'Ανθρωποι

Δρ. Στέλλα Αποστολάκη

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Αειφόρου Ανάπτυξης
Δρ. Στέλλα Αποστολάκη, Περιβαλλοντολόγος, εργάζεται ως καθηγήτρια στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικών Σπουδών - Τμήμα Επιστήμης και Μαθηματικών του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδας – DEREE, καθώς και στο Πρόγραμμα Αριστείας του ΑΜΚ. Επίσης είναι Συντονίστρια του Προγράμματος (BSc/Hons) Περιβαλλοντικών Σπουδών καθώς και Πρόεδρος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής του Κέντρου Αριστείας για την Βιωσιμότητα (Centre of Excellence for Sustainability) του Κολλεγίου. Ενδεικτικά μαθήματα που διδάσκει είναι η Διατήρηση της Βιοποικιλότητας με έμφαση στα Μεσογειακά Οικοσυστήματα, Υδατικοί Πόροι, Πηγές Ενέργειας και Ρύπανση, Περιβάλλον και Επιπτώσεις στην Υγεία, Βιώσιμη ανάπτυξη – Εφαρμογή των 17 Στόχων των Ηνωμένων Εθνών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Υγεία. Έχει ασχοληθεί επίσης με το σχεδιασμό και υλοποίηση νέων μαθημάτων για την Κλιματική Αλλαγή, την Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και περιβαλλοντικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, τόσο στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας, σε διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες, όσο και σε ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και με προγράμματα ευαισθητοποίησης απευθυνόμενα στο ευρύ κοινό. Οι σπουδές της περιλαμβάνουν BSc Περιβαλλοντικής Επιστήμης, MSc στην διαχείριση των Αστικών Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος και διδακτορική εξειδίκευση (PhD) στα Αειφόρα Συστήματα Διαχείρισης των Aστικών Όμβριων Υδάτων μέσω φυσικών μεθόδων καθώς και στη διαχείριση Ποταμών με έμφαση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον υδρολογικό κύκλο, αποκτηθέντα από το πανεπιστήμιο Abertay Dundee, Σκωτία, Μεγ. Βρετανία. Το Διδακτορικό πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε α) από το Τμήμα Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος Αγγλίας και Ουαλίας (Environment Agency of England and Wales) σε συνεργασία με το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος για την Σκωτία (SEPA - Scottish Environment Protection Agency), και β) από την Τεχνική Εταιρεία HR Wallingford με έδρα την πόλη Wallingford, Οξφόρδη.
 
Έχει πολυετή ερευνητική εργασιακή εμπειρία και έχει συνεργαστεί με Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Συνεργάζεται, ως εξωτερικός συνεργάτης, με το δίκτυο SDSN Greece των Ηνωμένων Εθνών και το EIT  Climate -KIC Hub Greece, στο ερευνητικό κέντρο ΑΘΗΝΑ, με την εταιρεία P.S.G Environmental Geo-Exploration Ltd. και με το Πράσινο Ταμείο για το έργο LIFE AdaptInGr ‘Ενίσχυση της εφαρμογής της πολιτικής προσαρμογής στην Ελλάδα’. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ολιστική διαχείριση των υδατικών πόρων και την καινοτομία, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, την διατήρηση της βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων, την βιώσιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών για λήψη αποφάσεων σε θέματα ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης, την διαχείριση αστικού πρασίνου με έμφαση στη βιοποικιλοτήτα και την αναψυχή, και την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.