αντικείμενα που ζητούνται από την παρούσα πρόσκληση.
Ως συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν οτιδήποτε θεωρούν απαραίτητο για την αξιολόγησή τους και σχετίζεται με την ειδίκευση τους σε θέματα έρευνας, ηθικής-βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας (π.χ. δικαιολογητικά ή έγγραφα που θα αποδεικνύουν την εμπειρία ή εξειδίκευση αυτών σε ένα ή περισσότερα από τα γνωστικά αντικείμενα που ζητούνται από την παρούσα πρόσκληση και γενικότερα σε θέματα έρευνας, ηθικής-βιοηθικής και δεοντολογίας, αποφάσεις για τη συμμετοχή σε Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας κ.λπ.).
Η ιδιότητα του μέλους ΕΗΔΕ είναι ασυμβίβαστη με τις ιδιότητες του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚ Αθηνά και των Επιστημονικών Συμβουλίων του Κέντρου ή των Ινστιτούτων του.
 
Η δήλωση των υποψηφιοτήτων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ethics-sec@athenarc.gr το αργότερο έως τις 15-07-2024 και ώρα 14:00 μ.μ.
 
Ζ. Δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΗΔΕ
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη Διαύγεια και στις ιστοσελίδες του ΕΚ Αθηνά και των οικείων Ινστιτούτων.
               
Για το ΕΚ Αθηνά
 
 
Καθηγ. Ιωάννης Εμίρης
Πρόεδρος ΔΣ και Γενικός Διευθυντής
 
 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ
(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση)
Επώνυμο: ……………………………….……………………. Όνομα: .………………………..………………….
Ιδιότητα: ……………………… ………………………………………………
Έτος γέννησης: …………… Τόπος γέννησης: ……………….……..………… Νομός: ……………………….………………..…
Όνομα και επώνυμο του πατέρα: ………………………………………………………………….………………………………....….
Όνομα και επώνυμο της μητέρας: …………………………………………….…………..…………………………….……………….
Διεύθυνση κατοικίας: Οδός: …………………………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……….. Πόλη: ………..………….……..
Τηλ.: ………………………...………..
Διεύθυνση εργασίας: Οδός: ………………………….………………… Αρ: …….. Τ.Κ.: ………. Πόλη: ………..………….……..
Τηλ.: ..………………………………....
Κινητό τηλ: ……………….……………………….. e-mail: …………....……………………… Α.Δ.Τ.………………..……………....
Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτηση υποψηφιότητάς μου για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΕΚ Αθηνά.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της αίτησης είναι ακριβείς και αληθείς.
Συνημμένα υποβάλλω:
Συγκατάθεση για συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
1.
 
ΝΑΙ 
2.
 
ΟΧΙ
3.
 
 
 
 
 
               Ημερομηνία: ___/___/2024                                                                                                ΥΠΟΓΡΑΦΗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 
Το ΕΚ Αθηνά, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου.
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό προσωπικό του ΕΚ Αθηνά είναι τα μόνα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό.
Διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του ΕΚΑθηνά ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορά την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: dpo@athenarc.gr
 

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
03-07-2024
Λήξη:
15-07-2024
Συνοδευτικά αρχεία:
Κωδικός:
GD. PROS.EHDE.396
'Εργο:
Γενική Διεύθυνση