'Ανθρωποι

Ιωάννης Ευδοκίδης

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων
John Evdokidis holds a diploma in Computer Engineering and Informatics from the University of Patras and he is currently a postgraduate student on data driven computing  and decision making program in the same university.

The past two years he has worked in development of information systems. His scientific interests include Computer Vision, Data Analytics and Data Mining.